Fostul preşedinte interimar al Consiliului Judeţean, Gică Păsat, a dat în 2015 o gaură bugetului de 6 milioane euro

duminică, 5 februarie 2017

Fostul preşedinte interimar al Consiliului Judeţean, Gică Păsat, a dat în 2015 o gaură bugetului de 6 milioane euro

Camera de Conturi Vâlcea a efectuat anul trecut o verificare detaliată la Consiliul Judeţean Vâlcea şi la patru ordonatori terţiari din subordine, controlul vizând activitatea din anul 2015, atunci când preşedinte interimar a fost liberalul Gheorghe Păsat. În urma acestor verificări, Camera de Conturi a constatat prejudicii şi abateri financiar-contabile de 26,7 milioane de lei (circa 6 milioane de euro), din care peste 95% din sumă a fost la Consiliul Judeţean Vâlcea. Concret, s-a descoperit că nu există concordanță între evidența sintetică și evidența analitică a activelor fixe. În timp ce în balanța de verificare suma soldurilor conturilor de active fixe (mai puțin investițiile în curs) este de 1,49 miliarde de lei, în balanța mijloacelor fixe (document pe baza căruia se calculează și se înregistrează amortizarea, valoarea de inventar a activelor fixe (fără investiții în curs) este de 1,485 miliarde de lei, diferența fiind de 10,2 milioane de lei. Au fost identificate situații în care amortizarea mijloacelor fixe nu a fost calculată și înregistrată conform prevederilor legale. În unele cazuri, amortizarea calculată și înregistrată a fost mai mare decât valoarea de inventar a activului fix. În alte cazuri, bunurile au fost înregistrate eronat în domeniul public și nu li s-a calculat deprecierea ireversibilă. În alte situații, a fost calculată eronat amortizare unor bunuri care aparțin de drept domeniului public. La Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița (ordonator terţiar de credite) s-a constatat că încazul unui contract de închiriere a unui spațiu ce nu avea ca destinație procesul educațional, înregistrările contabile privind evidențierea și încasarea chiriei precum și virarea acesteia la Consiliul Județean Vâlcea au fost efectuate eronat. La CJ Vâlcea, au fost identificate situații în care operațiuni economicofinanciare desfășurate și facturate în anul 2014 au fost înregistrate în evidența contabilă în anul 2015. Au mai fost identificate situații în care lucrări de investiții au fost finalizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2015 dar la data de 31 decembrie 2015 ele continuau să fie înregistrate ca investiții în curs (cont 231). Sistemul de control intern/managerial al Consiliului Judeţean Vâlcea permitea în 2015 doar parțial conducerii entității să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate. La Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița s-a constatat că sistemul de control nu a fost organizat. Astfel, a fost achiziționat de la un agent economic un set de proceduri operaționale, care însă nu sunt semnate de persoanele cu atribuții în aplicarea, urmărirea și verificarea acestora. Nu au fost întocmite celelalte documente de proiectare a sistemului de control intern/managerial. La ordonatorul terțiar de credite Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița controlul financiar preventiv propriu a fost organizat și s-a desfășurat cu deficiențe. Nu a fost elaborat cadrul general al operațiunilor supuse vizei CFPP, nu au fost elaborate și aprobate listele de verificare iar în anumite cazuri au fost încheiate angajamente legale fără viza prealabilă de CFPP.

S-au constatat grave abateri la programele „Laptele şi cornul” şi de încurajare a consumului de fructe în școli

