|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Clădirile abandonate ale şcolilor vor fi preluate de primării 

fotovideo-asa-arata-o-cladire-rezervata-de-primaria-cluj-pentru-un-obiectiv-necunoscut

 

Ca urmare a unei interpelări formulate de un parlamentar vâlcean, privind destinaţia clădirilor abandonate de şcoli, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a comunicat că în conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. în caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale. „Avizul conform al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice se emite ţinând cont de următoarele criterii: respectarea dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; perioada de schimbare a destinaţiei să fie determinată; posibilitatea realocării respectivului imobil la baza materială a unităţii de învăţământ de la care a fost preluat, după îndeplinirea termenului pentru care a fost dat avizul conform; imobilele pot fi folosite în vederea funcţionării altor instituţii de învăţământ sau a altor instituţii în care se desfăşoară activitate educativă; imobilele pot fi folosite în vederea funcţionării altor instituţii aflate în subordinea Consiliului Local, dacă nu există perspectiva măririi efectivului populaţiei şcolare. Pentru obţinerea avizului conform al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice este necesar ca primăriile să transmită către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice solicitarea de schimbare a destinaţiei însoţită de o documentaţie care trebuie să conţină: acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar; acordul consiliului de administraţie a! unităţii de învăţământ; Hotărârea Consiliului Local prin care se propune schimbarea de destinaţie; extras de carte funciară sau extras din domeniul public al localităţii – pe raza căreia se află unitatea şcolară; caracteristicile tehnice ale imobilului – construcţii şi teren aferent, construcţii, teren (anul în care a fost edificată construcţia, regim de înălţime, suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, suprafaţă totală de teren); plan de situaţie; fotografii ale construcţiei (opţional); memoriu justificativ, detaliat, din care să reiasă necesitatea schimbării de destinaţie (se va avea în vedere: starea tehnică a clădirii – descriere, unde îşi desfăşoară activitatea specifică copiii/elevii unităţii de învăţământ, ce utilizare urmează să primească clădirea/terenul pentru care se solicită schimbarea de destinaţie, cum se realizează accesul la unitatea de învăţământ în situaţia în care se propune schimbarea destinaţiei unei clădiri situate în incinta unităţii de învăţământ, dacă sunt solicitări ale altor unităţi din sfera învăţământului pentru spaţiul respectiv, perioada pentru care se solicită schimbarea de destinaţie, precum şi alte informaţii relevante în vederea susţinerii propunerii de schimbare de destinaţie etc.). Totodată, se va preciza dacă imobilul – construcţia a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare, reabilitare etc”, arată Ministerul Educaţiei.

Leave a Response