|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Primarul Vintilă Chelcea a concesionat pe „ochi frumoşi” 4.000 mp teren fără licitaţie şi la un preţ extrem de mic 

vintila-chelcea-17122012
  • În oraşul Berbeşti,

Primarul Vintilă Chelcea a concesionat pe „ochi frumoşi” 4.000 mp teren fără licitaţie şi la un preţ extrem de mic

În urma unor verificări ale Curţii de Conturi s-a descoperit că primarul din Berbeşti, Vintilă Chelcea, a efectuat în 2014 unele cheltuieli ilegale din bugetul local în sumă totală estimată de 177.000 lei, la obiectivul de investiții „Realizare spații verzi în orașul Berbești”, reprezentând dotări independente a căror valoare nu au putut fi justificată cu documente (analize de preț), utilaje care necesită montaj care nu au fost montate și lucrări neexecutate, acceptate prin semnătură de executant și beneficiar. Pentru sumele plătite necuvenit, în timpul misiunii de audit au fost calculate accesorii, în sumă de 25.000 lei. S-a mai constatat producerea unui prejudiciu estimat la suma 50.000 lei bugetului local la nivelul veniturilor din concesionarea suprafeței de 4000 mp teren aparţinând domeniului privat al orașului Berbești în cazul unui contract de concesiune, încheiat între Primăria Berbești și un agent economic, cu încălcarea prevederile HCL nr. 37/2010. Concesionarea nu s-a desfășurat în urma organizării unei licitații publice care să respecte legislația în vigoare, iar în aceste condiții prețul concesiunii conform art. 4 alin. 1 din contract în sumă de 1 leu/mp/an, nu respectă prețul de 5 lei/mp/an, stabilit ca preț de pornire, de către Consiliul Local al Orașului Berbești. Pentru veniturile estimate ca nerealizate în sumă de 50.000 lei au fost calculate majorări de întarziere în sumă de 22.000 lei. De asemenea, Curtea de Conturi a mai găsit că Primăria Berbeşti nu a finalizat inventarierea materiei impozabile de pe raza unității administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ordonatorul principal de credite nu a prezentat în şedinţă publică în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele expirate, și în luna decembrie pentru trimestrul IV, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative ale orașului Berbești, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. La ordonatorul terțiar de credite, Liceul „Preda Buzescu” Berbești, evidența contabilă nu s-a organizat și condus conform normelor metodologice, a planului de conturi și a instrucțiunilor de aplicare a acestuia, valoarea totală estimată a abaterii a fost de 2.000 lei și reprezintă contravaloarea materialelor rezultate din demolarea a 4 sobe de teracotă care nu au fost înregistrate în contabilitate. Nu au fost stabilite, evidențiate, urmărite și încasate venituri proprii, reprezentând impozit pe clădiri datorat de persoanele fizice și juridice pentru construcții noi nedeclarate, în sumă estimată de 10.000 lei, inclusiv accesorii calculate pană la data controlului. S-a mai descoperit nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea veniturilor proprii, reprezentând taxa pe teren, pentru terenurile închiriate de către Primăria Berbeşti, inclusiv accesoriile calculate până la data controlului.

Nu au fost luate măsuri graduale de urmărire şi executare silită pentru debitele neachitate

Primăria Berbeşti nu a stabilit, evidențiat, urmărit si încasat venituri proprii reprezentând impozit pe mijloacele de transport datorat, în sumă de 1.000 lei, inclusiv accesorii calculate până la data controlului. La un număr de 7 autorizații de construire eliberate, calcularea și încasarea taxei de autorizare s-a efectuat în mod eronat, fiind stabilit un debit suplimentar în sumă de 211 lei. Primăria Berbeşti nu a efectuat o verificare sistematică de către personalul de specialitate din cadrul entității auditate, a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, în scopul identificării nerealizării clădirilor în termenul acordat prin autorizație și prelungirea acesteia, precum și a declarării valorii finale a clădirilor în vederea recalculării taxei de autorizare. A fost stabilit un debit suplimentar în sumă estimată de 2.000 lei reprezentând diferență taxa autorizare rezultată între valoarea lucrărilor realizate și valoarea lucrărilor autorizate. Nu au fost luate măsuri graduale de urmărire şi executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală, pentru debitele neachitate la termen de persoanele fizice şi juridice care deţin bunuri impozabile pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale şi care înregistrează restanţe la plata impozitelor, taxelor către bugetul local, inclusiv amenzi. La dosarul personal al persoanei angajate în funcția de administrator de patrimoniu la Liceul „Preda Buzescu” Berbești, nu există extras de pe cazierul judiciar și contract de constituire a garanției materiale pentru bunurile pe care le gestionează. Nu a fost inventariat fondul de carte de la Biblioteca orășenească, la termenele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. La Liceul „Preda Buzescu” Berbești, s-a constatat efectuarea de plăți pentru reparații curente cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare în sumă estimată de 2.000 lei, ca urmare a nejustificării cu documente de proveniență a prețurilor de procurare de la furnizori a materialelor puse în operă. La Liceul „Preda Buzescu” Berbești s-au efectuat plăți pentru reparații curente peste normele, cotele sau baremurile legale în sumă estimată de 1.000 lei la lucrările de montat pavele.

(Petre Coman)

Leave a Response