|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Clarificări importante de la Ministerul de Finanţe privind plăţile de la pârtia de schi de la Voineasa 

voineasa

 

Ca urmare a unei interpelări formulate de un deputat vâlcean, având ca obiect plata lucrărilor de la domeniul schiabil de la Voineasa, conducerea Ministerului Finanţelor Publice a transmis recent un punct de vedere care aduce necesare clarificări privind plata datoriilor. Domeniul schiabil Vidra-Obârşia Lotrului, administrat de Consiliul Local Voineasa, face parte integrantă din obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement, staţiunea Voineasa” obiectiv de investiţii în turism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism. Potrivit prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, sumele necesare realizării documentaţiilor şi lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii în turism aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale, în perioada 2010-2012, au fost alocate prin transferuri către bugetele locale din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie.

Ulterior, în perioada 2013-2014, această activitate de turism a fost preluată de Ministerul Economiei – Departamentul pentru întreprinderi, Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism – sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale către bugetele locale fiind alocate din bugetul acestei instituţii în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie. Menţionăm că, potrivit Legii privind finanţele publice, angajamentul bugetar este actul prin care o autoritate competentă afectează fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate. Potrivit aceleiaşi legi, creditul bugetar reprezintă suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni. Potrivit prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 120/2010, sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri din bugetul ministerului de resort către bugetele locale, pentru susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, şi se defalcă prin ordin al ministrului în subordinea căruia se află activitatea de turism. În acest sens, Ministerul Economiei nu avea cum să înregistreze obligaţii de plată restante aferente obiectivului de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement, staţiunea Voineasa”.

Precizăm că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, în anexa 5 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor”, a fost prevăzută localităţii Voineasa suma de 35,58 milioane de lei pentru achitarea arieratelor. Totodată, menţionăm că Ministerul Finanţelor Publice nu alocă sume de la bugetul de stat direct unităţilor administrativ-teritoriale, finanţarea obiectivului de investiţii la care se face referire în interpelare realizându-se din venituri proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Prin Hotărârea Guvernului nr 14/2015 privind repartizarea sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, s-a aprobat repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit la nivelul celei încasate la nivelul fiecărui judeţ în anul 2013 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Totodată, potrivit prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului includ şi construcţia, extinderea sau reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltate de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local. În conformitate cu prevederile din Ordinul nr. 1851/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare locală, categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice care se finanţează sunt lucrări de construire, transformări, consolidări, amenajări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări a construcţiilor şi instalaţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, înfiinţări sau amenajări de infrastructură turistică. Totodată, menţionăm că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, programul naţional de dezvoltare locală este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, fapt pentru care Ministerul de Finanţe consideră necesar să se solicite şi punctul de vedere al acestui minister.

(Petre Coman)

Leave a Response