|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat etapa a II-a a reabilitării sistemului de termoficare urbană la nivelul Râmnicului 

cet_govora_orizontal

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat zilele trecute aplicaţia de finanţare şi a documentelor suport pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – faza 2”. Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană România şi-a asumat o serie de obligaţii, inclusiv conformarea la cerinţele de mediu, printre care un loc important revine calităţii aerului. Aceste obligaţii asumate de România se resfrâng şi asupra activităţii CET Govora, care are obligaţii de conformare pentru toate emisiile de C02, S02, NOx şi pulberi (aceste obligaţii de conformare se regăsesc şi în autorizaţia de funcţionare emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediu). Toate obligaţiile privind conformarea CET Govora la cerinţele de mediu se regăsesc în Masterplanul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Rm. Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30.11.2009. În acest sens s-a aplicat pe Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial Mediu obţinându-se finanţare pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Chiar dacă valoarea proiectului este de 75 milioane de euro cu această sumă se pot realiza doar investiţiile cele mai urgente privind conformarea la cerinţele de mediu, respectiv: desulfurarea şi denoxarea cazanului nr. 7, reabilitarea a 2,25 km reţea primară, echipamente şi utilaje aferente activităţii de termoficare din centrală. Având în vedere că prin acest proiect se realizează doar o parte din investiţiile necesare conformării la cerinţele de mediu, aprobarea finanţării pentru această investiţie s-a făcut sub condiţia asumării de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a realizării investiţiilor complementare proiectului menţionat, aşa cum rezultă ele din Master-Plan. Dacă Municipiul Râmnicu Vâlcea şi-a asumat partea lui de obligaţii (pentru reţeaua de distribuţie şi punctele termice) prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010, Consiliul Judeţean Vâlcea, prin Hotărârea nr. 129/30.11.2010, şi-a asumat reabilitarea reţelei de transport si realizarea centralei pe biomasă. condiţii pentru conformarea la cerinţele de mediu. Pentru realizarea centralei pe biomasă, după mai multe tentative de identificare a unor surse de finanţare a investiţiei (s-a încercat prin Planul Naţional de Investiţii ca urmare a Aplicaţiei României pentru accesarea derogării tranzitorii de drepturi de emisii C02 prevăzute prin art.10c al Directivei 2003/87/CE revizuite) în august 2014 s-a semnat pre-acordul de finanţare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în prezent derulându-se etapele instituţionale conform proceduriilor BERD. Pentru reţeaua de transport şi distribuţie s-au identificat surse de finanţare pentru reabilitarea anumitor tronsoane de reţea prin Programul Termoficare Căldură şi Confort dar rămân porţiuni importante de reţea, atât primară, cât şi secundară, care înregistrează pierderi ale agentului termic, ce necesită reabilitare. Având în vedere că pe axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 au fost identificate economii, generate de blocarea proiectelor pentru alte CET-uri din ţară şi din derularea proiectelor aprobate. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Autoritatea de Management pentru POS Mediu, după aprobarea Comisiei Europene, a selectat firma de consultanţă Relians Corp pentru pregătirea unor aplicaţii de finanţare pentru accesarea fondurilor disponibile identificate. Între aceste aplicaţii se regăseşte şi „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Rămnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – faza 2” care vizează reabilitarea a 3250 m reţea primară şi 10.033 m reţea secundară, valoarea totală fiind de 19,6 milioane de euro inclusiv TVA. Din această valoare, Consiliului Judeţean Vâlcea îi revin: 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv 317.158,42 euro, şi 39,94% din cheltuielile neeligibile, respectiv 1.491.235,02 euro, reprezentând TVA aferent costurilor eligibile şi care se recuperează de la bugetul de stat prin mecanismul aplicat proiectelor cu finanţare comunitară. Prin adresa nr 227/26.03.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr 5129/27.03.2015, Ministerul Fondurilor Europene solicită aprobarea aplicaţiei de finanţare elaborată pentru proiectul menţionat în condiţiile în care prevede realizarea unor investiţii asumate prin Master-Plan în completarea proiectului major aflat deja în implementare prin POS Mediu, fără de care există riscul ca fondurile alocate prin POS Mediu să fie returnate către Comisia Europeană prin nedemonstrarea sustenabilităţii investiţiilor realizate. Mai mult, prin adresa Ministerului Fondurilor Europene se precizează şi oportunitatea finanţării acestui proiect prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. investiţiile vizate fiind eligibile spre finanţare prin axa 7 a acestui program – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare. Trebuie să menţionăm că aprobarea noului proiect atrage după sine aplicarea unui nou plan tarifar pentru energia termică livrată populaţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv pe cel aferent noii aplicaţii. Marele avantaj este însă că, în lumina ultimelor modificări pe plan economic, datele de intrare utilizate pentru calculul acestui plan tarifar a condus la reducerea tarifului anual faţă de cel aprobat prin primul proiect.

Leave a Response