|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

Raportul ANAF făcut la COMANDĂ POLITICĂ ajunge în instanţă. Cum se apără CET Govora în cazul serviciilor de asistenţă juridică? 

cet

Conducerea CET Govora a acţionat în instanţă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Activitatea de Inspecţie Fiscală (ANAF) primul termen fiind stabilit pentru data de 28.10.2015. Procesul se află pe rolul Tribunalului Vâlcea. CET Govora solicită suspendarea executării Dispoziţiei obligatorii nr. 3425/18.09.2015, comunicată societăţii la data de 23.09.2015, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului având ca obiect acţiunea în anularea Dispoziţiei obligatorii. De asemenea, CET Govora solicită suspendarea executării Raportului de inspecţie economicio-financiară CV 3424/17.09.2015 până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului având ca obiect acţiunea în anularea Raportului de Inspecţie, suspendarea executării procesului-verbal nr. CV 3427/18.09.2015 încheiat în data de 14.09.2015 şi înregistrat la CET Govora sub nr. 39849/23.09.2015 până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului având ca obiect acţiunea în anularea procesului verbal. CET Govora solicită, de asemenea, obligarea ANAF la plata tuturor cheltuielilor de judecată antrenate de soluţionarea cauzei. În această săptămână vă prezentăm motivele invocate de CET Govora cu privire la contractarea de servicii de asistenţă juridică de specialitate din partea societăţilor de avocatură. 

 

Inspectorii ANAF: recuperarea sumei de 2.596.268 lei

„Conducerea CET Govora va lua măsurile necesare pentru recuperarea sumei de 2.596.268 lei, de la societăţile la care s-au achitat sumele în baza contractelor, nr.11039/15.04.2014, încheiat cu Societatea Civilă Profesională Dragne şi Asociaţii, Contractul de asistenţă juridică nr. 1048026/10.09.2014 încheiat cu SCP Tuca Zbârcea şi Asociaţii, nr. 15508/16.06.2011 încheiat cu Cabinet Avocat Sârbu Cristian şi Contractul de asistenţă juridică nr. 858320/23.05.2013 încheiat cu Societatea Civilă de Avocaţi Voinescu şi Asociaţii sau de la personalele răspunzătoare de angajarea şi efectuarea acestor plăţi, Consiliul de Administraţie urmând să analizeze care sunt persoanele răspunzătoare de aprobarea şi efectuarea acestor plăţi în afara prevederilor legale.”, a fost concluzia inspectorilor ANAF în urma unui control efectuat la societatea CET Govora. De asemenea, inspectorii ANAF au susţinut faptul că pentru achiziţionarea de servicii de natură juridică CET Govora nu a avut aprobarea şi mandatarea Consiliului Judeţean Vâlcea, iar anumite contracte nu poartă viza de control financiar preventiv.

 

