|sâmbătă, decembrie 10, 2022
  • Follow Us!

Nereguli şi abateri financiare descoperite de Curtea de Conturi la Primăria comunei Boişoara 

nicu_gheorghe_liga_11

 

La începutul acestui an, Curtea de Conturi a prezentat o sinteză a rezultatelor acțiunii de audit financiar desfășurată la Primăria comunei Boișoara, în urma unui control asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale a comunei pe anul 2014. Valoarea totală a neregulilor şi abaterilor financiar-contabile sunt în sumă de peste 767.000 lei. Soldurile reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar – cont „303”, aflate în patrimoniul entităţii, nu reflectă realitate, în sensul că sunt diminuate eronat cu valoarea de 7.000 lei, valoare aferentă a 49 apometre, aflate în magazia entității și în gestiunea activității autofinanțate apă-canal, fără o valoare contabilă. Lucrarea de investiții „Școala cu clasele I-IV Găujani, comuna Boișoara, județul Vâlcea”, deși a fost recepționată la terminarea lucrărilor, în anul 2014, nu a fost înregistrată ca activ fix corporal aparținând domeniului public local, la valoarea de 759.000 lei. Primăria deține obiecte de inventar primite cu titlu gratuit, neînregistrate în evidența contabilă, iar în evidența tehnic-operativă acestea sunt înregistrate numai cantitativ (bucăți), fără ca acestea să dețină valori de inventar sau alte elemente de identificare. S-a constatat că pentru un număr de 30 de beneficiari, pentru anul 2014 și 13 de beneficiari, pentru anul 2015 care s-au racordat la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, nu s-au perceput și încasat avizul de racordare și taxă de branșare, în sumă totală estimată de 3.000 lei. În perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2015, deși au fost încasate, nu au fost depuse în totalitate, la Trezoreria Brezoi, contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare. S-au calculat accesorii în valoare de 600 lei. Nu s-au realizat venituri cuvenite activității extrabugetare, autofinanțate – pășuni comunale, în sezonul 2014-2015, în valoare totală de 1.200 lei, reprezentând tarif de gestionare (euro/ha), nesolicitat și neîncasat de la gestionarul Fondului Cinegetic nr. 11 Boișoara, din care face parte și suprafața de 1.368,44 ha, pășuni, fânețe și goluri alpine, aparținând domeniului privat local al Primăriei Boișoara. Pentru perioada iunie 2012 – decembrie 2013, au fost achitate facturi către furnizorul de energie electrică aferente consumului de energie electrică al unui agent economic (chiriaș), fără ca sumele respective să fie recuperate ulterior, ceea ce a condus la producerea unui prejudiciu în bugetul local în sumă totală estimată de 300 lei. Prejudicierea bugetului local cu suma de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată şi de executare silită achitate în baza unei sentinţe civile. La data de 31 decembrie 2014, nu s-au putut justifica opt bonuri valorice de carburant, fiind estimat un prejudiciu în sumă totală de 416 lei, compus din obligație principală (bonuri valorice lipsă), în valoare de 400 lei, aferent căreia au fost calculate beneficii nerealizate, în sumă de 16 lei. S-a constatat că la nivelul anului 2014, entitatea a depășit cota privind consumul lunar de carburanți, cu cantitatea de 329 litri benzină, ceea ce a condus la producerea unui prejudiciu în bugetul local, în sumă totală estimată de 1.900 lei, compus din obligație principală (contravaloare benzină consumată peste normativ), în valoare de 1.700 lei, aferent căreia au fost calculate beneficii nerealizate, pentru perioada ianuarie – august 2015, în sumă de 200 lei. În anul 2014, au fost recalculate, indexate și actualizate drepturile salariale obținute de cadrele didactice prin sentințe civile rămase definitive și irevocabile. În urma analizei de ansamblu a modului de calcul și de actualizare a drepturilor salariale, am constatat că au fost majorate eronat sumele de plată, confundându-se grilele de salarizare, încadrările, tranșele de vechime, aplicându-se alți indici ai preţurilor de consum, de multe ori aceștia fiind dublați, prin acestea unele persoane beneficiind de majorări de 100%. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi au fost: constituirea prin decizie a directorului instituției de învățământ, a unei comisii pentru evaluarea bunurilor patrimoniale primite cu titlu gratuit și înregistrarea acestora în evidența contabilă; inventarierea tuturor utilizatorilor – persoane fizice, agenți economici și instituții publice, racordate la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă și canalizare și urmărirea, stabilirea și încasarea taxelor datorate de beneficiarii noi, care urmează să se branșeze; întocmirea și transmiterea la termenul stabilit a facturilor emise, reprezentând tarif de gestionare fond cinegetic, în vederea încasării operative a sumelor solicitate; determinarea întregii întinderi a prejudiciilor estimate, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la nivelul actualizat la data încasării; încadrarea în prevederile normativelor privind dotarea cu autoturisme a autorităţilor publice locale; refacerea urgentă a tuturor calculelor, privind actualizarea sumelor cuvenite cadrelor didactice și efectuarea corecţiilor care se impun în vederea plăţii acestor sume în cuantumul legal.

(Petre Coman)

Leave a Response