La CJ Vâlcea, la finele anului 2015 nu au fost calculate, înregistrate în evidența contabilă și raportate în situațiile financiare anuale și nu au fost urmărite spre încasare debite în sumă totală de 64.000 lei pentru creanțe bugetare reprezentând cota de 40% din veniturile provenite din impozitul pe mijloacele de transport cu masa egală sau mai mare de 12 tone, datorate bugetului județului, de către unitățile administrativ-teritoriale de pe raza administrativă a județului. Din cauza nerespectării legislației privind programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, CJ Vâlcea a plătit din bugetul propriu suma de 46.000 lei în condițiile în care această sumă trebuia recuperată din fonduri externe nerambursabile. La nivelul județului Vâlcea nu sunt respectate în totalitate reglementările legale privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevi deoarece Comisia județeană pentru monitorizarea aplicării OUG nr. 96/2002 constituită prin Ordinul prefectului nr. 459/24 octombrie 2013 nu-și mai poate îndeplini atribuțiile din cauză că majoritatea membrilor comisiei nu mai sunt în funcție. De asemenea, nu se respectă graficul de livrare a produselor lactate și de panificație, din verificarea eșantionului selectat de auditori constatându-se că din 23 de localități la care acestea ar trebui să se livreze zilnic, în 14 localități s-a livrat bisăptămânal. La Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița s-a constatat că decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală, pentru deplasările efectuate de salariații entității verificate s-a efectuat în baza unor ordine de deplasare care nu au fost completate conform prevederilor legale. Pentru lucrările de reparații executate la mai multe drumuri județene s-a constatat decontarea nejustificată de către CJ Vâlcea a unor cantități de lucrări și materiale în sumă totală de 10.000 lei. S-a constatat că nu au fost respectate prevederile legale privind drepturile acordate prin contractul colectiv de muncă în sensul că începând cu anul 2010 angajații CJ Vâlcea au beneficiat nelegal de 3 zile de concediu de odihnă suplimentar. Din cauza nerespectării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, salariile primite de către angajații CJ Vâlcea au fost mai mari decât cele stabilite de legea unică a salarizării. În anul 2015, 8 angajați ai CJ Vâlcea au primit diferențe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești, fără ca acestora să li se rețină și să se vireze către bugetele publice cota de contribuții de asigurări sociale și de contribuții la bugetul asigurărilor de șomaj, datorate de angajați. La Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița, s-a constatat că operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a desfășurat conform prevederilor legale în vigoare. În cazul unui contract de închiriere a unui spațiu proprietatea Consiliului Județean Vâlcea și aflat în administrarea Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistrița-Costești, nu au fost respectate clauzele contractuale privind termenele de facturare și de plată, precum și cele referitoare la cuantumul chiriei. La Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița, în cazul unei lucrări de montare a unei stații de dedurizare a apei la centrala termică, angajarea, lichidarea, ordonanțarea, plata și înregistrarea în evidența contabilă s-au efectuat ca fiind reparații curente deși, conform situației de fapt, intervenția are caracteristicile unei investiții. În cazul obiectivului de investiții „Refacere platformă drum, șanțuri betonate și podețe pe DJ 703 L, Jiblea-Fedeleșoiu km. 0+00 - 1+600”, deși în proiectul tehnic, erau prevăzute 21 de podețe pentru accesul la proprietăți, cu lungime totală de 107 ml, în realitate nu au fost executate decât 15 asemenea obiective. În cazul unui obiectiv de investiții, la devizul „112912- Dren de fund de șanț L = 140 ml”, pentru două articole de deviz nu s-au respectat cantitățile prevăzute în lista de cantități întocmită de proiectant și în devizul ofertă depus de executantul lucrării.

Referitor la prejudiciile constatate, Curtea de Conturi a dispus extinderea verificărilor

