|duminică, noiembrie 29, 2020
  • Follow Us!

Primarul din Guşoeni a cumpărat din banii publici telefoane de lux şi a făcut plăţi ilegale de 210.000 lei 

nicolae_concioiu_gusoeni

 

În cursul anului trecut, Camera de Conturi Vâlcea a efectuat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Primăriei Guşoeni pe anul 2013. Astfel, la Primăria Gușoeni nu au fost respectate prevederile legale privind arieratele, și anume: volumul arieratelor înregistrate în ianuarie 2013 nu a fost diminuat cu cel puțin 85% până la 31 martie 2013, scăderea acestora fiind de doar 4,3%; în lunile februarie și mai 2013 nu a fost raportată ca arierate suma de 2 mii lei; în perioada iunie-noiembrie 2013, unitatea administrativ teritorială nu a raportat arierate în sumă de 1.000 lei. În anul 2013, Primăria Gușoeni a achiziționat bunuri de natura obiectelor de inventar (tabletă PC, iPAD, iPhone), în valoare de 6.000 lei, pe care le-a înregistrat direct pe cheltuieli și nu în contul Contul 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”. Nu au fost respectate dispoziţiile legale privind înregistrarea în evidenţa contabilă a modificărilor intervenite în structura patrimoniului unităţii administrativ teritoriale, fiind menținut nejustificat în contul 231 – „Active fixe corporale în curs” obiectivul de investiţii „Modernizare DC 85 Gușoianca, comuna Gușoeni”. Primăria Gușoeni a menţinut nejustificat în evidența contabilă a unor active patrimoniale (active fixe corporale și obiecte de inventar), care se află în gestiunea și în proprietatea unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Comuna Gușoeni.

La nivelul Primăriei Gușoeni, zonarea localității și, implicit, valoarea impozitului pe teren s-au făcut cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul a doi contribuabili, impozitul pe mijloacele de transport a fost stabilit la o valoarea mai mică decât cea obținută din aplicarea Codului Fiscal. În anii 2011, 2012 și 2013, impozitul pe veniturile din salarii, nu a fost stabilit, reținut și virat în cuantumul legal, din cauza interpretării eronate a aplicării prevederilor legale privind deducerile personale. Sumele de bani încasate prin casierie, reprezentând impozite și taxe locale, nu au fost depuse la Trezorerie în termenul legal. În luna iunie 2013, consilierilor locali li s-au plătit indemnizații de ședință pentru ședințe neefectuate. Au fost achiziționate și plătite 12 anvelope care nu au fost înregistrate în evidența contabilă ca obiecte de inventar, și nici nu au fost inventariate. Au fost estimate plăți nelegale în sumă de 6.000 lei reprezentând contravaloarea anvelopelor plătite din bugetul local dar pentru care nu s-a putut face dovada utilizării acestora în cadrul instituției, la care se adaugă accesorii în sumă de 2.000 lei. Primăria Gușoeni a făcut decontarea fără bază legală a carburantului consumat de mașina personală a primarului și viceprimarului. În anii 2011-2013, au fost acordate nelegal compensații în bani pentru concediile de odihnă neefectuate de angajații primăriei Gușoeni. Au fost decontate, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, cheltuieli de transport pentru angajații instituției care s-au deplasat cu mașina personală. În anul 2013, la Primăria Gușoeni, trei persoane au beneficiat de ajutor de încălzire, deşi deţineau bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. La nivelul Primăriei Gușoeni nu au fost respectate prevederile legale privind consumul lunar de carburanţi. Au fost plătite penalități de întârziere la facturile emise de furnizorul de telefonie mobilă precum și contravaloarea reîncărcării unor cartele PrePay, care nu aparțin angajaților instituției. Operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nu s-a efectuat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor legale, atât la nivelul Primăriei Gușoeni, cât și la nivelul ordonatorului terțiar de credite, Școala Gimnazială Gușoeni. A fost încasată suma de 6.000 lei, reprezentând indemnizația persoanei cu handicap primită necuvenit de beneficiar și recuperată de la acesta dintr-un total de 11.000 lei și nu a fost virată la bugetul de destinație. Primăria Gușoeni a fost prejudiciată cu suma estimată de 10.000 lei, sumă ce trebuia încasată de către unitatea administrativ teritorială, reprezentând contravaloarea tichetelor valorice, din cadrul programului de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2012, predate dealerului auto pentru valorificare și pentru care nu au putut fi prezentate documente justificative privind sumele încasate din această operațiune.

La obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 85 Gușoianca, comuna Gușoieni”, au fost acceptate la plată și decontate situații de lucrări în care au fost majorate nejustificat cantitățile de mixtură asfaltică, tip AB 2 aferent stratului de bază cu o cantitate de 704,85 tone, fiind astfel efectuată o cheltuială nelegală în sumă totală de 196.000 lei. Au fost acceptate la plată și decontate la obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 85 Gușoianca, comuna Gușoeni”, situații de lucrări în care au fost înscrise articole de deviz, cu lucrări neefectuate, fiind astfel efectuată o cheltuială nelegală în sumă totală de 16.000 lei. La obiectivul de investiții „Modernizare DC 85 Gușoianca, comuna Gușoeni”, a fost facturată și acceptată la decontare suma de 76.000 lei, sumă cu care a fost majorată nejustificat valoarea contractului de execuție și care trebuia suportată din cota de cheltuieli diverse și neprevăzute pe care constructorul trebuia să o aibă în vedere la întocmirea ofertei cu care a adjudecat execuția lucrărilor.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea

Camera de Conturi Vâlcea a dispus Primăriei Guşoeni luarea următoarelor măsuri: reanalizarea tuturor arieratelor pentru identificarea situațiilor în care sumele datorate sunt prescrise și efectuarea eventualelor corecții privind raportarea acestora la AJFP Vâlcea; angajarea cheltuielilor doar pe baza creditelor bugetare aprobate cu asigurarea sursei de finanțare; înregistrarea cronologică şi sistematică în evidența contabilă a documentelor din care rezultă obligația de plată către terți; efectuarea operațiunilor de predare primire a activelor deținute de Școala Gimnazială Comuna Gușoeni și înregistrarea acestor operațiuni în evidența contabilă a celor două instituții; zonarea localității în conformitate cu prevederile legale în vigoare, stabilirea întregii obligaţii către bugetul local, reprezentând impozit pe teren nestabilit, neînregistrat și neîncasat, estimată în timpul misiunii de audit la valoarea de 4.000 lei (estimare având în vedere numai diferențele rezultate din neaplicarea coeficientului de corecție) şi luarea măsurilor de încasare de la data emiterii hotărârii consiliului local care să corecteze zonarea localității – în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, precum şi anterior emiterii hotărârii consiliului local care să corecteze zonarea localității – având în vedere neretroactivitate acesteia, prin stabilirea răspunderii și recuperarea de la persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu a sumelor cu care a fost prejudiciat bugetul local prin neîncasarea în cuantumul legal a impozitelor și taxelor locale; extinderea verificărilor privind stabilirea întregii obligaţii către bugetul local, reprezentând impozit pe mijloacele de transport nestabilit, neînregistrat și neîncasat, (estimată în timpul misiunii de audit la suma de 2.000 lei), şi luarea măsurilor de înregistrare și încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; stabilirea întregii obligaţii către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii nestabilit, nereținut și nevirat, (estimate în timpul misiunii de audit la valoarea 3.000 lei), şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; asigurarea respectării prevederilor legale referitoare la operațiunile cu numerar, stabilirea răspunderii pentru penalitățile calculate în sumă de 1.000 lei, încasarea și virarea acestora la bugetul de destinație în conformitate cu prevederile legale în vigoare; determinarea întregii întinderi a prejudiciilor estimate, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare; inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pe anul în curs, stabilirea unor proceduri proprii de inventariere, atât la nivelul ordonatorului principal cât și la cel al ordonatorului terțiar de credite, precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii în contabilitate; respectarea prevederilor legale privind sumele recuperate de la beneficiarul indemnizației sociale în sensul virării acestora la bugetul din care au fost achitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ce reglementează recuperarea acestor sume.

(Petre Coman)

Leave a Response