|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a pus în dezbatere publică strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului pe perioada 2015-2022 

consiliul-judetean

Zilele trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a pus în dezbatere publică pe site-ul propriu proiectul de hotărâre privind asoptarea strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2022. Prin proiectul „Dialog şi Parteneriat pentru Viitor – Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Vâlcea 2007-2013”, cofinanţat prin Programul Phare 2005 – Fondul de modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la nivel local, a fost elaborată strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea 2009-2013 aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 11 din 29 ianuarie 2009. Perioadei pentru care se elaborează strategiile se suprapun, în general cu perioadele de programare financiară de 7 ani ale Uniunii Europene. În actuala perioadă de programare, a devenit evident faptul că, în sectorul public, ciclul managementului unui proiect se întinde pe o perioadă semnificativă (3-4 ani), fapt ce a cauzat unele complicaţii privind proiectele de infrastructură care sunt implementate de la sfârşitul perioadei de programare 2007-2013 până la începutul perioadei de programare 2014-2020. Pe de altă parte, în această perioadă de programare, ghidurile solicitantului din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală au prevăzut adrese de la consiliile judeţene care să confirme încadrarea proiectelor într-o strategie judeţeană, adresa de Ia Consiliul Judeţean şi aspectele menţionate în aceasta fiind verificate şi evaluate conform unei grile (maxim 10 puncte), ceea ce poate influenţa însăşi aprobarea proiectului respectiv. Având în vedere experienţele menţionate, era necesară elaborarea strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2022. Importanţa elaborării unei strategii de dezvoltare economico-socială derivă şi din faptul că toate proiectele cu finanţare nerambursabilă post-aderare cuprind în cererea de finanţare capitole privind justificarea investiţiei, în care necesitatea proiectelor trebuie explicată nu doar tehnic, ci mai ales din punct de vedere al cadrului strategic (strategia de dezvoltare economico-socială sau strategia sectorială, dacă este cazul). În urma încheierii procedurii de achiziţie publică, Consiliul Judeţean Vâlcea a încheiat PFA Jurge Liana Claudia, Contractul de servicii nr. 477/1/12 ianuarie 2015 de elaborare a strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2022. Strategia de dezvoltare elaborată: arată evoluţia recentă şi situaţia economico-socială şi de mediu a judeţului utilizând indicatori statistici; cuprinde analiza SWOT (punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările) pentru fiecare domeniu identificat; stabileşte viziunea, priorităţile, obiectivele şi măsurile pentru perioada avută în vedere; cuprinde un plan de acţiune care detaliază măsurile şi entităţile responsabile pentru realizarea acestora.

Strategia prevede cinci domenii de dezvoltare

În urma analizei diagnostic a judeţului Vâlcea au fost propuse direcţiile strategice de dezvoltare aferente celor 5 domenii strategice de dezvoltare. Domeniul strategic de dezvoltare 1 – Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare-inovare (direcţii strategice de dezvoltare): creşterea atractivităţii condiţiilor pentru dezvoltarea competitivă a afacerilor; creşterea contribuţiei la progresul cunoaşterii de frontieră; transformarea sectorului CDI într-un factor al creşterii economice. Domeniul strategic de dezvoltare 2 – Resurse umane, educaţie, sănătate, servicii sociale şi administraţie (direcţii strategice de dezvoltare): creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin măsuri active de ocupare; promovarea incluziunii sociale combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare; creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi instruire; facilitarea accesului la educaţie şi instruire pentru toţi cetăţenii; sprijin pentru infrastructura educaţională şi dezvoltarea resurselor în şcolile primare şi gimnaziale, licee tehnologice, infrastructura TVET, îndeosebi cele din zonele dezavantajate; dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel judeţean şi local în vederea reducerii inechităţii accesului la servicii de sănătate; îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; creşterea calităţii serviciilor sociale; dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale; implementarea unui management performant în administraţia publică; reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor, etc. Domeniul strategic de dezvoltare 3 – Infrastructură, dezvoltare urbană şi mediu (priorităţi): dezvoltarea şi promovarea unui sistem de transport deurabil şi inteligent la nivel judeţean; creşterea calităţii vieţii prin modernizarea şi extinderea infrastructurii edilitare de bază şi a mediului construit; dezvoltarea urbană durabilă prin reabilitarea zonelor urbane; dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi policentric şi a unei noi relaţii oraş-sat; îmbunătăţirea managementului sistemului de gestionare a deşeurilor; prevenirea şi reducerea efectelor negative asupra mediului ale activităţilor industriale, agricole, edilitare, activităţilor de transport; protejarea mediului prin creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; menţinerea speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate într-un stadiu favorabil de conservare. Domeniul strategic de dezvoltare 4 – Turism, cultură şi sporte (priorităţi): creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea durabilă a Judeţului Vâlcea, prin măsuri de promovare integrată, prin asigurarea unei oferte adaptate, bazată pe valorificarea superioară a potenţialul natural şi antropic; crearea unei oferte turistice diversificate, integrate şi competitive prin susţinerea dezvoltării investiţiilor locale, care să conducă la creşterea volumului activităţii şi a circulaţiei turistice; crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţi, prin diversificarea serviciilor turistice, ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea localităţilor, oferirea unor noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru locuitorii judeţului Vâlcea şi pentru turişti; creşterea participării cetăţenilor la o viaţă culturală atractivă, dinamică şi conectată la valorile culture naţionale şi internaţionale; sprijinirea dezvoltării tuturor actorilor culturali, care să asigure o ofertă culturală diversificată şi de calitate; păstrarea şi valorificarea bogăţiei patrimoniului cultural local; creşterea numărului practicanţilor de sport, cu precădere în rândul copiilor şi tinerilor, în scopul integrării, participării şi coeziunii sociale, a formării şi dezvoltării ca cetăţeni activi, educaţi şi responsabili; susţinerea sportului de performanţă în vederea creşterii calitative şi cantitative, a performanţelor interne şi internaţionale. Domeniul strategic de dezvoltare 5 – Agricultură şi dezvoltarea rurală (priorităţi): creşterea competitivităţii sectorului agricol din judeţ prin modernizarea şi integrarea pieţei; asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale; îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural.
(Petre Coman)

Leave a Response