|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Licitaţii şi achiziţii cu iz PENAL la primăriile Drăgăşani, Bălceşti, Berbeşti, Zătreni, Creţeni şi Voiceşti 

noua_sigla_a_DNA_oct_2013

 

În raportul privind finanţele publice redactat de Camera de Conturi Vâlcea sunt menţionate mai multe proceduri deficitare de licitaţii şi achiziţii derulate în anul 2014 de mai multe primării din Vâlcea. Lipsa activității și a documentelor privind evaluarea ofertelor s-a constatat cu ocazia misiunii de audit financiar efectuată la Primăria Drăgășani și la ordonatorii terțiari de credite ai acestuia. Astfel, la Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” Drăgășani s-a descoperit un caz în care atribuirea contractului pe bază de selecție de oferte s-a realizat fără a se lua în considerare toate ofertele depuse. Nu s-a avut în vedere compatibilitatea firmelor participante la licitație în ceea ce privește acționariatul societății. La Primăria Zătreni, în cazul atribuirii unui contract de lucrări pentru refacerea a două drumuri de interes local deteriorate de precipitații, entitatea a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare dar nu a asigurat o concurență reală, invitând la negocieri trei operatori economici afiliați. Nepublicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică s-a constatat cu ocazia verificării efectuate la Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” (ordonator terțiar de credite al Primăriei Bălcești). În fapt, în cazul atribuirii prin încredințare directă a unui contract de lucrări a cărei valoare fără TVA a fost de 8.800 euro, instituția de învățământ nu a publicat anunțul de atribuire deși această obligație este instituită de prevederile legale în vigoare pentru valori mai mari de 5.000 euro.

Angajarea unor contracte peste limita bugetului aprobat este o abatere întâlnită la Primăria Voicești unde a fost angajată, din bugetul local, efectuarea unei cheltuieli de capital pentru lucrarea de investiții „Amenajare și modernizare drumuri comunale și a ulițelor sătești din comuna Voicești”, în valoare de 2,62 milioane de lei fără a avea asigurată sursa de finanțare. Alegerea eronată a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și lucrări s-a constatat la două primării: la una dintre ele s-a divizat contractul de asfaltare străzi, trotuare și platforme parcare în mai multe contracte cu valori mai mici, în scopul de a evita aplicarea uneia din procedurile prevăzute la art. 18 din OUG nr. 34/2006; la alta a fost atribuit prin încredințare directă un contract cu o valoare estimată de peste 100.000 euro, încălcându-se astfel prevederile legale în vigoare care stipulează că această procedură de atribuire a unui contract de lucrări nu se aplică în cazul în care valoarea estimată a contractului depășește pragul menționat.

 

Prejudicii de 6 milioane lei prin efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate în cantitatea facturată

 

Neîntocmirea programului anual al achizițiilor publice în structura legal aprobată este o abatere consemnată cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la Primăria Crețeni. Nerespectarea obligației privind utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe s-a constatat cu ocazia misiunii de audit financiar efectuată la o primărie de oraş, entitate care, în anul 2014 a efectuat achiziții de bunuri și servicii care puteau fi achiziționate prin mijloace electronice de 2,5 milioane de lei fără a apela la această procedură. Realizarea obiectivelor de investiții fără obținerea autorizațiilor prevăzute de lege (autorizație de construire) s-a constatat tot la primăria respectivă, unde s-au realizat lucrări de modernizări și reabilitări drumuri (betonări, asfaltări) fără să se obțină, în prealabil autorizația de construire. Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat au fost identificate în 12 cazuri la un număr de 8 ordonatori principali de credite și terțiarii acestora valoarea prejudiciilor estimate fiind de 25.000 lei. Principalele constatări se referă la majorarea fără o bază reală a unor elemente cuprinse în situațiile de lucrări prezentate la decontare, precum cotele de contribuții sociale, de cheltuieli de aprovizionare, de cheltuieli indirecte. Asemenea situații au fost întâlnite cu ocazia verificărilor efectuate la Primăria Drăgășani și unitățile administrativ-teritoriale ale comunelor Lădești, Olanu, Scundu, Stănești și Voicești. Efectuarea de plăți pentru lucrări neexecutate sau nerecepționate în cantitatea facturată s-a constatat în 19 cazuri, întâlnite la 14 ordonatori de credite inclusiv terțiarii acestora – primăriile Berbești, Crețeni, Laloșu, Măciuca, Mateești, Stănești Voicești și Zătreni. În fapt este vorba de acceptarea la plată a unor situații de lucrări care conțineau articole de deviz neexecutate, materiale și manoperă nepuse în operă. Au fost estimate prejudicii în sumă totală de 6 milioane de lei. Dintre cazurile mai semnificative amintim: la Primăria Crețeni s-a constatat efectuarea de plăți în sumă de 129.000 lei, pentru lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri interioare de interes local în comuna Crețeni, județul Vâlcea”; la Primăria Zătreni, la obiectivul „Reparații, modernizare, transformare construcție existentă în unitate prestări servicii” o situație de lucrări a fost decontată de două ori fiind estimat astfel un prejudiciu 22.000 lei; la Primăria Laloșu s-a decontat în mod necuvenit suma de 11.000 lei reprezentând contravaloarea a 210 ml rigole laterale neexecutate la obiectivul „Modernizare drumuri vicinale Ungureanca, Chircu, Bâldești; la Primăria Berbești au fost estimate prejudicii în sumă de 202.000 lei aferente obiectivului de investiții „Realizare spații verzi în orașul Berbești”, ca urmare acceptării la plată a contravalorii unor dotări independente și a unor operațiuni înscrise în situațiile de lucrări pentru care nu au putut fi prezentate documente justificative legal întocmite. Neluarea măsurilor prevăzute de lege de constituire a garanției de bună execuție pentru lucrările executate precum și a garanției pentru aplicabilitatea proiectelor de investiții constituie o abatere întâlnită la trei ordonatori principali de credite – primăriile Olanu, Voicești și Zătreni, precum și la ordonatorul terțiar Școala Gimnazială Zătreni.

(Petre Coman)

Leave a Response