|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

FOARTE IMPORTANT! 25 mai a.c., termen pentru declararea impozitului pe venit! 

finante

 

Administraţia Judeţeană a  Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, până joi, 25 mai a.c., trebuie să depună la organele fiscale competente, pentru anul 2016, „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, cod 200.

            Veniturile pentru care se depune Declaraţia 200

            Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

– activităţi independente;

– cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;

– activităţi agricole piscicultură, silvicultură pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

– transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

– jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;

– alte surse.

Persoanele care nu trebuie să depună Declaraţia 200

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei de venit următoarele categorii de persoane:

– persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor;

– persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final (au înregistrat sub 5 contracte de închiriere);

– persoanele fizice care au realizat venituri din arendă;

– persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţia de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

– persoanele fizice nerezidente care au obţinut câştiguri/pierderi din tranzacţii efectuate printr-un intermediar, rezident în România, dacă prin convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi statul de rezidenţă al persoanei fizice nerezidente nu este menţionat dreptul de impunere pentru România şi respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidenţă fiscală.

            Important! Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe baza de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii formularului 200 şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul entităţilor nonprofit sau al unităţilor de cult completează secţiunea III din formular.

            Modalitatea de completare a declaraţiei

            În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii şi surse de venituri, se vor completa, după caz, unul sau mai multe formulare anexă la Declaraţia privind veniturile realizate din România.

Persoanele fizice care obţin venituri din jocuri de noroc completează declaraţia distinct pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

Depunerea declaraţiei

            – Formularul 200 precum şi instrucţiunile de completare se pot obţine de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secţiunea: Asistenţă contribuabili, rubrica: Formulare fiscale şi Ghid de completare sau accesând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D200_OPANAF_3695_2016.pdf.

După completare, formularele pot fi depuse:

– la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– la organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, respectiv organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale;

– la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit în România sau pentru care se numeşte un curator fiscal, potrivit legii.

Declaraţia se poate depune astfel:

– prin intermediul site-ului ANAF: www.anaf.ro, accesând serviciul „Spaţiu Privat Virtual”.

Serviciul „Spaţiu Privat Virtual” este un serviciu gratuit şi este disponibil persoanelor fizice române din toată ţara. Acest serviciu poate fi accesat prin autentificarea cu:

  1. a) credenţiale de tip „nume utilizator” şi „parolă” însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă „OTP”;

Înregistrarea pentru obţinerea credenţialelor, se efectuează pe site-ul ANAF, prin completarea unor informaţii necesare identificării contribuabililor.

  1. b) certificat digital calificat.

Pentru a se înregistra ca utilizatori, contribuabilii vor accesa link-ul: Înregistrare persoane fizice. În situaţia în care contribuabilii sunt deja înregistraţi, aceştia vor accesa link-ul: https://pfinternet.anaf.ro.

– prin internediul portalului www.e-guvernare.ro, utilizând un certificat digital calificat;

– în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

După transmitere electronică, contribuabilii sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, accesând link-ul: http://www.anaf.ro/StareD112.

            Sancţiuni

Nedepunerea până la 25 mai 2015 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

            În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.

            Alte precizări

            Vă facem cunoscut că puteţi solicita informaţii suplimentare referitoare la completarea şi depunerea Declaraţiei privind venitul realizat din România, de la:

            – serviciile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

            – Biroul central asistenţă telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon 031.403.91.60;

            – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, Sectiunea Asistenţă Contribuabili, Ghiduri curente, unde puteţi vizualiza: Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligaţia de declarare a veniturilor realizate din România pentru anul fiscal 2016, Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligaţia de declarare a veniturilor realizate din străinătate pentru anul fiscal 2016, Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură ş.a.

 

Leave a Response