|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Instituția Prefectului aduce la cunoștință oferta educațională a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

Florian-Marin-680x365_c

 

 

Instituția Prefectului – Județul Vâlcea aduce la cunoștință oferta educațională a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, pentru programul de studii de licență „Administrație Publică”, forma de învățământ „cu frecvență” – august 2017. Programul de studii universitare de licenţă ”Administraţie Publică”, forma de organizare „învăţământ cu frecvenţă” se adresează oricărei persoane care şi-a stabilit ca obiectiv personal pe termen lung o carieră în administraţia publică şi doreşte să aplice din postura de manager public principii moderne şi eficiente de administraţie. Absolvenţii programului de studii furnizat de Academia de Poliţie vor cunoaşte şi înţelege conceptele, teoriile şi metodele de bază ale domeniului administraţiei publice, pe care le vor utiliza adecvat atât în comunicarea profesională cât şi pentru explicarea şi implementarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte, etc. asociate administraţiei publice. Aceştia vor fi de asemenea în măsură: să utilizeze corespunzător criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii; să aplice unele principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice administraţiei publice în condiţii de asistenţă calificată; să execute responsabil sarcinile profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată atât din postura de membru de echipă cât şi de manager.

Număr de locuri: 100 de locuri, în regim de taxă. Durată: 3 ani (180 credite de studii transferabile), cu posibilitatea echivalării examenelor, la disciplinele parcurse în cadrul programului de studii pe care l-a absolvit. Cine se poate înscrie: Absolvenţii de studii liceale cu diplomă de bacalaureat obţinută inclusiv în anul înscrierii.

Perioada de înscriere: 10-18.08.2017, între orele 08.00-15.00, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, la Secretariatul Facultăţii de ştiinţe Juridice şi Administrative. Taxă de înscriere la concurs 120 lei. Documente necesare: cererea de înscriere completată obţinută de la personalul Secretariatului facultăţii în momentul înscrierii; diploma de bacalaureat, în original; copia documentului, certificată cu originalul de către personalul desemnat, semnată atât de candidat, cât şi de personalul desemnat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă. În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2017, pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau copia legalizată; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; foaia matricolă a studiilor liceale în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; o copie a actului de identitate; copia certificatului de naştere; copia certificatului de căsătorie pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele căsătoriei; adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii universitare de licenţă; patru fotografii color (pe hârtie foto); chitanţa de plată a taxei de înscriere; cazierul judiciar al candidatului; un dosar plic, pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului: numele(pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din căsătorie), iniţiala tatălui, prenumele, programul de studii şi numărul de telefon; cetăţenii străini au obligaţia să prezinte atestatul de recunoaştere a studiilor şi certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberate de instituţiile abilitate de M.E.N.C.ş. Taxă de studii/an: 3600 lei, care vor fi achitaţi conform prevederilor din contractul de studiu. Proba de concurs constă în concurs de dosare. Se va susţine în data de 21.08.2017, între orele 09.00-13.00, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Care sunt avantajele oferite: singurul program de acest tip din ţară, recunoscut de către M.A.I. (planul de învăţământ a fost aprobat de Ministerul Afacerilor Interne, iar programul a fost autorizat de către A.R.A.C.I.S.). Practica de specialitate se desfăşoară exclusiv în unităţile Ministerului Afacerilor şi Internelor ceea ce conferă studenţilor oportunitatea de a se familiariza cu mecanismele şi exigenţele ce caracterizează funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne. Posibilitatea cumulării anilor de studii, în condiţiile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Examenul de admitere şi, ulterior, activităţile didactice, sunt organizate, respectiv, se desfăşoară separat faţă de cele derulate în Academia de Poliţie la programele de drept, ordine şi siguranţă publică etc.

Leave a Response