|joi, aprilie 22, 2021
  • Follow Us!

Ion Gigi Matei a făcut plângere împotrivia deciziilor Consiliului Local privitoare la revocarea sa din funcţie 

Ion Gigi Matei

 

În data de 19 octombrie 2015, primarul interimar al Râmnicului a formulat o plângere prealabilă privind retractarea a 7 hotărâri luate de de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în vara acestui an. Cele 7 hotărâri incriminate sunt: nr. 100/02.06.2015 privind încetarea desemnării domnului viceprimar Gigi Ion Matei să îndeplinească atribuţiile de primar; nr. 101/02.06.2015 privind desemnarea unui viceprimar care sa îndeplinească atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până ia alegerea unui nou primar; nr. 102/02.06.2015 privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard, care îndeplineşte temporar atribuţiile primarului; nr. 123/08.06.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100 adoptată în şedinţa extraordinară din 02.06.2015 privind încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească, atribuţiile de primar; nr. 124/08.06.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.101 adoptată în şedinţa extraordinară din 02.06.2015 privind încetarea desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar; nr. 125/08.06.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 adoptată în şedinţa extraordinară din 02.06.2015 privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplineşte temporar atribuţiile primarului; nr. 133/30.06.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local municipal Râmnicu Vâlcea nr. 57 din 27.03.2014. „Hotărârea nr. 100 nu respecta prevederile Legii nr. 215/2001. Pentru a fi valabil, un act administrativ trebuie sa indeplinească patru condiţii: sa fie emis de autoritatea competenta si in limitele competentei sale; sa fie emis in forma si cu respectarea procedurii prevăzute de lege; să fie conform cu Constitutia, legile si actele normative in vigoare; sa fie conform cu interesul public urmărit de lege. Hotararea nr. 100/02.06.2015 a fost adoptata intr-o şedinţa extraordinara desi nu se justifica urgenta. Mai mult, s-a procedat la suplimentarea ordinii de zi cu cele trei proiecte de hotărâri incalcandu-se prevederile art.43 alin.l din Legea nr.215/2001. Conform art.43 alin.l din Legea nr.215/2001: «Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu potfi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 44». Având in vedere motivele expuse de initiatorii proiectului de hotarare, presupusa conduita pe care o reproşau consilierii locali s-a manifestat «incepand cu preluarea atribuţiilor de Primar» Prin Hotararea nr.57/27.03.2014 am fost desemnat in calitate de viceprimar pentru a exercita atributiile de primar in conformitate cu prevederile art.72 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Este evident ca nu este justificata in niciun fel urgenta adoptarii hotărârii, daca situatia ar fi fost presanta si urgenta, initiatorii proiectului ar fi trebuit sa faca aceste demersuri la inceputul mandatului meu, nu sa aştepte mai mult de un an de zile de la desemnarea mea. Initiatorii proiectului de hotarare au solicitat suplimentarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare pentru ca nu erau la primul demers de acest fel si au dorit sa eludeze prevederile art.44 alin.l din Legea nr.215/2001. Potrivit acestuia, «proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) si (4)». Excepţiile prevăzute de art.39 alin.2 si 4 au in vedere tocmai urgenta si specificul unei adunari extraordinare a consiliului local. Nu exista niciun temei pentru adoptarea acestei hotarari, faptele reproşate de cei 12 consilieri locali fiind inexistente, drept dovada ca nu s-au făcut referiri concrete cu exemple, eventual cu înscrisuri sau alte elemente probatorii. Initiatorii proiectului au făcut simple alegaţii, fara sa aduca un minimum de susţinere afirmaţiilor făcute prin Adresa nr. 19980/02.06.2015. Mai mult decât atat, s-a sustinut ca motivare a proiectului de hotarare ca nu s-au îndeplinit o serie de atributii sau au fost indeplinite defectuos, fara a se tine cont ca prin Dispoziţia nr.8585 cu privire la delegarea unor atributii către viceprimarii municipiului au fost delegate către viceprimarii Virlan Eduard si Matei Ion Gigi atributii specifice. Daca ne raportam la motivele invocate pentru iniţierea proiectului de hotarare «disfuntionalitati grave in conducerea si administrarea oraşului, la proasta gestionare a problemelor edilitare, lipsa de comunicare dintre domnul viceprimar cu atributii de Primar, Ion Gigi Matei si cetateni, consilieri locali, viceprimar si alte autoritati, manifestate începând cu preluarea atribuţiilor de Primar de către viceprimarul Ion Gigi Matei» se observa ca: problemele edilitare sunt delegate către Virlan Eduard, acesta coordonând, controlând si monitorizând activitatea Direcţiei Dezvoltare Locala; lipsa de comunicare este imputabila lui Eduard Vârlan care coordoneaza, controleaza si monitorizează activitatea Biroului Informatica si Centrul de Informare a cetateni lor din cadrul Direcţiei Resurse Umane. Este o alta dovada cu privire la inoportunitatea si netemeinicia demersului consilierilor locali iniţiatori ai proiectului de hotarare. Având in vedere principiul stabilitatii actelor administrative nu poate inceta aplicabilitatea Hotararii Consiliului local municipal nr.57/2014 prin care am fost desemnat sa îndeplinesc atributiile de primar pana la alegerea unui nou primar, decât in situatia in care nu mi-as fi îndeplinit atributiile conferite prin art.63 din Legea nr.215/2001. Or, nu este cazul in situatia de fata, neexistand nicio dovada care sa conducă la concluzia ca atributiile de primar nu ar fi fost indeplinite. Hotararea nu respecta prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative. Hotararea nr. 100/02.06.2015 nu conţine o motivare in fapt cu privire la masura adoptata, fiind incalcate condiţiile de forma ale valabilitatii actului prevăzute de Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa”, se arată printre altele în plângerea depusă de primarul interimar Ion Gigi Matei.

Leave a Response