|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea va repartiza mai multe sume către primării şi instituţii publice 

consiliul-judetean

 

 

La sfârşitul acestei săptămâni va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 25 de proiecte de hotărâri şi informări plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi alocarea de sume unor unităţi administrativ-teritoriale, precum şi rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene şi pe anul 2015; repartizarea sumei de 5,3 milioane de lei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinantare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2015; repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 12,45 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2015; modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 14 din 30.01.2015, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2015; proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2016; recificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora pe anul 2015, precum şi aprobarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora pe anul 2016; acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale provenite din redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către SC Apavil SA Râmnicu Vâlcea; achiziţionarea de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a intereselor regiei în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; actualizarea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Olteţani – Bălceşti, operatorului de transport rutier, Primăria Comunei Laloşu; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcţiune; închirierea unui spaţiu în suprafaţa de 41,22 mp în imobilul Centrul Militar Judeţean din strada Maior V. Popescu nr. 8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, către Partidul Social Românesc Filiala Vâlcea; darea în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul Vâlcea a sectoarelor de drumuri judeţene, aflate în intravilanul acestora; aprobarea documentaţiei tehnico- economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie la obiectivul pod pe DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel – limită judeţul Argeş”; aprobarea documentaţiei tehnico- economice, faza „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 703M Perişani – Cornet (platformă drum şi ziduri de sprijin)”; aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă a podului pe DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa -Vila 1 Mai”; desemnarea unui administrator propus de acţionarul Judeţul Vâlcea în Consiliul de administraţie al SC Apavil SA şi mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA să aprobe numirea acestuia.

Leave a Response