CET invocă hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Inspectorii ANAF susţin în Raportul de Inspecţie unde se face referire la contractele de asistenţă juridică pe care CET Govora le are încheiate că acestea s-au făcut cu încălcarea prevederilor impuse de OUG nr. 26/2012, prin care se impune societăţilor comerciale cu capital majoritar aparţinând statului sau unităţilor administrativ-teritoriale să achiziţioneze astfel de servicii numai în cazuri temeinic justificate şi cu acordul acţionarului majoritar. Reprezentanţii societăţii CET Govora au menţionat în cererea de suspendare aflată la Tribunalul Vâlcea că serviciile de asistenţă şi reprezentare avocaţială au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, aprobat prin hotărâre de către Consiliul Judeţean Vâlcea. „Prin hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea în calitate de acţionar unic şi proprietar al societăţii, a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii în structura şi formatul impuse de către OG 26/2013, OMFP 2032/2013, şi în care s-a prevăzut în mod expres la Capitolul A: «Cheltuieli cu bunuri şi servicii», subcapitolul b) „cheltuieli privind comisioanele şi onorariile”, articolul b1 «cheltuieli privind consultanţa juridică» suma de 1.830.200 lei. Consiliul Judeţean şi-a dat acordul ca, pe parcursul exerciţiului bugetar 2014, să se facă angajamente legale şi să se consemneze sumele derivate din aceste angajamente (care au luat forma de contracte sau acte adiţionale la contracte deja încheiate) prin angajamente bugetare a căror valoare să nu depăşească suma bugetată (creditul bugetar) de 1.830.200 lei. Menţionăm că, pe parcursul anului bugetar 2014, s-au contractat servicii de reprezentare şi consultanţă avocaţială în sumă de 1.077.000 lei, realizându-se o economie la această cheltuială în sumă de 753.200 lei. Conform legii finanţelor publice 500/2002, articolele şi aliniatele cuprinse în cadrul capitolelor de cheltuieli au destinaţie precisă şi limitată. Prin urmare, odată ce Consiliul Judeţean a aprobat aceste cheltuieli, ele puteau fi angajate în contracte specifice şi efectuate de către CET Govora, adică plătite, fie pe parcursul anului în care au fost angajate, fie dacă ele au fost contractate într-un exerciţiu financiar anterior şi neplătite în acel an, în anul următor. Organul de inspecţie fiscală a menţionat în cadrul Raportului de Inspecţie suma de 2.582.903 lei plătită de către societate cu titlu de onorarii pentru serviciile prestate de casele de avocatură cu care societatea are încheiate contracte de asistenţă juridică. Această sumă este formată din plăţile aferente contractelor încheiate în exerciţiul bugetar 2013 şi care s-au plătit pe parcursul anului 2014 şi parţial din angajamentele asumate în anul 2014. Prin urmare, concluzia la care a ajuns organul fiscal că s-au depăşit sumele alocate prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli cu destinaţia de cheltuieli cu onorariile avocaţiale nu este întemeiată şi nu reflectă realitatea cu privire la derularea şi execuţia contractelor avocaţiale. Acestea trebuie privite din perspectivă bugetară multianuală, concepţie care implică faptul că nu există o suprapunere pe parcursul unui singur exerciţiu bugetar a plăţilor cu angajamentele legale asumate”, susţine fosta conducerea a CET Govora în cererea de suspendare aflată pe rolul Tribunalului Vâlcea.

