|joi, decembrie 8, 2022
  • Follow Us!

Acţionarii OLTCHIM au aprobat rezultatele financiare ale societăţii pe 2014 

oltchim_administrator_11838800

 

 

La sfârşitul lunii trecute, a avut loc o importantă şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor de la Oltchim SA. Acţionarii societăţii au aprobat următoarele proiecte de hotărâri: aprobarea raportului administratorului special al societăţii pentru exerciţiul financiar 2014, întocmit conform anexei nr. 32 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările şi completările ulterioare; aprobarea situaţiilor financiare individuale ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) aşa cum este prevăzut în OMFP nr. 1286/2012, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului trecut; aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2014; aprobarea datei de 19 mai 2015, ca dată de înregistrare, în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a datei de 18 mai 2015 ca dată calculată în conformitate cu prevederile din regulamentul CNVM nr. 6/2009; împuternicirea lui Victor Avram, director general adjunct al societăţii, pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGA din data de 29 aprilie 2015 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Situaţiile financiare consolidate elaborate de SC Oltchim SA pentru exerciţiul financiar aferent anului 2014 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum au fost aprobate de Uniunea Europeană. SC Oltchim SA este o societate pe acţiuni cu domiciliul în România, iar societăţile afiliate incluse în situaţiile financiare aferente anului 2014 au sediul social în România. Situaţiile financiare consolidate la şi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 se referă la SC Oltchim SA şi filiala sa, SC Sistemplast SA. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate s-a făcut prin însumarea situaţiilor financiare ale societăţilor SC Oltchim SA şi SC Sistemplast SA, iar la firmele asociate s-a avut în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social. O sinteză a rezultatului net înregistrat de SC Oltchim SA în situaţiile financiare consolidate aferente anului trecut, în sumă de 458,69 milioane de lei, se prezintă astfel: pierdere netă înregistrată de SC Oltchim SA – 459,32 milioane de lei; profit net înregistrat de SC Sistemplast SA – 853.000 lei; cotă parte rezultat înregistrat de societăţile asociate – minus 228.000 lei. În concluzie, dacă se analizează pierderea curentă în anul 2014, rezultă, comparativ cu anul 2013, o reducere a acesteia cu 602,83 milioane de lei, respectiv cu 56,7%. Pierderea înregistrată de SC Oltchim SA în anul 2014 a fost determinată de funcţionarea la capacitate redusă a instalaţiilor, respectiv de 24,26%, cauza majoră fiind lipsa capitalului de lucru pentru finanţarea activităţii de producţie. SC Sistemplast SA s-a înfiinţat în 12 februarie 1999, iar obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea articolelor din PVC şi polietilenă (tuburi, conducte, fitinguri şi accesorii). Capitalul social este în valoare de 7,7 milioane de lei, cu următoarea structură a acţionariatului: SC Oltchim SA (94,4%), SC Charity Holdings SA (5,2%), alţi acţionari (0,4%). SC Sistemplast SA şi-a completat obiectul de activitate cu efectuarea lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii. Aceasta este principala activitate desfăşurată de către societate în anul 2014. SC Sistemplast SA a avut relaţii de colaborare atât cu SC Oltchim SA cât şi cu terţe alte societăţi. Principalii indicatori economico-financiari realizaţi în anul 2014 de SC Sistemplast SA au fost: venituri din exploatare – 7,73 milioane de lei, cheltuieli – 6,87 milioane de lei, profit – 862.000 lei. Profitul înregistrat în anul 2014 este determinat de preluarea pe venituri a provizionului constituit pentru valoarea activelor neutilizate (clădire) în anii anteriori. SC Oltchim SA mai deţine participaţii cu procente sub 50% la următoarele societăţi comerciale: SC Euro Urethane SRL (41,28%) şi SC Oltquino SA (46,64%). Pentru societăţile asociate, la care SC Oltchim SA deţine între 20% şi 50% din capitalul social, la întocmirea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), aşa cum au fost aprobate de Uniunea Europeană, se are în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social. SC Euro Urethane SRL este o societate la care SC Oltchim SA deţine 41,28% din capitalul social, restul de 58,72% fiind deţinut de PCC SE. Obiectul de activitate este fabricarea toluendiizocianatului, prestare servicii de realizare protecţii pentru piese, instalaţii şi mijloace transport. În prezent, societatea este pe investiţii. SC Euro Urethane SRL are un capital social de 59,72 milioane de lei, active de 58,82 milioane de lei şi datorii de 16.000 lei. SC Oltquino SA este o societate mixtă înfiinţată în data de 19 decembrie 1994, având ca acţionari pe SC Oltchim SA, cu 46,64% din acţiuni, Inquinosa Spania cu 52,99% din acţiuni, şi persoane fizice spaniole, cu 0,37%. Obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea produselor chimice. SC Oltquino SA are un capital social de peste 2 milioane de lei, active de 4,57 milioane de lei, datorii de 317.000 lei, iar în 2014 a realizat venituri totale de 1,22 milioane de lei şi a înregistrat o pierdere de 419.000 lei. Societatea de audit PKF Finconta SRL a auditat recent situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA şi ale filialelor sale, care cuprind situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 2014, precum şi situaţia consolidată a rezultatului global, situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia consolidată a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA se referă la: total capitaluri proprii negative – 2,835 miliarde de lei; venituri din exploatare – 645,46 milioane de lei; pierderea netă a perioadei – 458,69 milioane de lei (din care, activitatea curentă – 189,67 milioane de lei şi ajustări suplimentare pentru deprecierea activelor – 269 milioane de lei). Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, emis la data de 27 martie 2014, SC PKF Finconta SRL a fost în imposibilitatea exprimării unei opinii ca urmare a faptului că nu a putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la principiul continuităţii activităţii, soldurile de deschidere ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012, reevaluarea activelor imobilizate şi beneficiile angajaţilor la pensionare. Datorită faptului că soldurile iniţiale contribuie la determinarea rezultatului global şi a fluxurilor de trezorerie, societatea de audit nu a putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, ca urmare a aspectelor menţionate.

Leave a Response