|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Șefa învățământului vâlcean Andra Bica I-A RAS pe toți inspectorii școlari 

andra bica 11

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante de inspector şcolar: Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie; Inspector şcolar pentru educaţie timpurie; Inspector şcolar pentru învăţământ primar; Inspector şcolar pentru limba şi literatura română; Inspector şcolar pentru limbi moderne; Inspector şcolar pentru matematică; Inspector şcolar pentru informatică; Inspector şcolar pentru istorie, socio-umane; Inspector şcolar pentru biologie; Inspector şcolar pentru fizică; Inspector şcolar pentru arte; Inspector şcolar pentru religie; Inspector şcolar pentru educaţie fizică-sport; Inspector şcolar pentru educaţie fizică-sport; Inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic; Inspector şcolar pentru minorităţi naţionale; Inspector şcolar pentru învăţământ special; Inspector şcolar pentru management instituţional; Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane; Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane; Inspector şcolar pentru educaţie permanentă; Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare; Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar din inspectoratele școlare, aprobată prin OMECTS nr. 5558/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734/19.10.2011.

La concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar din inspectoratele scolare poate candida orice cadru didactic care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) este absolvent al unei instituții de învățământ superior de lungă durată cu diploma de licență sau al ciclului II Bologna cu diploma de master;

b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniuversitar, cu gradul didactic I sau titlul științific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învățământul preuniversitar;

c) a obținut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în aceeași perioadă, până la înscrierea la concurs;

d) nu a fost condamnat penal pentru săvărșirea unei infracțiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de condamnare penală;

e) este apt din punct de vedere medical;

f) este membru al Corpului național de experți în management educațional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Pentru funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar, respectiv pentru cea de inspector școlar pentru învățământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puțin al ciclului I Bologna, având funcția didactică de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar.

Dosarul de concurs, constituit obligatoriu, în conformitate cu prevederile art.10 din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.5558/07.10.2011, se depune, în perioada 20 aprilie – 04 mai 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Probele se vor defășura în perioada 20 mai – 05 iunie 2015.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarațiile pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar, lista documentelor necesare înscrierii la concurs, precum și programul orar zilnic de primire a dosarelor de înscriere la concurs se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea și se postează pe site-ul www.vl.edu.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la nr.de telefon 0350431571, în perioada 20 aprilie – 04 mai 2015.

 

 

Leave a Response