|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

NEREGULI sesizate de Curtea de Conturi la DSP, Finanţele Publice şi la Comisia Judeţeană de Restituire a Proprietăţilor 

finante2

 

 

În cadrul raportului public al Curţii de Conturi a României (un document de 414 pagini) sunt menţionate şi câteva instituţii din Vâlcea, la care anul trecut s-au descoperit unele neregului sau abateri, aferente activităţii din anul 2014. Astfel, la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea nu s-a organizat evidența plăților și a cheltuielilor pe fiecare program național de sănătate, pe subdiviziunile clasificației bugetare şi nu s-au încasat venituri proprii și nu s-au luat măsuri de inițiere a procedurilor de executare silită. Tot la DSP Vâlcea nu s-a recuperat suma de 418.000 lei de la CAS Vâlcea, reprezentând contravaloarea concediilor medicale achitate din creditele bugetare ale entităților. La Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Vâlcea, Curtea de Conturi a constatat că nu a fost respectată procedura de declarare a inactivității unor persoane juridice, iar la operațiunile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată au fost constatate situații de nesoluționare a tuturor deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare în termenul prevăzut de lege. La stingerea creanțelor fiscale prin aplicarea măsurilor de executare silită au fost constatate cazuri de neînființare a popririlor pe disponibilitățile bănești din conturile bancare ale contribuabililor (cazuri consemnate la 13 administrații județene ale finanțelor publice, printre care şi AJFP Vâlcea). La Autoritatea Naţională de Restituire a Proprietăţilor (ANRP) s-a descoperit inexistența unei baze de date sau evidență strictă, la nivelul ANRP, cu privire la hotărârile emise de comisiile județene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cuprinzând autorii pentru care s-au solicitat despăgubiri și plățile efectuate, a generat plata necuvenită a sumei de 122.000 lei, pentru același autor, întrucât au fost emise două hotărâri ale comisiilor județene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 atât în județul Vâlcea, cât și în județul Olt, acordându-se despăgubiri pentru aceleași bunuri, în valori diferite: 151.000 lei în județul Vâlcea și 122.000 lei în județul Olt. Curtea de Conturi a dispus măsurile legale care se impun în vederea recuperării sumei plătite necuvenit ca urmare a faptului că, pentru același autor, au fost emise două hotărâri ale Comisiilor județene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, ale județelor Vâlcea și Olt, precum și a beneficiilor nerealizate până la data recuperării inclusiv. În urma analizei efectuate de către Curtea de Conturi s-au evidențiat câteva aspecte semnificative ce prezintă riscuri pentru entitățile din întregul sector public, dintre care amintim: slaba sau impropria gestionare a fondurilor publice; pierderi în cadrul unor activități desfășurate; facturi sau datorii bănești neachitate la termen (arierate); imposibilitatea de a furniza servicii publice sau chiar întreruperi ale furnizării serviciilor; inexistența unei viziuni clare, a unor obiective și ținte de atins; obiective stabilite fără a se atribui angajaților responsabilități de îndeplinire și termene limită; structuri sau diagrame sau organigrame nefuncționale sau ineficiente și neactualizate; lipsa funcției de planificare strategică; asumarea unor atribuții fără a avea posibilitatea de a le duce la îndeplinire; neconformitatea cu reglementările naționale sau internaționale (de exemplu regulamente ale CE, norme europene sau diverse standarde cu caracter obligatoriu); asumarea unui grad de siguranță și securitate fără a se face corelarea cu resursele alocate; formalism în proiectarea documentelor de control intern (constatat de Curtea de Conturi în multe dintre entitățile publice verificate). Majoritatea auditorilor Curții de Conturi au constatat faptul că pentru activități importante nu au fost elaborate sau chiar actualizate procedurile operaționale, deși, din activitățile respective, decurg riscuri ce trebuie identificate, analizate și corect gestionate prin măsuri corespunzătoare.

(Petre Coman)

Leave a Response