|luni, noiembrie 30, 2020
  • Follow Us!

Ion Stoenescu şi Lenuţa Dobrinescu de la ABA Olt, în atenţia DNA. Curtea de Conturi i-a sesizat pe procurorii anticorupţie 

ion-stoenescu-1-s

Pe surse am aflat că procurorii DNA au fost sesizaţi de Curtea de Conturi a României în legătură cu gravele nereguli de la Administraţia Bazinală Olt. Principalii vinovaţi: fostul director Ion Stoenescu şi Lenuţa Dobrinescu, director economic. Cei doi, dar şi alţi angajaţi ai ABA Olt, vor da în curând cu subsemnatul la DNA. Acum înţelegem de ce se zbat cu disperare un primar interimar şi doi deputaţi, unul PNL şi altul PSD, să-l reinstaleze în funcţia de director al ABA Olt pe Ion Stoenescu pentru a acoperi neregulile din trecut. Stoenescu pregăteşte deja un alt „tun“!

În cursul anului trecut, o echipă de auditori publici externi din cadrul Camerei de Conturi judeţul Vâlcea a efectuat verificarea privind controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului, precum şi legalitatea realizării veniturilor şi a efectuării cheltuielilor, pentru anul 2013 la Administraţia Bazinală de Apă Olt (ABA Olt), pentru surse proprii, respectiv pentru alocaţii bugetare. În perioada supusă verificării, conducerea executivă a entităţii a fost asigurată de Ion Stoenescu, director al ABA Olt în perioada 4 iulie 2012 – 10 decembrie 2013. Controlul a avut în vedere prevederile Legii nr. 94/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată şi cele ale regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi.

Curtea de Conturi a descoperit că a fost efectuată o cheltuială ilegală în sumă totală de 145.000 lei, la obiectivul de investiţii „Regularizare pârâu Mitaci, judeţul Harghita”, prin decontarea unor situaţii de lucrări, în care preţul unitar al betonului a fost peste preţul unitar din facturile de achiziţie, fiind totodată înscrise în situaţiile de lucrări şi articole de deviz pentru transportul betonului, deşi în facturile de achiziţie, transportul acestuia a fost inclus în preţul de livrare al betonului. Finanţarea obiectivul de investiţii „Regularizare pârâu Mitaci, judeţul Harghita”, a fost asigurată din bugetul de stat în sumă totală de 4,53 milioane de lei, iar lucrările de construcţii montaj au fost realizate în perioada 2008-2010, de către SC Grup Hidrocon SA Bucureşti şi recepţionate prin procesul-verbal de recepţie nr. 9562/13 septembrie 2010. Prin lista de investiţii din anul 2011a fost înscrisă continuarea lucrărilor, la acest obiectiv, fiind alocată suma totală de 2,33 milioane de lei pentru lucrări de construcţii-montaj, din fondul de mediu, prin HG nr. 508/30 mai 2010. Prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1935/15 noiembrie 2010, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii.

Prin nota justificativă nr. 2525/4 martie 2011, conducerea executivă a ABA Olt a aprobat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, fiind solicitată o ofertă de preţ SC Grup Hidrocon SA Bucureşti, aferent categoriilor de lucrări suplimentare, similare celor realizate în perioada 2008-2010. Suma totală de 2,04 milioane de lei a reprezentat valoarea lucrărilor suplimentare în procent de 50% din valoarea actualizată a contractului iniţial şi la care constructorul a prezentat o ofertă de preţ în valoare totală de 1,77 milioane de lei fară TVA, din care: partea I – categorii de lucrări licitate în preţuri 2008 (terasamente albie, defrişări, batardou, zid de sprijin din piatră, pereu zidit din piatră brută, cădere din beton) în sumă totală de 1,07 milioane de lei, lucrări construcţii-montaj, fară TVA; partea II – categorii de lucrări propuse pentru negociere (canal acoperit, subtraversări, podeţe beton), cu o valoare a lucrărilor de construcţii-montaj, fară TVA, în sumă totală de 701.000 lei. Urmare negocierii a fost acceptată valoarea totală de 1,77 milioane de lei, fiind încheiat actul adiţional nr. 1 din 15 martie 2011, aferent finanţării pe anul 2011 din Fondul de mediu, la contractul nr. 86/14 august 2008.

Preţuri umflate la betoanele achiziţionate

Pe parcursul execuţiei lucrării de investiţii „Regularizare pârâu Mitaci” a apărut necesitatea unor lucrări noi, fiind întocmite note de renunţare în sumă în sumă totală de 560.000 lei, fară TVA, iar valoarea lucrărilor suplimentare a fost de 676.000 lei fară TVA. Astfel valoarea lucrărilor de construcţii montaj la acest obiectiv a fost în sumă totală de 1,93 milioane de lei, la care se adaugă TVA în sumă totală de 464.300 lei. La oferta financiară reprezentând lucrări noi, neexecutate anterior, constructorul a prezentat pe fiecare tip de beton ce urma a fi utilizat, furnizorul, preţurile unitare de achiziţie, fiind astfel determinată valoarea lucrărilor noi.

În lista consumurilor de resurse materiale (Formularul C6) aferentă situaţiilor de lucrări întocmite şi înaintate spre decontare, SC Grup Hidrocon SA Bucureşti a evidenţiat preţurile de achiziţie pe fiecare tip de beton cuprins în oferta depusă. La aceste situaţii de lucrări nu au fost ataşate facturi de achiziţie pentru materiale. Având în vedere preţurile unitare mari înscrise în situaţiile de lucrări, respectiv: beton B 200 (C 12/15) – 345 lei/mc, fără TVA; beton B 250 (C 16/20) – 385 lei/mc, fără TVA; beton B 400 (C 25/30) – 425 lei/mc fără TVA, au fost solicitate în timpul controlului, documente de achiziţie pentru betoane.

