|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Daniel Achim, primarul din Vaideeni, a depăşit consumul de benzină şi nu a înregistrat în acte părţile sociale la SC Varemac SRL 

Primaria Vaideeni

 

Camera de Conturi Vâlcea, din cadrul Curţii de Conturi a prezentat recent o sinteză a rezultatelor acțiunii de audit desfășurată la Primăria Vaideeni (primar Daniel Achim Băluţă), în urma unui audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale a comunei pe anul 2013. În acel an, s-au constatat abateri financiar-contabile în sumă de 155.000 lei şi prejudicii de 37.000 lei, toate înregistrate la Primăria Vaideeni. De asemenea, nu s-a respectat obligaţia de către ordonatorul principal de credite de a prezenta în şedinţă publică în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele expirate, și în luna decembrie pentru trimestrul IV, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative ale comunei Vaideeni, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. Primăria Vaideeni nu a înregistrat în evidența contabilă, în contul 260 „Titluri de participare”, valoarea părților sociale deținute la SC Varemac SRL. Nu există concordanța datelor înregistrate în evidența fiscală cu cele din evidența financiar-contabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare, valoarea estimată fiind de 155.000 lei. La nivelul instituției auditate nu s-a constituit o structură cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la implementarea sau dezvoltarea sistemului de control intern sau managerial. Nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, cel puțin odată la trei ani.

Primăria Vaideeni a efectuat în anul 2013 cheltuieli din fonduri publice angajate, ordonanțate și plătite fără prevederi bugetare în sumă de 18.000 lei reprezentând creanță stabilită de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), precum și dobânzi, majorări de întârziere și penalități aferente, prin care s-au constatat încălcări ale dispozițiilor HG nr. 410/2008 privind stabilirea specificațiilor și punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 și 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România, nefiind întreprinse măsuri de recuperare a prejudiciului de la persoanele răspunzătoare. Accesoriile aferente au fost estimate la suma de 5.000 lei. Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la consumul de carburanţi, fiind efectuate plăți peste cota legală aprobată de legiuitor (75 litri/lună/autoturism). Depășirea consumului normat pentru autoturismul din dotare a fost de 2.427 litri, valoarea prejudiciului fiind estimat la suma de 14.000 lei. Primăria Vaideeni nu a calculat majorări de întârziere aferente redevenței, respectiv taxei pentru utilizarea pășunilor încasate după termenele stabilite în contracte. Au fost identificate venituri suplimentare în sumă estimată de 19.000 lei reprezentând majorări de întârziere. Tot Primăria Vaideeni a menținut nejustificat unele proiecte de investiții cu o vechime mai mare de 5 ani în soldul contului, care au fost sistate din lipsa fondurilor sau care au fost declarate neeligibile. Mai menţionăm că abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.

(Petre Coman)

Leave a Response