Fapte la limita PENALULUI descoperite de Curtea de Conturi în ograda primarului din Prundeni, Ion Horăscu

miercuri, 1 februarie 2017

 

În toamna anului trecut, Camera de Conturi Vâlcea a efectuat un audit financiar detaliat asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Primăriei comunei Prundeni, condusă de baronul Ion Horăscu, pe anul 2015. Astfel, s-au constat prejudicii şi abateri financiar-contabile în sumă de peste 15 miliarde lei vechi. Astfel, ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Prundeni, deține active fixe corporale și/sau obiecte de inventar primite cu titlu gratuit, neînregistrate în evidența contabilă, iar în evidența tehnic-operativă acestea sunt înregistrate numai cantitativ (bucăți), fără ca acestea să dețină valori de inventar sau alte elemente de identificare. Nu s-a înregistrat în evidența contabilă a ordonatorului terțiar de credite, a unor active patrimoniale care se află în gestiunea și în proprietatea unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Prundeni. S-a raportat unele date eronate sau nereale, referitoare la obligațiile de plată neachitate aferente lunilor noiembrie și decembrie 2015 și care au fost declarate arierate la Ministerul Finanțelor Publice. Alte abateri constatate în ograda baronului de Prundeni au mai fost: nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la efectuarea plăţilor de către instituţiile publice, în sensul că, la nivelul entităţii auditate, au fost efectuate plăţi direct din veniturile încasate prin casieria instituţiei; lipsa din casieria instituţiei a sumei de 1.000 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de apă și canalizare prestate către populație; au fost angajate, ordonanțate și plătite cheltuieli din credite bugetare aprobate fără legătură cu activitatea instituției, reprezentând amendă contravențională aplicată de către Comisariatul Județean Vâlcea al Gărzii Naționale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor legale privind transportul și depozitarea deșeurilor; la Școala Gimnazială Prundeni, s-a constatat efectuarea unei plăți necuvenite în sumă de 1.000 lei, pentru servicii efectuate care nu au legătură cu activitatea instituției de învățământ primar și gimnazial; nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea patrimoniului , respectiv necuprinderea în această operaţiune a tuturor elementelor patrimoniale; nu s-au luat măsurile prevăzute de lege privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor, terenurilor și amenajărilor de terenuri aflate în patrimoniul propriu, evidenţa tehnic-operativă şi financiar-contabilă consemnând înregistrări de active a căror valoare justă nu corespunde cu cea contabilă și pentru care este necesar a se efectua operațiunile de reevaluare și înregistrare în contabilitate.

 

Primarul Horăscu a efectuat plăți ilegale de 4,7 miliarde lei vechi, reprezentând „lucrări de asfaltare”

 

Primăria Prundeni a utilizat în alte scopuri a sumelor obținute din împrumutul rambursabil, contractat în anul 2015 de la Ministerul Finanțelor Publice, fonduri destinate cofinanțării proiectelor finanțate în cadrul programului național de dezvoltare locală. Valoarea estimată a abaterii de la legalitate și regularitate este în sumă de 14 miliarde lei vechi și reprezintă parte din valoarea împrumutului intern contractat, din care au fost efectuate plăți către furnizori, cu schimbarea destinației aprobate de către Consiliul Local Prundeni. Din această sumă s-a cuantificat un prejudiciu de 23.000 lei, reprezentând plăți fără legătură cu activitatea instituției, respectiv contravaloarea unor penalități și cheltuieli de executare silită. Pentru prejudiciul produs în sumă de 23.000 lei, au fost calculate accesorii în sumă totală de 4.000 lei. S-a constatat că entitatea a procedat la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru obiectivul nou de investiţii „Extindere rețea gaze naturale”, în condiţiile în care nu există documentaţia tehnico-economică, aprobată potrivit legii, precum și avizele și autorizațiile eliberate de către instituțiile abilitate în domeniul gazelor naturale. S-a majorat fără bază legală a preţului materialelor înscrise în situațiile de lucrări, decontate la data de 31.12.2015, pentru reabilitarea drumului forestier Gigi Bleau. A fost stabilit un prejudiciu în sumă 155.000 lei la care se adaugă 39.000 lei accesorii. Din verificarea modului de contractare, executare și decontare a lucrărilor de reparații la Căminul Cultural Prundeni și la Centrul Multifuncțional Călina, în semestrul II 2015, s-a constatat producerea unui prejudiciu în bugetul local, în sumă totală de 85 mii lei, respectiv 74 mii lei lucrări neexecutate la cele două obiective și accesorii calculate în sumă totală de 11 mii lei. Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 477 mii lei, reprezentând lucrări de așternere mixtură asfaltică, incluse în situațiile de lucrări decontate la data de 31.12.2015, nepuse în operă și neidentificate faptic pe teren la data efectuării misiunii de audit. S-au calculat accesorii în sumă de 57 mii lei. S-a atribuit contractul de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de reabilitare a obiectivelor afectate de calamități în anul 2014, fără îndeplinirea prevederilor legale privind condițiile de eligibilitate impuse prin cerințele minime de calificare, stabilite de autoritatea contractantă. S-a majorarea nejustificat contractul de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de refacere a obiectivelor afectate de calamități în anul 2014, prin includerea unor obiective care în fapt nu au fost afectate de calamităţi, în condițiile în care, autoritatea contractantă a utilizat ca procedură de atribuire necompetitivă, negociere fără publicare în prealabil a unui anunț de participare.

