|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Noul computer tomograf a fost dat în administrare Spitalului Judeţean Vâlcea 

Spitalul-Judetean-Valcea
  • În baza unei decizii a Consiliului Judeţean Vâlcea,

Noul computer tomograf a fost dat în administrare Spitalului Judeţean Vâlcea

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent propunerea de dare în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a unui bun mobil care aparţine domeniului privat al judeţului Vâlcea. Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 59 din 31 martie 2015, s-a alocat suma de 1,3 milioane de lei, în vederea achiziţionării de către Consiliul Judeţean Vâlcea a unui „Computer tomograf multislice cu minimum 16 slice-uri”. Prin procesul verbal de recepţie, comisia de recepţie a procedat la verificarea bunului mobil „Computer tomograf multislice cu minimum 16 slice-uri”, livrat în conformitate cu Contractul de furnizare nr. 13379/117/4 august 2015, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC SUPERMEDICAL SRL Craiova. În urma verificării caracteristicilor tehnice, comisia a constatat că produsul corespunde din punct de vedere tehnic. Ulterior, a fost încheiat protocolul de predare-primire între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Spitalul Judeţean de Urgentă Vâlcea, înregistrat sub nr. 17562/22432/7 octombrie 2015. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va folosi bunul mobil dat în administrare, în următoarele condiţii: să utilizeze echipamentul în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa; să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă a echipamentului care face obiectul protocolului; să despăgubească proprietarul, potrivit legii, pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreţinerii necorespunzătoare a bunului predat; să respecte condiţiile impuse de actele normative în vigoare privind siguranţa în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, protecţia personalului sanitar şi a pacienţilor; Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea are obligaţia să asigure personal medical calificat pentru utilizarea aparaturii medicale predate, aparatură achiziţionată de Consiliul Judeţean Vâlcea (personalul care va utiliza această aparatură va fi instruit în ceea ce priveşte respectarea normelor de protecţie a muncii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare); personalul care va utiliza aparatura va respecta cu stricteţe instrucţiunile privind utilizarea şi exploatarea echipamentului în concordanţa cu manualul şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului şi în concordanţa cu avizele primite de la autorităţile competente din România; personalul medical ce va utiliza echipamentele va fi numit de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea; Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va asigura permanent instruirea personalului ce va utiliza echipamentele medicale; riscurile privind mediul şi sănătatea, precum şi respectarea normelor privind protecţia muncii şi securităţii muncii cad în sarcina Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; acordarea asistenţei medicale prin utilizarea aparaturii nu va avea scop comercial; este interzisă închirierea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice pentru exploatarea echipamentelor medicale ce fac obiectul protocolului; aparatura va fi utilizată conform scopului propus în vederea creşterii calităţii actului medical; se vor respecta cu stricteţe circuitele funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate pentru aparate, cu respectarea normelor legale în vigoare; întreţinerea şi exploatarea echipamentelor în regim de continuitate şi permanenţa va fi asigurată prin menţinerea funcţionalităţii acestora 24 de ore zilnic, în conformitate cu specificaţiile tehnice, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea asigurând personalul de specialitate; Spitalul Judeţean va asigura servicii gratuite în baza contractelor încheiate cu Casa Judeţeană de Sănătate Vâlcea; Spitalul Judeţean poate stabili tarife de utilizare a aparaturii în condiţiile furnizări serviciilor medicale de specialitate, persoanelor care nu sunt asigurate sau nu se încadrează în regimul urgenţelor medicale; sumele încasate din activităţile anterior menţionate constituie venituri ale spitalului şi vor fi utilizate pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere ale aparaturii predate; cheltuielile ocazionate cu întreţinerea, consumabilele, alte cheltuieli materiale, serviciile de asigurare a bunurilor, reparaţiile, sunt în sarcina Spitalului Judeţean, în calitate de utilizator; Spitalul Judeţean răspunde de buna întreţinere şi funcţionalitate a echipamentului, etc. Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de proprietar, are următoarele drepturi: să inspecteze bunul precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; să verifice modul în care se respectă condiţiile şi clauzele protocolului de către utilizator; să modifice în mod unilateral partea reglementară a protocolului, din motive legate de interesul naţional sau local.

One Response to Noul computer tomograf a fost dat în administrare Spitalului Judeţean Vâlcea

  1. Valentin

    Ce bine,ce bine!Are acum PNL-ul lui Folea si Tarasenie bani de campanie!

     

Reply to Valentin