|sâmbătă, mai 30, 2020
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a preluat în domeniul privat bunurile realizate în cadrul proiectului „Centrul de expoziţii Călimăneşti” 

Centrul Seaca

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent preluarea în domeniul privat al judeţului Vâlcea a bunurilor realizate în cadrul proiectului Phare cu titlul „Centrul de convenţii şi expoziţii Călimăneşti”. Prin programul Phare 2005, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de solicitant şi Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, în calitate de partener, au implementat proiectul „Centru de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. Condiţiile de implementare ale acestui proiect au fost stabilite în acordul tripartit, încheiat între fostul Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de autoritate contractantă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de autoritate de implementare, şi beneficiarii locali: Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local ai Oraşului Călimăneşti. Urmare aprobării proiectului, beneficiarii locali, respectiv Consiliul Judeţean Vâlcea, prin Hotărârea nr. 168 din 7 octomrbei 2005, şi Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, prin Hotărârea nr. 72 din 22 septembrie 2005, au aprobat contractul de asociere nr. 9502/10855/2005, pentru implementarea acestui proiect, prin care s-au stabilit drepturile şi obligaţiile celor doi beneficiari locali, precum şi prevederi referitoare la finanţarea proiectului şi la distribuirea beneficiilor. Conform prevederilor din acordul tripartit şi din contractul de asociere, proprietarii investiţiei vor fi Judeţul Vâlcea şi Oraşul Călimăneşti, în cote proporţionale cu contribuţia adusă. După finalizarea investiţiei, pentru o perioadă de minim 5 ani, va fi asigurată, de asemenea, de către beneficiarii locali şi sustenabilitatea proiectului, tot proporţional cu contribuţia fiecăruia la realizarea investiţiei. În anul 2010 au fost finalizare lucrările, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Urmare finalizării lucrărilor, fostul Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu acordul tripartit a transmis beneficiarilor locali, spre exploatare şi întreţinere, infrastructura realizată prin implementarea proiectului, cu valorile rezultate conform situaţiei centralizate constatate prin proces verbal la terminarea lucrărilor şi a facturilor anexate la acesta. În conformitate cu cererea de finanţare şi cu dispoziţiile din contractul de asociere, în scopul administrării şi exploatării activităţilor rezultate în urma implementării proiectului, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37 din 11 martie 2011 şi Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti nr. 13 din 11 martie 2011, a fost înfiinţată societatea Expo Nord Oltenia SA cu acţionari Judeţul Vâlcea şi Oraşul Călimăneşti, căreia i s-au predat, prin proces verbal de predare-primire, investiţia şi bunurile rezultate în urma implementării proiectului „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. După expirarea perioadei de garanţie, a fost încheiat procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor de investiţii aferente Proiectului „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”, cu o valoare de 8,25 milioane de euro. Conform acordului tripartit, după recepţia finală şi eliberarea certificatului de performanţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în data de 14 decembrie 2012, a transmis protocolul de predare a proprietăţii şi a dreptului de proprietate industrială şi intelectuală asupra rezultatelor proiectului Phare cu titlul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. Conform acestui Protocol, beneficiarii locali, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, au obligaţia de a adopta acte administrative de preluare a investiţiei, prin care se va reglementa şi modul de exploatare a acesteia. Având în vedere necesitatea clarificării problematicii referitoare la proprietatea asupra investiţiei realizate prin proiect şi a adoptării actelor administrative de preluare a investiţiei, în luna aprilie 2014 au avut loc întâlniri succesive între reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea şi Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti, prin care s-a clarificat, în primul rând, contribuţia fiecărui beneficiar local la realizarea investiţiei, în funcţie de care s-a stabilit cota parte de proprietate din totalul investiţiei. Din analiza documentelor contabile realizată de către serviciile economice din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea şi Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti, s-a stabilit că valoarea totală a investiţiei, la data recepţiei finale, este de 43 milioane de lei (inclusiv TVA). Valoarea totală a lucrărilor cuprinde şi contribuţia Oraşului Călimăneşti în valoare de 8,7 milioane de lei, precum şi contribuţia Judeţului Vâlcea, în valoare de 6.000 lei. Calculând proporţia contribuţiei fiecărui beneficiar local, la valoarea totală a investiţiei a rezultat că, valoarea aferentă Judeţului Vâlcea este de 28.822 lei din valoarea totală a investiţiei şi reprezintă un procent de 0,067%. Prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti nr. 26 din 29 aprilie 2014, s-a aprobat preluarea proprietăţii şi a dreptului de proprietate industrială şi intelectuală asupra rezultatelor proiectului Phare cu titlul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. Exploatarea bunurilor aferente investiţiei menţionate mai sus, se va realiza de către societatea înfiinţată în acest scop, având ca acţionari Judeţul Vâlcea şi Oraşul Călimăneşti, parteneri în realizarea proiectului de investiţii „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. Completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al judeţului Vâlcea este obligatorie, în scopul operării intrărilor de bunuri, în cazul dobândirii acestora prin investiţii proprii, prin achiziţii sau prin donaţii, sau ca urmare a adoptării unor acte normative.

Leave a Response