|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Fostul edil-şef din Lăcusteni a acordat salarii către angajații primăriei… mai mari decât cele stabilite de lege 

Puchin_Marin1

 

În cadrul raportului Curţii de Conturi, se menţionează că fostul primar al comunei Lăcusteni, Marin Puchin, a acordat în 2015 salarii către angajații entității… mai mari decât cele stabilite de legea unică a salarizării şi a efectuat unele plăți reprezentând lucrări de pietruire, reparare și profilare drumuri în perioada 2013-2015, mai mari cu suma de 11 mii lei față de valoarea acestora conform prețurilor ofertate, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 3 mii lei. La data de 31 decembrie 2015 există diferențe între soldurile conturilor contabile reprezentând datorii către salariați, soldul conturilor reprezentând datorii către bugete aferente drepturilor salariale, soldul conturilor reprezentând rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților și obligațiile reale de plată ale entității care rezultă din ștatele de plată, centralizatorul de salarii aferent lunii decembrie 2015 și evidența fiscală, valoarea acestor diferențe fiind de 23 mii lei. Aspectul a fost constatat și la ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Lăcusteni, valoarea acestor diferențe fiind de 29 mii lei. S-a constatat efectuarea de către entitate în anul 2014 a unor plăți în avans de bunuri și lucrări în valoare de 21 mii lei care nu au fost justificate până la sfârșitul anului prin bunuri primite sau servicii prestate și entitatea nu a calculat și recuperat majorări pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului și data justificării acestora în valoare de 1 mie lei. Primăria Lăcusteni nu a calculat și înregistrat în contabilitate în perioada 2014-2015 amortizarea activelor fixe corporale în valoare totală de 16 mii lei. Ordonatorul terțiar din subordine – Școala Gimnazială Lăcusteni a constituit provizioane pentru litigii (sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar) care nu au fost reluate la venituri la momentul achitării drepturilor stabilite prin hotărâri judecătorești , în valoare de 10 mii lei.  Primăria Lăcusteni a achiziționat în luna octombrie 2015 un imobil compus din teren și construcții în valoare de 269 mii lei pentru care întreaga valoare a fost atribuită în contul 212 ,,Construcții”, terenul nefiind înregistrat în contabilitate și nici regăsit în listele de inventariere întocmite la data de 31.12.2015. La finele anului 2015, patrimoniul entității a fost diminuat în mod nejustificat prin efectuarea unei înregistrări contabile de stornare a soldului activelor fixe corporale cu suma de 9 mii lei, înregistrare care nu are la bază documente justificative și pentru care entitatea nu a putut prezenta explicații concludente. A fost menținută nejustificat în contul 231 ,,Active fixe corporale în curs de execuţie” valoarea unor obiective de investiții finalizate și recepționate în sumă de de 107 mii lei. Primăria Lăcusteni nu a înregistrat în contabilitate diferențele nefavorabile din reevaluarea unor terenuri în sumă de 41 mii lei. În anul 2015 au fost înregistrate eronat în contul de creanțe bugetare sumele datorate și plătite de entitate, reprezentând contribuția la constituirea Fondului de înlocuire, întreținere și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice (fondul IID) în valoare totală de 16 mii lei. Primăria Lăcusteni a înregistrat eronat în costurile perioadei a unor obiecte de inventar achiziționate în anul 2015 în valoare de 6 mii lei. La data de 31.12.2015 nu au fost evidențiate în contul 805,,Disponibil din garanţia constituită pentru bună execuţie” garanții de bună execuție constituite de executanţii de lucrări în valoare totală de 25 mii lei. Nu a fost elaborat regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Lăcusteni. Comisia de monitorizare nu a întocmit rapoarte trimestriale privind urmărirea îndeplinirii programului de dezvoltare a sistemului de control intern. Nu au fost stabilite acţiunile de pregătire profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele de execuţie. Nu au fost identificate şi evaluate riscurile privind activităţile/operaţiunile ce trebuie desfăşurate de toate compartimentele entităţii şi monitorizarea acestora în vederea stabilirii controalelor interne corespunzătoare. Nu au fost stabiliţi indicatori de performanţă pentru activităţile desfăşurate , în vederea monitorizării eficacităţii şi atingerii obiectivelor. Nu sunt elaborate rapoarte anuale de monitorizare a performanțelor. Fostul primar Puchin nu a elaborat un raport anual asupra sistemului de control intern sau managerial. Nu s-a exercitat de către persoana desemnată prin dispoziție de ordonatorul de credite, a controlului financiar preventiv asupra angajamentelor legale, a operaţiunilor de constituire și încasare a veniturilor publice. Nu s-a stabilit, evidențiat și încasat impozitul pe teren intravilan în sumă de 0,4 mii lei la care se adaugă majorări de întârziere în valoare de 0,3 mii lei. S-a depășit termenul legal de prescriere pentru debite în sumă de 0,5 mii lei iar în 13 de cazuri nu s-au aplicat măsurile legale de executare silită, valoarea acestor debite fiind de 4 mii lei. Primăria Lăcusteni a efectuat plata nejustificată din bugetul local a unei facturi proforma reprezentînd taxe de încetare contract, în suma de 2 mii lei, plată care nu era necesară și oportună. S-a constatat o valoare a stocului de carburanți mai mică cu 1 mie lei decât soldul din contabilitate (cont 302 analitic combustibili). Primăria Lăcusteni a acceptat la plată a unor situații de lucrări mai mari cu 3 mii lei, ca urmare a nerespectării de către constructor a cotei contribuţiei de asigurări sociale prevăzute de legislație şi nu a întocmit programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2015, în condițiile în care entitatea a efectuat achiziții de bunuri materiale. Tot Primăria Lăcusteni nu a angajat personal specializat pentru protecţia mediului.

(Petre Coman)

Leave a Response