|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

Parchetul Bălcești a fost sesizat de producerea unui prejudiciu de către fostul primar din Livezi, Alexandrina Ivancu 

primar-livezi

 

Camera de Conturi a județului Vâlcea a sesizat anul trecut Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești privind producerea unui prejudiciu de circa 280 milioane de lei vechi de către fostul primar din Livezi, Alexandrina Ivancu. Raportul poartă numărul 2003/16 mai 2016, iar hotărârea Curţii de Conturi a fost luată în data de 10 august 2016. Camera de Conturi a județului Vâlcea a descoperit la Primăria Livezi că, în 2015, nu s-a respectat principiul contabilităţii pe baza de angajamente și anume: efectele tranzacţiilor nu sunt recunoscute în perioada în care acestea se produc, ci pe măsură ce contravaloarea tranzacțiilor este încasată sau plătită. Nu au fost înregistrate în evidența contabilă rezultatele reevaluării activelor fixe corporale, prezentate în raportul de evaluare nr. 114/2 aprilie 2014, valoarea abaterii fiind de 3.300 mii lei. Nu au fost parcurse etapele de organizare și implementare a sistemului de control intern în cadrul entitaţii, deoarece: nu au fost identificate activitățile procedurale; nu au fost elaborate şi aprobate proceduri operaţionale (instrucţiuni de lucru) aferente activităţilor procedurale identificate; conducerea entităţii nu a identificat riscurile; procesul de management al riscului nu se efectuează; conducerea nu a elaborat un plan de dezvoltare a controlului intern. În cazul unui contract de arendare a suprafeței de teren de 6 ha teren aparținând entității auditate nu s-a stabilit, înregistrat și încasat nici valoarea arendei și nici taxa pe teren, valoarea abaterii fiind de 8 mii lei, reprezentând valoarea creanțelor nestabilite pentru acest contract de arendare, la care au fost calculate accesorii în sumă de 2 mii lei. Operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Primăriei Livezi nu s-a efectuat, iar la nivelul ordonatorului terțiar de credite, Școala Gimnazială sat Tina, s-a efectuat prin nerespectarea în totalitate a prevederilor legale. Au fost decontate, fără prevederi bugetare și fără documente justificative, produse alimentare (cozonaci, biscuiți, napolitane, suc, portocale) în valoare de 6 mii lei, la care au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei. Nu au fost respectate prevederile legale privind consumul lunar de carburanţi aferent autoturismului din dotarea instituției, valoarea abaterii fiind de 4 mii lei și reprezintă valoarea consumului de carburant al autoturismului instituției cu care s-a depășit normativul impus de OG 80/2011, la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei.

 

La cinci investiţii, valoarea lucrărilor decontate a fost mai mare decât valoarea lucrărilor executate

 

În anul 2015, la nivelul Primăriei Livezi nu s-a ținut evidența datoriei publice locale și nu s-au luat măsuri pentru publicarea pe site-ul de internet al instituției. Urmare a verificării unui număr de 5 lucrări de investiții, modernizări și reparații executate la nivelul Primăriei Livezi și a unui contract de servicii de transport piatră spartă auditorii au constatat că în toate cazurile verificate valoarea lucrărilor sau serviciilor decontate este mai mare decât valoarea lucrărilor sau serviciilor executate, valoarea operațiunilor care constituie abatere fiind de 115 mii lei și reprezintă valoarea lucrărilor plătite fără contraprestație, la care se adaugă accesorii în valoare de 24 mii lei. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea: extinderea verificărilor privind respectarea Principiul contabilităţii pe baza de angajamente respectiv înregistrarea în contabilitate a creanţelor şi datoriilor în momentul constatării drepturilor şi obligaţiilor; determinarea întregii obligaţii către bugetul local (stabilită pentru eșantionul verificat, la suma de 8 mii lei, la care se adaugă accesorii în sumă de 2 mii lei) reprezentând arendă și taxa pe teren şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, atât la nivelul ordonatorului principal cât și a celui terțiar de credite, stabilirea unor proceduri proprii de inventariere, precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; respectarea prevederilor legale privind modul de evidențiere, urmărire și publicitate a datoriei publice locale; respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului prin angajarea de personal specializat; referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Abaterile pentru care nu s-au formulat recomandări, au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

 

Primăriţa Alexandrina Ivancu s-a aflat în conflict de interese administrativ şi penal

 

În urmă cu opt luni, Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 21 foști și actuali aleși locali. Printre aceştia se numără şi Alexandrina Ivancu, fost primar al comunei Livezi, județul Vâlcea pentru mandatul 2012-2016, care s-a aflat în conflict de interese administrativ şi penal. În calitate de primar, Alexandrina Ivancu a semnat atât dispoziția de suspendare de drept a propriului raport de serviciu ca funcționar public, pe perioada exercitării mandatului de primar, cât și dispozițiile și contractele individuale de muncă încheiate între Primăria comunei Livezi (angajator) și fiica, ginerele și sora persoanei evaluate. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 și art. 76, alin. 1 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 75, lit. a din Legea nr. 393/2004. Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Alexandrina Ivancu a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României. Alexandrina Ivancu a fost informată de ANI despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana menționată a încălcat următoarele prevederi legale: art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”; art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimariisunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 sunt lovite de nulitate absolută”.

(Petre Coman)

Leave a Response