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost: analiza situației, identificarea cauzelor care au condus la apariția diferențelor în sumă totală de 10,2 milioane de lei între evidența sintetică și evidența analitică a activelor fixe și efectuarea corecțiilor care se impun; verificarea situației tuturor activelor fixe, în vederea clarificării diferențelor în sumă totală de 2,45 milioane de lei reprezentând amortizare calculată eronat și efectuarea corecțiilor care se impun; elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale în ceea ce privește efectuarea înregistrărilor în evidența contabilă, precum și monitorizarea, din partea ordonatorului principal de credite, prin structurile abilitate, a modului de respectare a acestei proceduri la nivelul Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistrița; elaborarea, aprobarea și implementarea unei monografii contabile la nivelul Liceului Tehnologic Special nr. 1 Bistrița în care să fie prevăzute toate înregistrările contabile aplicabile specificului entității precum și atribuțiile și responsabilitățile în efectuarea acestora; elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale în care să fie prevăzute toate activitățile, atribuțiile și responsabilitățile în ceea ce privește efectuarea înregistrărilor în evidența contabilă; efectuarea unei analize asupra tuturor investițiilor în curs și trecerea celor care îndeplinesc condițiile legale, în categoria activelor fixe corporale; inventarierea tuturor activităților procedurabile (elaborarea, aprobarea și implementarea tuturor procedurilor operaționale şi inventarierea riscurilor asociate diferitelor activități); constituirea comisiei pentru coordonarea implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul Liceului Tehnologic Special Nr.1 Bistrița. Stabilirea obiectivelor generale ale entității (stabilirea obiectivelor specifice şi inventarierea activităților procedurabile); monitorizarea permanentă a încasărilor realizate de unitățile administrativ-teritoriale din impozitul pe mijloacele de transport cu masa autorizată mai mare sau egală cu 12 tone, înregistrarea sumelor datorate de unitățile administrativ teritoriale, urmărirea încasării drepturilor cuvenite bugetului CJ Vâlcea, calcularea, înregistrarea și urmărirea încasării penalităților cuvenite bugetului CJ Vâlcea pentru nevirarea în termenul legal a cotei de 40% din impozitul încasat de către unitățile administrativ teritoriale (înregistrarea sumei de 64 mii lei, datorate de unitățile administrativ-teritoriale, calculul accesoriilor și trecerea la încasarea acestora); elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale prin care să se stabilească activitățile, atribuțiile și responsabilitățile fiecărui angajat implicat în derularea „Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli”;
actualizarea componenței Comisiei județene pentru monitorizarea aplicării OUG nr. 96/2002 constituită prin Ordinul prefectului (monitorizarea respectării graficului de livrări și luarea, împotriva furnizorului, a măsurilor ce se impun în cazul în care acesta nu respectă caietul de sarcini); elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale la nivelul Liceului Tehnologic Special Nr.1 Bistrița, în care să se prevadă toate activitățile, atribuțiile și responsabilitățile în ceea ce privește acordarea drepturilor cuvenite persoanelor trimise în delegație, în interesul serviciului; intrarea în legalitate în ceea ce privește drepturile în natură de care pot beneficia angajații CJ Vâlcea în baza Contractului colectiv de muncă nr. 10825/14.10.2010 și a Acordului colectiv de muncă nr. 10824/14.10.2010 (extinderea verificărilor pentru determinarea întregii întinderi a prejudiciului creat CJ Vâlcea prin acordarea, către angajații instituției, a unor drepturi de natură salarială care încalcă prevederile legale și recuperarea acestuia, inclusiv prin compensare în natură); elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri operaționale la nivelul Liceului Tehnologic Special Nr.1 Bistrița prin care să se prevadă toate activitățile, atribuțiile și responsabilitățile în ceea ce privește efectuarea operațiunii de inventariere; determinarea întregii obligații către bugetul județean (stabilită de auditori, pentru eșantionul selectat, la suma de 5.000 lei, reprezentând majorări de întârziere nestabilite, neînregistrate și neîncasate de la un chiriaș) şi recuperarea acesteia la nivelul actualizat la data încasării; extinderea verificărilor în vederea determinării întregii obligații a Liceului Tehnologic Special Nr.1 Bistrița față de bugetul județean, stabilită pentru eșantionul selectat la valoarea de 4.000 lei, facturarea, încasarea și virarea la bugetul județean, inclusiv a penalităților de întârziere calculate până la data încasării; efectuarea demersurilor pentru preluarea de către ordonatorul principal de credite a investiției efectuate la Liceul Tehnologic Special Nr.1 Bistrița. Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv: 10.000 lei, stabilit pentru lucrarile de reparații executate la drumurile județene aparținând domeniului public al județului Vâlcea; 285.000 lei, reprezentând valoarea drepturilor salariale primite necuvenit de angajații CJ Vâlcea; 17.000 lei determinat pentru lucrarea „Refacere platformă drum, șanțuri betonate și podețe pe DJ 703 L, Jiblea-Fedeleșoiu Km.0+00 – 1+600”; 5.000 lei determinat pentru lucrarea Consolidare și refacere DJ 677A Crețeni-Pesceana-Șirineasa, Km. 18+500, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

One comment on “Fostul preşedinte interimar al Consiliului Judeţean, Gică Păsat, a dat în 2015 o gaură bugetului de 6 milioane euro”

 1. In sfirsit ies la suprafata "ingineriile financiare" ale gigiitului impus de buican la CJ dupa ce a calcat pe cadavrul pistolarului.
  Poate macar in acest caz Institutiile statului ii va scutura pe impostori si va afla care buzunare sunt doldora.
  Daca nu se va intimpla acest lucru , atunci chiar ca Romania este tara tuturor posibilitatilor , hotiilor si imbogatilor fara munca si peste noapte.

 • PUBLICITATE

 • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
 • PARTENERI MEDIA

 • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

  Web Design by DowMedia

  Ne gasiti si pe