|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

Primarul Gutău va preda cheile de la locuințele ANL 

large_12-8-10--22-34-51blocuri anl_2 pp

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 mai 2017, a aprobat lista de repartizare a locuinţelor pentru cei peste 100 de tineri, destinate închirierii, care alcătuiesc ansamblul de locuinţe „ANL Ostroveni 5” şi a celor vacante din ansamblul de locuinţe „ANL Ostroveni 6 – etapa I-a”. Marţi, 30 mai 2017, primarul Mircia Gutău va înmâna cheile beneficiarilor locuinţelor ANL recent finalizate în zona Ostroveni. Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile calendaristice de la data afişării listei şi se vor soluţiona de către comisia constituită în baza dispoziţiei Primarului nr. 3248/23 iulie 2012, modificată prin dispoziţia nr. 2436/30 august 2016. Tot Consiliul Local a mai aprobat valoarea nominală a chiriei lunare aferentă locuinţelor pentru tineri situate în str. Nicolae Iorga, blocurile W3, W4 şi W5 ai căror titulari de contract care au vârsta de până la 35 de ani, aplicabilă în anul 2017, dar şi valoarea nominală a chiriei lunare aferentă locuinţelor pentru tineri situate în str. Nicolae Iorga, blocurile W3, W4 şi W5 ai căror titulari de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani, aplicabilă în anul 2017. Valoarea finală a chiriei ce urmează a fi achitată de către chiriaşi se va stabili de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului, conform prevederilor din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în baza documentelor doveditoare ale veniturilor brute realizate de titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia. În municipiul Râmnicu Vâlcea, prin programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, s-a derulat proiectul de investiţii „Ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL – Ostroveni 5”. În cadrul acestui proiect au fost realizate, recepţionate şi transmise spre administrare Consiliului Local prin protocolul înregistrat la primărie sub nr. 17401/4 mai 2017, un număr de trei blocuri de locuinţe P+4E, având în total 105 unităţi locuinţe. De asemenea, un număr de patru locuinţe situate în blocurile „ANL – Ostroveni 6, etapa I” au rămas vacante pe parcursul exploatării lor în regim de închiriere, fiind predate de către foştii chiriaşi. Prin hotărârea nr. 297/185/29 noiembrie 2016, Consiliul Local a aprobat lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obţinut, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate aprobată, urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi se supune spre aprobare Consiliului Local. Potrivit aceloraşi reglementări, la data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, respectiv: titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 luni de la împlinirea acestei vârste; titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ- teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în municipiul Râmnicu Vâlcea, cât şi, după caz, în localitatea din afara municipiului Râmnicu Vâlcea, unde îşi desfăşoară activitatea titularul cererii de locuinţă; titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Râmnicu Vâlcea sau pe platformele industriale situate în localităţile limitrofe acestuia, aşa cum sunt prevăzute în documentaţiile de urbanism ale acestor localităţi. Astfel, în urma analizării documentelor depuse de către titularii dosarelor pentru reconfirmarea criteriilor de acces, comisia socială a întocmit lista de repartizare a locuinţelor mai sus menţionate. Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei. Chiria pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, va acoperi: recuperarea investiţiei calculată din valoarea de înlocuire a construcţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, care se virează în contul ANL, o cotă de maximum 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor, pentru administrarea, întreţinere şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale şi o cotă de maximum 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor, care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani. De asemenea, în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, de anul recepţiei la terminarea lucrărilor şi de veniturile brute ale chiriaşului pe membru de familie, chiria lunară se ponderează cu anumiţi coeficienţi.

(Petre Coman)

Leave a Response