|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Județean va plăti 5 milioane de euro pentru întârzierile la proiectul de reabilitare a Spitalului Judeţean 

Spitalul-Judetean-Valcea

 

 

La propunerea preşedintelui interimar Gheorghe Păsat, Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 decembrie 2015, a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” până la data de 30 iunie 2016. S-a mai aprobat includerea în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local a proiectului şi alocarea sumei de 24,36 milioane de lei (5 milioane de euro), inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile estimate pentru finalizarea proiectului. Suma prevăzută se va suporta din bugetul judeţului Vâlcea pe anul 2016. Într-un raport întocmit de directoarea de la Programe Externe din CJ Vâlcea, Carmen Alexandrescu, se spune printre altele: „Durata de implementare a proiectului este de 51 de luni şi 22 de zile, respectiv până la data de 31 decembrie 2015. În cadrul proiectului până în luna decembrie 2015 a fost solicitată la plată şi urmează a fi decontată suma de 35 milioane de lei fără TVA din valoarea totală eligibilă a proiectului. Valoarea totală a proiectului a rămas nemodificată, economiile rezultate în urma derulării procedurilor de achiziţie publică fiind utilizate în principal pentru lucrările suplimentare şi dotările specifice Unităţii de Supraveghere şi Tratament Avansat al pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC). Astfel, din valoarea totală eligibilă de 59,57 milioane de lei fără TVA, până la momentul elaborării prezentei expuneri a fost şi urmează a fi decontat 58,74% din valoarea totală a proiectului. Menţionăm că valoarea contractului de finanţare aprobată de autoritatea finanţatoare nu a fost depăşită. CJ Vâlcea, în calitate de beneficiar, în vederea decontării sumelor aferente contractului de finanţare a utilizat mecanismul cererilor de plată, potrivit căruia suportarea de la bugetul judeţului Vâlcea s-a făcut doar pentru procentul de cofinanţare, respectiv 2%. Potrivit instrucţiunii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional nr. 143/2015, termenul până la care s-au putut depune cererile de plată a fost 7 decembrie 2015, după data respectivă Consiliul Judeţean Vâlcea având obligaţia să asigure fluxul de numerar pentru cererile de rambursare (plata integrală a facturilor). Prin urmare, sumele rezultate din rambursarea cheltuielilor vor putea fi utilizate în anul 2016 pentru a acoperi cheltuielile declarate neeligibile în cadrul proiectului. Aşa cum a fost prezentat şi în rapoartele de progres trimestriale şi lunare transmise Organismului Intermediar, în implementarea proiectului au fost întâmpinate mai multe probleme care au fost soluţionate, însă au condus la prelungirea duratei de implementare a proiectului. Problemele care au condus la prelungirea duratei de implementare a proiectului au fost legate de: modificările legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, care au determinat atât revizuirea succesivă a documentaţiei de atribuire a execuţiei lucrărilor, cât şi transpunerea acesteia în noi formate; atacarea raportului procedurii achiziţiei serviciilor de dirigenţie de şantier de către un ofertant la CNSC şi apoi de atacarea hotărârii CNSC-ului la Curtea de Apel Piteşti; numărul mare şi de complexitatea solicitărilor de clarificări la achiziţia de lucrări, care au impus decalarea termenului de depunere a ofertelor şi au implicat un grad ridicat de dificultate în analiza ofertelor, ceea ce a condus la întârzieri suplimentare în procesul de evaluare; întârzierea aprobării raportului procedurii ca urmare a opiniei UCVAP-ului privitoare la Raportul procedurii achiziţiei de lucrări şi a contestaţiei depuse de un ofertant la CNSC, care au condus la prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor; unele aspecte de natură tehnică identificate în timpul executării lucrărilor, o parte dintre acestea fiind soluţionate de către proiectant prin dispoziţii de şantier, pentru celelalte fiind elaborat proiectul tehnic revizuit; anularea procedurii de achiziţie publică de echipamente, dotări şi mobilier medicale, ca urmare a depunerii de oferte inacceptabile şi neconforme, procedura fiind reluată; neaprobarea de către autoritatea de management a documentaţiei pentru încheierea actului adiţional prin care a fost inclusă achiziţia de lucrări suplimentare şi dotări specifice, depusă pe 3 octombrie 2014 şi respinsă pe 19 martie 2015 fără o justificare temeinică după aproximativ 5 luni. Numai după aprobarea Memorandumului Interior al MDRAP, Consiliul Judeţean Vâlcea a modificat proiectul tehnic revizuit şi l-a redepus în data de 22 iunie 2015, după avizarea acestuia (9 iulie 2015) depunând şi documentaţia pentru încheierea Actului adiţional aferent. Prin urmare, procedura de achiziţie s-a derulat cu întârziere, contractul de lucrări suplimentare a fost semnat cu întârziere şi ordinul de începere a lucrărilor a fost emis cu întârziere”.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response