Contracte – aprobate în şedinţele Consiliului de Administraţie 

Foştii directori Doru Constantin şi Ramona Hoarcă susţin că aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică prin manifestarea de voinţă a reprezentantului CJ Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor CET se încadrează pe deplin în prevederile OUG nr. 26/2012. „Echipa de control a reţinut în mod greşit presupusa încălcare a dispoziţiilor art.I alin. 3 lit a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative… Menţionăm că toate contractele încheiate cu casele de avocatură sunt aprobate de către Consiliul de Administraţie al CET Govora. La şedinţele Consiliului de Administraţie, participă de fiecare dată reprezentantul Consiliului Judeţean la CET Govora. Prin urmare, toate măsurile care se iau ca urmare a hotărârilor luate de către Consiliul de Administraţie şi care devin executorii pentru societate se iau cu vot deschis prin participarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea. Astfel, reprezentantul CJ Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor CET Govora a participat şi şi-a exprimat punctul de vedere în sensul aprobării achiziţiei de servicii juridice în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie. Manifestarea de voinţă a reprezentantului CJ Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor CET Govora, astfel cum acesta este cerut în O.U.G nr. 26/2012, a fost exprimat în mod valabil, aşa cum este prevăzut în Decizia Consiliului de Administraţie din data de 02.12.2014. În acest sens, interpretarea reţinută de echipa de control apare nu numai ca fiind de un formalism excesiv, dar este şi eronată, în condiţiile în care reprezentantul unităţii administrativ teritoriale în carul organului de conducere al societăţii a aprobat încheierea contractelor de asistenţă juridică… Mai mult decât atât, şi afirmaţia organelor de control conform căreia «simpla prezenţă a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie nu poate fi echivalentul unei aprobări sau hotărâri date de Consiliul Judeţean prin reprezentantul său» este eronată. Ea reduce, în mod nejustificat, rolul legal al reprezentantului CJ Vâlcea în CET Govora la o simplă prezenţă fizică fără efecte juridice şi face abstracţie de faptul că acesta şi-a manifestat voinţa, în mod legal, în ceea ce priveşte achiziţia serviciilor juridice”, se arată în apărarea formulată de fosta conducere a societăţii CET Govora. Doru Constantin şi Ramona Hoarcă invocă în cererea de suspendare legalitatea, oportunitatea, eficienţa şi eficacitatea contractării serviciilor de asistenţă juridică evidente, invocând beneficiile concrete obţinute de CET Govora. „Echipa de control nu a justificat temeiul considerării ca neeconomicoase a cheltuielilor efectuate cu încheierea contractelor de asistenţă juridică… Echipa de control nu a adresat nici problematica juridică, nici rezultatele asistenţei juridice necesare CET Govora în perioada de referinţă. Emiterea actelor contestate s-a efectuat în mod nelegal, iar măsura aplicată nu este nici explicată şi nici întemeiată pe prevederile legale în vigoare. Mai mult decât atât, în nici un caz, întinderea eventualelor prejudicii (fără a achiesa la ideea că ar exista) nu poate fi considerată ca fiind egală cu întreaga sumă achitată pentru serviciile juridice prestate societăţii de către firmele de avocatură contractate, aşa cum lasă să se înţeleagă echipa de control”, susţin în cererea de suspendare foştii directori Doru Constantin şi Ramona Hoarcă.

 

Previziuni sumbre privind viitorul societăţii

Fosta conducere de la CET Govora susţine că executarea creanţelor stabilite împotriva societăţii ar putea determina blocarea întregii activităţi a CET Govora şi încetarea prestării de servicii publice, fapt ce ar putea avea consecinţe negative asupra populaţiei şi agenţilor economici din municipiul Râmnicu Vâlcea. „Punerea în executare a dispoziţiei obligatorii ar cauza dificultăţi financiare majore pentru societate (care ar putea chiar să intre în incapacitate de plată). Cu alte cuvinte, eventuala aducere la îndeplinire a dispoziţiei obligatorii, raportului de inspecţie şi procesului-verbal va destabiliza capitalul circulant al societăţii. În aceste condiţii, obligaţiile contractuale către partenerii contractuali nu ar mai putea fi onorate şi, ca efect direct, nu am mai putea presta servicii către clienţii noştri, având repercusiuni grave asupra nivelului cifrei de afaceri, a gradului d acoperire a costurilor fixe. În plus, impactul negativ asupra activităţii societăţii poate determina chiar oprirea funcţionării centralei, afectând personalul propriu, format din aproximativ 1300 de salariaţi. Mai mult, inerentele probleme de ordin financiar ale societăţii, cauzate de executarea acesteia, pot genera imposibilitatea asigurării combustibilului necesar funcţionării, precum şi dificultăţi reale în executarea obligaţiilor contractuale asumate, cu efecte nefavorabile asupra activităţii CET Govora, creând chiar premisele declanşării procedurii insolvenţei… În concluzie, prin executarea sumelor impuse există în mod real pericolul creării unei pagube iminente pentru CET Govora… În momentul de faţă, executarea creanţelor va conduce cu certitudine la imposibilitatea funcţionării societăţii, la sistarea serviciilor de furnizare de energie electrică faţă de consumatori şi la generarea unor reale şi grave probleme sociale, motiv pentru care se impune admiterea cererii de suspendare a Dispoziţiei obligatorii potrivit prezentei cereri”, susţine fosta conducere a societăţii CET Govora. Primul termen al procesului va avea loc pe 28 octombrie 2015. (Nicoleta CHERA – jurnalvalcean.ro)

 

Leave a Response