|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Proiectul „Mirajul Oltului” din Călimăneşti nu va fi terminat de CJ Vâlcea nici la noul termen din 30 iunie 2016 

gica pasat bulacu

Bilă neagră pentru președintele liberal Gică Păsat!

 

Proiectul „Mirajul Oltului” din Călimăneşti nu va fi terminat de CJ Vâlcea nici la noul termen din 30 iunie 2016

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară luna trecută, a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata” pană la data de 30 iunie 2016. S-a mai aprobat includerea în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local a proiectului resepctiv şi alocarea sumei de 8,4 milioane de lei (1,9 milioane de euro), inclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului. Suma prevăzută va fi suportată din bugetul judeţului Vâlcea pe anul 2016. Valoarea totală a proiectului este de 35 milioane de lei, reprezentând costuri eligibile, costuri neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de 22,15 milioane de lei, din care 11 milioane de lei – asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 11 milioane de lei – Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor eligibile. Consiliul Judeţean Vâlcea asigură suma de 12,83 milioane de lei contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor neeligibile. Până la această dată din valoarea cheltuielilor neeligibile aprobate, de 12,83 milioane de lei a fost plătită suma de 1,14 milioane de lei. Astfel, din valoarea aprobată a cheltuielilor neeligibile se înregistrează o diferenţă neachitată de 11,69 milioane de lei. Prin urmare, suma de 8,4 milioane de lei, inclusiv TVA reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului nu constituie, în fapt, o alocare financiară suplimentară.

În data de 10 decembrie 2012 a fost semnat contractul de lucrări între Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC Protectchim SRL, cu o valoare totală de 20,4 milioane de lei, fără TVA, cu termen de finalizare 11 august 2014. Lucrările aferente obiectului „Parc de sport şi agrement Jiblea” au fost finalizate, astfel că în data de 25 august 2015 a fost efectuată predarea-primirea obiectului menţionat, întocmindu-se procesul verbal de predare primire nr. 14678, prin care antreprenorul a predat investitorului o parte de lucrare. Pentru obiectul „Parc Acvatic si Centru de Relaxare Călimăneşti”, amplasamentul a fost predat în data de 1 noiembrie 2013, însă lucrările nu au putut fi începute de executant, întrucât a fost necesară revizuirea proiectului tehnic în sensul modificării poziţiei obiectelor în cadrul aceluiaşi amplasament, fără modificări asupra caracteristicilor tehnice, constructive, structurale şi geometrice a obiectelor, ci doar a poziţiei acestora pe amplasamentul iniţial din cauza existenţei în vecinătatea amplasamentului a două foraje aparţinând SC Călimăneşti-Căciulata SA şi SC Foradex SRL pentru care legislaţia impune o zonă de protecţie sanitară cu regim sever. Prin actul adiţional nr. 2/28 martie 2014 la contractul de finanţare proiectul tehnic revizuit a fost aprobat de finanţator şi a fost transmis constructorului în data de 25 aprilie 2014 în vederea începerii lucrărilor la obiectul „Parc acvatic şi de relaxare Călimănesti”. Lucrările la acest obiect din cadrul obiectivului de investiţii au fost începute de constructor în data de 6 mai 2014 având termen de execuţie 12 luni de la predarea amplasamentului, în conformitate cu graficul de execuţie a lucrărilor din proiectul tehnic revizuit aprobat prin actul adiţional la contractul de finanţare. Astfel, a fost încheiat actul adiţional la contractul de lucrări privind prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor cu 9 luni, până la data de 11 mai 2015. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul lucrării a sesizat diverse inadvertenţe în adaptarea proiectului tehnic la noua zonă din amplasamentul aprobat şi, pe cale de consecinţă, necorelări între piesele scrise şi piesele desenate, precum şi cantităţi de lucrări insuficiente în listele de cantităţi faţă de cele necesare a se executa, dar şi situaţii determinate de necesitatea respectării condiţiilor impuse prin noile avize de racordare la reţelele de utilităţi, care au generat emiterea de dispoziţii de şantier şi execuţia unor lucrări suplimentare fără de care nu se poate realiza proiectul, dar fără modificarea valorii contractului de lucrări. Totodată, în luna iulie 2014 în zonă au căzut precipitaţii abundente, cu o intensitate neobişnuit de mare fată de istoricul zonei, în cantităti cu mult mai mari faţă de mediile înregistrate, precipitaţii care au afectat lucrările deja executate la obiectul Parc acvatic şi de relaxare Călimăneşti. Ca urmare a acestora, a fost necesară execuţia unor lucrări suplimentare pentru remedierea deficienţelor apărute, precum şi pentru drenarea apelor de pe amplasamentul lucrării, ce au determinat întârzieri în execuţia lucrărilor contractate. Având în vedere toate aspectele menţionate, a fost încheiat actul adiţional nr. 3 la contractul de lucrări prin care termenul de execuţie a lucrărilor a fost prelungit până la data de 31 octombrie 2015.

În acelaşi timp, pe tot parcursul execuţiei lucrărilor s-a constatat că resursele umane (personalul din şantier) şi resursele financiare alocate de antreprenorul SC Protectchim SRL au fost insuficiente, context în care beneficiarul a luat o serie de măsuri în vederea soluţionării acestor probleme, precum – somaţii către antreprenor pentru suplimentare efectiv personal, organizare şedinţe de lucru săptămânale, efectuarea în termen operativ a tuturor plăţilor aferente situaţiilor de lucrări. Tot ca o consecinţă a modificării poziţiei obiectelor în cadrul aceluiaşi amplasament la obiectul „Parc acvatic şi centru de relaxare Călimăneşti”, reprezentantul asistenţei tehnice SC Cons Drum SRL a comunicat că echipamentul tehnologic „complex de tobogane” ar trebui amplasat în imediata apropiere a postului de transformare existent – PTCZ Casa de Cultură – Călimăneşti Căciulata, nemaiputându-se astfel încadra în condiţiile privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor energetice, respectiv distanţa minimă de 3 m prevăzută prin avizul de amplasament emis de SC CEZ Distribuţie SA. Drept urmare, studiul de soluţie elaborat pentru racordarea la energie electrică a parcului cuprinde atât demolarea PTCZ existent şi realizarea unui post de transformare nou, cât şi lucrările de racordare ale consumatorilor la noul post de transformare, lucrări a căror dată de finalizare este de 30 aprilie 2016 aşa cum a fost comunicată de SC CEZ Dsitribuţie SA. În acest context a fost încheiat actul adiţional nr. 4 de modificare a termenului de execuţie a lucrărilor până la data de 11 decembrie 2015.

(Petre Coman)

Leave a Response