 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi

 

În urma auditului la Primăria Prundeni, s-au dispus următoarele măsuri și recomandări formulate de Camera de Conturi: luarea măsurilor privind evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor primite cu titlu gratuit de către instituţia de învăţământ – Şcoala Gimnazială Prundeni; efectuarea demersurilor legale privind primirea/predarea bunurilor Şcolii Gimnaziale Prundeni, care sunt de drept proprietatea acesteia, precum şi reflectarea corespunzătoare în contabilitate a acestor operaţiuni; luarea măsurilor legale ce se impun în vederea efectuării de înregistrări în evidența contabilă numai pe bază de documente justificative reale și legal întocmite (efectuarea raportărilor lunare privind situația plăților restante înregistrate la nivelul U.A.T.C. Prundeni, astfel încât obligațiile de plată neachitate la termen să fie evidențiate corect, în funcție de vechimea lor, calculată de la data scadenței, precum şi informarea Ministerului Finanțelor Publice, cu privire la erorile pe care le conțin raportările „Situația plăților restante”, transmise pentru lunile noiembrie și decembrie 2015); asigurarea respectării reglementărilor în domeniul operaţiunilor cu numerar, extinderea verificărilor privind identificarea plăţilor efectuate direct din încasări, analizarea legalităţii acestora şi luarea măsurilor ce se impun; referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv 1 mie lei reprezentând venituri încasate de la populație pentru servicii de apă și canalizare prestate, lipsă în gestiune, 3 mii lei, reprezentând plăţi efectuate pentru achitarea unei amenzi contravenţionale din credite bugetare, 1 mie lei, reprezentând cheltuieli către un furnizor de servicii, fără a avea legătură cu activitatea proprie, 23 mii lei reprezentând plăţi efectuate din creditul intern contractat, pentru cheltuieli fără legătură cu activitatea instituţiei, la care se adaugă accesorii în sumă de 4 mii lei, 155 mii lei reprezentând cheltuieli majorate nejustificat pentru lucrările de reabilitare a „Drumului forestier Gigi Bleau” la care se adaugă accesorii în sumă de 39 mii lei, 74 mii lei reprezentând lucrări de reparaţii neexecutate la Căminul Cultural Prundeni şi la Centrul Multifuncţional Călina, la care se adaugă accesorii în sumă de 11 mii lei, 477 mii lei reprezentând lucrări de aşternere mixtură asfaltică, neexecutate, la care se adaugă accesorii în sumă de 57 mii lei, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestor în conformitate cu prevederile legale în vigoare; organizarea și efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, prin inventarierea tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul public și privat al U.A.T.C. Prundeni; reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor, terenurilor și amenajărilor de terenuri aflate în patrimoniul propriu şi înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a rezultatelor acestei operaţiuni; includerea în programul anual al investițiilor publice, numai a acelor obiective de investiții, pentru care există documentația tehnico-economică aprobată, potrivit Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, de către Consiliul Local și pentru care există surse de finanțare asigurate (intrarea în legalitate în ceea ce privește obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru lucrarea executată reprezentând „Extindere reţea gaze naturale”, precum şi restituirea la bugetul de stat a sumei de 549 mii lei, utilizată nelegal pentru decontarea unei obligații de plată, care nu era de fapt arierat); luarea măsurilor legale ce se impun în vederea asigurării respectării prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice efectuate de U.A.T.C. Prundeni, respectiv aplicarea corectă, în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire sau a celor stabilite la nivelul invitaţiei/anunţului de participare (încheierea contractelor de achiziție publică cu respectarea tuturor etapelor procesului de achiziție publică, conform legislației specifice în vigoare; stabilirea valorii lucrărilor care nu reprezintă obiective afectate de calamități și care au fost decontate din sumele primite din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului şi restituirea sumelor în cauză la bugetul de stat, având în vedere neutilizarea potrivit destinației aprobate.

(Nicu Trandafir)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe