|sâmbătă, decembrie 10, 2022
  • Follow Us!

Votați PRIMAR Nicolae Sărdărescu – PSD! Întotdeauna APROAPE DE OAMENII DIN HOREZU! 

Sardarescu

Principiile care vor sta la baza activităţii primarului
– principiul legalităţii
– principiul transparenţei
– principiul eficienţei
– principiul oportunităţii şi interesului cetăţenesc
– principiul conlucrării
– principiul “administraţia locală în slujba cetăţeanului”

Direcţii de dezvoltare

Economia locală
Echilibrarea balanţei financiare a Primăriei oraşului Horezu, având în vedere datoriile acumulate de administraţia prezentă, datorii mai mari de 2.5 milioane de Euro, respectiv 110 miliarde lei;
Creşterea veniturilor la bugetul local prin:
Construirea unei centrale electrice pe bază de biomasă cu o putere de 3-5 MW care va furniza următoarele produse: energie electrică, căldură, apă caldă, gaz metan pentru alimentarea buteliilor consumatorilor casnici
Amplasament – zona Treapt
Finanţare – Fonduri Europene
Materie primă – Material celulotic şi gunoi menajer
Construirea unei uzine ecologice ȋn vederea sortării gunoiului care va furniza următoarele produse: pet – uri şi hârtie în vederea vânzării, resturi menajere pentru alimentarea centralei pe biomasă.
Amplasament – zona Treapt
Finanțare – Fonduri Europene
Materie primă – Gunoi menajer
Înfiinţarea unui serviciu de colectare a resturilor menajere şi deşeurilor (gunoaie), curăţenie şi salubritate.
Cele trei proiecte anterioare vor avea următoarele beneficii:
Crearea unui număr de minim 250 locuri de muncă;
Furnizarea de energie electrică în sistemul energetic naţional şi implicit creşterea substanţială a bugetului local;
Furnizarea de căldură, apă caldă şi gaz metan la preţuri reduse către populație;
Colectarea gratuită a resturilor menajere şi a deşeurilor(gunoaie) de la populaţie.
Construirea unui centru de colectare şi vânzare a fructelor de pădure şi a fructelor provenite de la pomii fructiferi (mere, prune, pere, căpșuni etc.) şi producţie derivată din acestea, rezultatul fiind: crearea unui număr de 50 de locuri de muncă, colectarea tuturor fructelor la un preţ ridicat, dezvoltarea plantaţiilor de pomi fructiferi şi a fermelor aferente.
Amplasament – zona Treapt
Finanțare – Investiții private
Atragerea de investiții pentru înființarea unei fabrici de capacitate medie pentru producția de brânzeturi, lapte pasteurizat și derivate din lapte, laptele fiind achiziționat de la fermierii din zonă (lapte de vacă).
Valorificarea superioară a patrimoniului UAT Horezu, prin:
Rentabilizarea componentelor de producţie din subordine;
Fixarea unor chirii şi redevenţe la nivelul pieţei actuale;
Închirierea tuturor terenurilor şi spaţiilor deţinute, care la ora actuală nu aduc venituri;
Eliminarea cheltuielilor nejustificate ale administraţiei locale prin:
Exigența ridicată a execuţiei bugetului;
Eliminarea cheltuielilor inutile;
Alte măsuri organizatorice.
Sprijinirea cetăţenilor interesați de dezvoltarea unor:
Microferme zootehnice;
Plantaţii de pomi fructiferi;
Apicultură şi piscicultură, etc.
Promovarea tradiţiilor locale, turismului şi în special a olăritului, având în vedere brand-urile existente;
Eliminarea imixtiunilor politice şi a interesului personal din activitatea administraţiei locale.
Dezvoltarea parcului industrial prin atragerea de investitori ȋn vederea realizării unor activităţi de producţie și creării de locuri de muncă.
Dezvoltarea sistemului de învățământ și sănătate.

PRIORITĂŢI SECTORIALE
Sănătate
Dezvoltarea şi eficientizarea Spitalului orăşenesc Horezu, prin:
Încadrarea cu personal bine pregătit şi cu o motivaţie profesională adecvată.
Înființarea unui compartiment de primiri urgențe (CPU) finanțat de la bugetul de stat.
Adaptarea serviciilor medicale furnizate la nevoile reale (demografice și de morbiditate) ale populației arondate de Spitalul Horezu.
Acreditarea laboratoarelor de analize medicale ale spitalului.
Dezvoltarea unor secţii, respectiv: oncologie, ginecologie, urologie, cardiologie, chirurgie şi pediatrie prin aducerea unor cadre medicale cu un ridicat nivel de profesionalism şi asigurarea logistică a acestor secţii.
Înfiinţarea structurii SMURD (serviciu de ambulanţă militar şi pompieri militari).
Educaţie
Asigurarea din punct de vederea financiar şi material a funcţionării procesului de învăţământ în condiţii optime;
Reorganizarea procesului de învăţământ în program “de dimineaţă”;
Asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă atât în interiorul unităţilor de învăţământ cât şi la venirea, respectiv plecarea elevilor;
Reînfiinţarea cantinei şcolare în incinta liceului, unde vor putea servi masa contracost, atât cadrele didactice, cât şi elevii, iar cu titlul gratuit, elevii fără posibilităţi materiale. Sursele de finanţare pentru cea de-a doua categorie vor fi asigurate atât de la bugetul local cât şi prin crearea unui fond de solidaritate;
Sprijinirea elevilor fără posibilităţi materiale prin asigurarea următoarelor:
Zilnic a unei mese calde;
Rechizite gratuite;
La începutul fiecărui an şcolar a unui rând de îmbrăcăminte și încălţăminte;
Amenajarea bazei sportive Treapt şi organizarea unor competiţii sportive, inclusiv prin atragerea în această activitate şi a altor şcoli şi licee din judeţ;
Modernizarea şi susţinerea căminului de copii şi a grădiniţelor existente;
Asigurarea unei independenţe financiare a liceului Constantin Brâncoveanu, respectiv banii proveniţii din închirierea unor spaţii, concesiunea terenurilor pentru chioşcurile din curtea liceului sau orice altă activitate extra profesională care poate aduce venituri, sa intre in bugetul instituției.
Cultură
Dezvoltarea Bibliotecii orăşeneşti;
Eficientizarea casei de cultură şi transformarea acesteia într-un centru real al culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
Înfiinţarea unui teatru de copii în interiorul Casei de Cultură printr-un parteneriat cu liceul Constantin Brâncoveanu;
Angrenarea atât a personalului didactic cât şi a elevilor în anumite activităţi publice ale comunităţii, inclusiv refacerea formației Brăduleț;
Organizarea de spectacole artistice atât în interiorul Casei de cultură Constantin Brâncoveanu, cât şi în centrul orașului Horezu (în zilele de sâmbătă și duminică).
Turism şi infrastructură turistică
Atragerea de investiţii europene sau locale pentru dezvoltarea unor noi trasee, inclusiv legătura directă între Mânăstirile Horezu – Bistriţa şi staţiunea Vârful lui Roman;
Amenajarea în zona Treapt a unui complex format din:
Pârtii de săniuş;
Piste pentru biciclete şi cart;
Traseu de promenade;
Spaţiu de joacă pentru copii.
Construirea în satul Olari, punct Plăieți a unui complex turistic care va cuprinde un muzeu al Ceramistului (mutarea galeriei de ceramica de la casa de cultura Horezu in complexul Olari) şi un centru de lucru în care turiştilor români sau străini li se va prezenta modul în care se produce ceramica, inclusiv cursuri în vederea perfecţionării celor care doresc să înveţe tehnica olăritului;
Construirea în centrul orașului Horezu, lângă Cinema Mioriţa a unei statui care să reprezinte CERAMISTUL, statuie care va promova imaginea unui ceramist la o roata de olar ce lucrează un ulcior. Același tip de statuie va fi amplasată și în faţa complexului turistic din satul Olari;
Construirea la intrarea în satul Olari a unor porţi de lemn în stil brâncovenesc, pe care să scrie “BINE AȚI VENIT ÎN CAPITALA CERAMICII ROMÂNEȘTI”;
Diligenţe în vederea refacerii parcului central (Broscuţa), care să cuprindă ştrandul, lacul, locuri de joacă şi o mini gradină zoologică, alei şi băncuţe;
Amenajarea în zona lunca Romani a unei tabere permanente de cercetaşi şi tabără școlară (amplasare corturi) unde grupurile de tineri, împreună cu călăuze să poată face drumeţii contra cost;
Montarea la intrările în oraşul Horezu a unor panouri care să conţină date explicite despre principalele obiective turistice (Mânăstirea Horezu cu schiturile acesteia, Moara pe Apa, Bisericile Urşani şi Codrești, ceramica autentică din satul Olari, satul de vacanța Vf. lui Roman, etc.);
Împreuna cu Obştea oraşului Horezu şi comuna Vaideeni se vor accesa programe de finanţare europene, inclusiv în parteneriat public privat în vederea asigurării unui drum de acces modern către satul de vacanţă Vf. lui Roman şi introducerea alimentarii cu energie electrică;
Diligenţe pentru construirea unei pârtii de schi şi dezvoltarea zonei turistice din zona montană Vf. lui Roman;
Introducerea unor plăcuţe de semnalizare la intrările în oraş şi pe toate traseele până la obiectivele turistice;
Realizarea unei publicităţi active a obiectivelor şi traseelor turistice existente, inclusiv prin punerea la dispoziție a turiştilor, de către centrul de informare turistică de pliante, hărți, cărți de vizită ale ceramiștilor și meşterilor locali;
Date despre hotelurile şi pensiunile de pe raza oraşului Horezu, date cuprinse în pliante sau orice alt mijloc de prezentare;
Centrul de Informare Turistică să facă aceste prezentări în cel puțin două limbi de circulație internațională (franceză și engleză) şi să asigure însoțirea turiştilor la obiective turistice pe care aceştia doresc să le viziteze.
Participarea la târgurile turistice din ţară şi străinătate în vederea promovării turismului local.
Mediu
Introducerea unei discipline reale în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător şi sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care încalcă normele de mediu;
Ecologizarea permanentă a zonei Horezu prin serviciul de salubritate care urmează să fie înfiinţat şi prin parteneriatul cu Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu;
Reducerea noxelor existente prin înfiinţarea şi menţinerea de zone verzi în zona zero a oraşului şi construcţia centralei electrice pe biomasă, în detrimentul noxelor produse prin arderea combustibililor fosili;
Exploatarea în condiţii legale a masei lemnoase, replantarea zonelor defrişate şi mărirea de la an la an a zonelor verzi.
Sport
Dezvoltarea competiţiilor sportive la nivel local prin asigurarea unor condiţii optime în cele două săli de sport şi a bazei sportive a Liceului Constantin Brâncoveanu, coroborat cu dezvoltarea bazei sportive (repunerea în funcțiune a pistei de atletism) în zona stadion Treapt;
Susţinerea financiară de la bugetul local a echipei de fotbal a oraşului Horezu şi atragerea unui investitor privat pentru investiţii în echipă şi promovarea acesteia într-o ligă superioară;
Crearea în fiecare sat a unui mini-teren de sport şi a unui loc de joacă pentru copii;
Organizarea permanentă a selecţiei viitorilor sportivi prin susţinerea financiară a principalelor discipline sportive, având în vedere potenţialul existent în rândul copiilor şi tinerilor din comunitate.
Administraţie locală
Profesionalizarea şi eficientizarea activităţii Primăriei oraşului Horezu.
Stabilirea unor standarde de performanţă pentru funcţionarii din administraţia locală.
Evaluarea funcţionarilor prin prisma calităţii activităţii raportat la standardul de performanţă fixat.
Eliminarea pierderilor financiare datorate neglijenţei sau abuzului unor funcţionari sau a incompetenţei acestora.
Eliminarea imixtiunilor şi intereselor de orice natură (politice, personale sau de grup) din activitatea administraţiei locale.
Transparenţă decizională în activităţile administraţiei publice locale.
Axarea activităţilor pe dezvoltarea uniformă a oraşului şi creşterea nivelului de trai a fiecărui cetăţean în parte.

ACTIUNI CONCRETE

Zona urbană
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub a apei cu cel puțin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Preluarea activității de furnizare a agentului termic, pentru cetăţenii oraşului şi asigurarea în condiţii optime a acestei activităţi la preţuri rezonabile (reducerea cu 30-40% a facturii la agentul termic), începând cu data de 01.11.2016;
Atragerea de investiţii în vederea: extinderii reţelei de canalizare, apă caldă pentru locuinţe, etc.;
Reabilitarea termică a blocurilor O3, O4 si TCMM, contribuția locatarilor fiind de maxim 10%;
Asigurarea unor condiţii optime în vederea dezvoltării comerţului stradal prin netaxarea sau taxarea minima a acestei activităţi;
Amenajarea unor zone pentru parcarea autoturismelor, în vederea decongestionării zonei centrale;
Închiderea circulației auto pe străzile Independenței și 1 Decembrie și transformarea acestora în zonă pietonală (amenajarea acestora, inclusiv a străzii Unirii astfel încât să fie încadrate în peisajul zonei turistice);
Amenajarea în zona limită Măldărești (staţie epurare) a unui padoc cu minim 30 cuşti pentru câinii comunitari, prin asigurarea unor condiţii de igienă, hrană şi sanitar veterinare optime;
Plantarea de arbori ornamentali şi întreţinerea spaţiilor verzi;
Construcția de fântâni arteziene în parcul central şi strada Unirii(centrul oraşului);

Zona rurală

Romanii de Jos
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub al apei cu cel puțin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Dragarea și amenajarea șanțului pentru colectarea apelor pluviale de la locuința preot Dumitrescu către intersecția Dealul Ulmului;
Amenajarea de trotuare pietonale de la Şcoala Romanii de Jos până la intersecția strada Mânăstirii cu strada Romanii de Sus;
Asfaltarea zonelor Neagota şi Arinilor;
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite;
Balastarea (cu pietriş sau macadam) și construcția de rigole pe principalele drumuri care fac legătura între zona locuită şi terenurile agricole (Neagota – Poiana Cȃrciului, Bivolărie, Dealul Ulmului – Bălănești);
Reabilitarea drumurilor de legătură Bivolărie – Bogdănești.
Romanii de Sus

Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub al apei cu cel puțin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite;
Construcţia de rigole pluviale pe toate drumurile principale;
Modernizarea şi asfaltarea drumului cuprins între punctele Magazin “La Surcel” şi Gulimani;
Modernizarea și asfaltarea drumului spre Nelu Antonie (strada Fagului) și strada Cȋrjeu;
Renovarea bisericii din localitate;
Balastarea și construcția de rigole pe drumul agricol spre Plaiul Romani și Livezi – Godovana;
Amplasarea în curtea școlii a unui teren de joacă pentru copii; teren de mini-fotbal și popicărie.
Săliște
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Regularizarea pârâului Valea Bradului;
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite;
Construcţia în cătunul Sălişte a trei fântâni cu apă potabilă pentru populaţie;
Promovarea meşteşugului local (coşuri, linguri, mături, cozi etc.), astfel încât să se realizeze un comerţ real cu aceste produse;
Sprijin în vederea realizării unor mici centre de producţie pentru articolele menţionate mai sus și diligențe pentru atragerea de cumpărători pentru aceste produse;
Asfaltarea drumului de la biserica în construcție până la cimitirul satului;
Sprijin în vederea definitivării construcției bisericii din localitate;
Construirea unui loc de joacă pentru copiii din comunitate;
Analiza posibilităţii construcţiei unui cămin cultural în cătunul Sălişte unde pot fi organizate atât activităţi culturale, cât şi organizarea de nunţi, botezuri, etc.;
Asigurarea unei cote anuale de material lemnos, la un preţ minim, pentru toate cazurile sociale.
Râmeşti
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub al apei cu cel putin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Construcţia de rigole pluviale pe toate drumurile principale;
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite;
Consolidarea zonei de drum din punctul Ion Bogorodea şi asfaltarea întregii zone calamitate;
Refacerea acoperișului Școlii Generale;
Organizarea în Şcoala Râmeşti, în prezent nefuncţională a unor zone de recreere pentru tineret şi persoane vârstnice (biliard, tenis de masă, jocuri de table, şah, etc.) cu acces gratuit;
Balastarea (cu pietriş sau macadam) și construcția de rigole pe principalele drumuri care fac legătura între zona locuită şi terenurile agricole.
Ifrimești
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub al apei cu cel puțin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Refacerea acoperișului Școlii Generale;
Construcţia de rigole pluviale pe toate drumurile principale;
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite;
Balastarea( cu pietriş sau macadam) și construcția de rigole pe principalele drumuri care fac legătura între zona locuită şi terenurile agricole (refacerea drumului Capul Piscului cu Romanii de Sus).
Olari
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub al apei cu cel puțin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Construcţia de rigole pluviale pe toate drumurile principale;
Asfaltarea străzii cuprinse între Olari și Bȃrzoteni (strada Știrbei Vodă);
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite;
Balastarea (cu pietriş sau macadam) și construcția de rigole pe principalele drumuri care fac legătura între zona locuită şi terenurile agricole (legătura între satele Olari și Rȃmești);
Construirea în satul Olari, pct. Plăieți a unui complex turistic care va cuprinde un muzeu al Ceramistului (mutarea galeriei de ceramică de la Casa de Cultură Horezu în complexul Olari) şi un Centru de Lucru în care turiştilor români sau străini li se va prezenta modul în care se produce ceramica, inclusiv cursuri în vederea perfecţionării celor care doresc să înveţe tehnica olăritului;
Construirea la intrarea în satul Olari a unor porţi de lemn în stil brâncovenesc, pe care să scrie “BINE AŢI VENIT ÎN CAPITALA CERAMICII ROMÂNEŞTI”;
Amenajarea unui loc de joacă pentru copiii satului;
Amenajarea unui teren de mini-fotbal si a unei popicării;
Amenajarea drumului Horezu – Olari – Tănăsești – Vȃrful Roman (asfaltare pe două benzi).
Tănăseşti
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub al apei cu cel puțin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Construcţia de rigole pluviale pe toate drumurile principale;
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite;
Balastarea (cu pietriş sau macadam) și construcția de rigole pe principalele drumuri care fac legătura între zona locuită şi terenurile agricole;
Amenajarea unui loc de joacă pentru copiii satului;
Amenajarea unui teren de mini-fotbal și a unei popicării;
Amenajarea drumului Horezu – Olari – Tănăsești – Vârful Roman (asfaltare pe două benzi).
Urşani
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub al apei cu cel puțin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Construcţia de rigole pluviale pe toate drumurile principale;
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite, inclusiv în zona Ariceşti;
Asfaltarea străzii I.G. Duca din pct. Bolomoc până în cartierul Rudărie inclusiv străzile Aricești și Valea Ursului (de la Școala Generală până la locuința Săvulescu Eugen);
Crearea unui loc de joacă în curtea grădiniţei, pentru copiii satului;
Amenajarea lângă magazinul Coop Horezu a unei popicării;
Promovarea Bisericii Urşani, având în vedere calitatea de monument istoric a acesteia şi construcţia unei statui a lui Ion Ursanu, ctitorul Bisericilor Urşani, Horezu şi Milostea;
Balastarea (cu pietriş sau macadam) și construcția de rigole pe principalele drumuri care fac legătura între zona locuită şi terenurile agricole (legătura între Urșani și Vaideeni plecând de la Tănase până în dunga Vaideenilor; de la biserică până la râul Urșani; de la Aricești spre Plai; drumul Vacilor);
Traseu turistic Plăieți – Urșani – Coasta Seacă – Măgura – Vârful lui Roman.
Bârzoteni
Reducerea taxelor şi impozitelor existente în prezent, începând cu data de 01.01 2017;
Reducerea preţului pe metru cub al apei cu cel puţin 25 %, începând cu data de 01.01.2018;
Construcţia de rigole pluviale pe toate drumurile principale;
Prelungirea sistemului public de iluminare pe timpul nopţii astfel încât să acopere toate zonele locuite;
Asfaltarea străzii I.G. Duca din pct. Bolomoc până în satul Urşani;
Crearea unui loc de joacă pentru copii;
Balastarea ( cu pietriş sau macadam) și construcția de rigole pe principalele drumuri care fac legătura între zona locuită şi terenurile agricole (de la Stăncete la Uzina de apă – Bȃrzoteni; drumul Vacilor spre Treapt).

Leave a Response