Prin adresa nr. 9/4 februarie 2014, au fost transmise de către constructor facturi de achiziţie pentru betoane, în care sunt prezentate următoarele preţuri unitare de achiziţie, respectiv: beton B 200 (C 12/15) – 260 lei/mc, fără TVA; beton B 250 (C 16/20) – 270 lei/mc, fără TVA; beton B 400 (C 25/30) – 300 lei/mc fară TVA. Cauzele şi împrejurările care au condus la abaterile prezentate s-au datorat neurmăririi de către Administraţia Bazinală de Apă Olt a modului în care sunt respectate în totalitate prevederile legale privind efectuarea cheltuielilor la obiectivul de investiţii prezentat mai sus, pe baza unor documente justificative, legal întocmite, precum şi neurmărirea de către dirigintele de şantier a realităţii datelor din formularele prezentate: F3„ Lista cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări” şi C6.

La investiţia „Regularizare pârâu Mitaci” s-au efectutat cheltuieli ilegale de 145.000 lei

Curtea de Conturi a descoperit că fosta conducere a ABA Olt a încălcat prevederile din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare art. 14, alin. 2 şi 3 şi art. 22, alin. 1. De asemenea, au fost încălcate prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; instrucţiunii din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare art. 6 alin. 2. A fost estimată o cheltuială ilegală în sumă totală de 145.000 lei, din care: suma totală de 86.800 lei contravaloare material (beton) încasat necuvenit prin decontarea situaţiile lucrări, în care valoarea determinată pentru cantităţile de beton utilizate, nu a fost stabilită pe baza unor documente justificative; suma totală de 58.223 lei, contravaloare cheltuieli transport incluse nejustificat în situaţiile de lucrări, deşi prin facturile de achiziţie, în preţul unitar al betonului livrat este menţionat şi tariful unitar pe mc transportat, şi astfel solicitarea la decontare prin articole de deviz distincte, nu are suport real.

La suma prezentată în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice, modificată şi completată, art. 73 „Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii sau plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-a produs prejudiciul sau s-a efectuat plata şi până s-au recuperat sumele”, au fost estimate dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală de 57.549 lei, astfel: dobânzi de 35.794 lei; penalităţi de 21.755 lei. În acest fel, fosta conducere a ABA Olt a efectuat unele cheltuieli ilegale din bugetul instituţiei. Persoanele cu atribuţii în domeniu au fost: Ioniţă Alexandru – diriginte de şantier; Pureca Ştefan – şef serviciu investiţii, responsabil lucrare; Ion Băloi – director investiţii; Lenuţa Dobrinescu – director economic; Ion Stoenescu – fost director al ABA Olt.

În continuarea raportului Curţii de Conturi care vizează în mare parte mandatul fostului director al ABA Olt, Ion Stoenescu, se menţionează că au fost înregistrate în conturile de cheltuieli, dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală de 1,31 milioane de lei, din care au fost efectuate plăţi din bugetul instituţiei, în sumă totală de 989.600 lei. În anul 2012 dobânzi şi penalităţi de întârziere, în sumă totală de 645.300 lei, pentru neplata la termen: a contravalorii serviciilor de utilităţi publice (apă, energie electrică, telefonie, televiziune), în sumă totală de 31.100 lei; a contribuţiilor către bugetele publice aferent drepturilor de personal, în sumă totală de 480.200 lei; TVA, majorări în sumă totală de 133.900 lei. În anul 2013, suma totală de 672.000 lei, dobânzi şi penalităţi de întârziere, pentru neplata la termen: a contravalorii serviciilor de utilităţi publice (apă, energie electrică, telefonie, televiziune), în sumă totală de 1.300 lei; TVA, la care au fost plătite majorări în sumă totală de 4.900 lei; a contribuţiilor către bugetele publice aferent drepturilor de personal, în sumă totală de 666.000 lei. Din suma totală de 666.000 lei inclusă in contul de cheltuieli, nu a fost achitată suma totală de 327.800 lei, evidenţiată în data de 31 octombrie 2013 şi care a reprezentat accesorii câştigate în instanţă de AJFP Vâlcea, pentru debitul suplimentar în sumă de 314.400 lei, aferent lunii iulie 2010 şi suma de 235.900 în septembrie 2010.

Ordonatorul principal de credite, ANAR Bucureşti, a aprobat prevederi bugetare, au existat de asemenea disponibilităţi băneşti privind plata furnizorilor de utilităţi publice. Bugetul instituţiei, pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, a fost asigurat din venituri proprii, astfel: în procent de 84% în anul 2012, respectiv respectiv venituri proprii, în sumă totală de 49,37 milioane de lei, fiind efectuate plăţi în sumă totală de 58,7 milioane de lei, din care pentru cheltuieli de personal suma totală de 39,71 milioane de lei, respectiv bunuri şi servicii în sumă totală de 18,99 milioane de lei (diferenţa în sumă totală de 9,33 milioane de lei, a fost asigurată ANAR Bucureşti prin redistribuire); în procent de 72%, în anul 2013, respectiv venituri proprii, în sumă totală de 47,94 milioane de lei, fiind efectuate plăţi în sumă totală de 65,85 milioane de lei, din care pentru cheltuieli de personal suma totală de 42,41 milioane de lei, respectiv bunuri şi servicii în sumă totală de 23,43 milioane de lei. Diferenţa în sumă totală de 17,91 milioane de lei, a fost asigurată prin redistribuire de către ANAR Bucureşti.

 

Ion Stoenescu ţinea banii „la ciorap” atunci când era vorba de plata obligaţiilor către bugetele publice

 

În perioada prezentată, s-a constatat existenţa de disponibilităţi băneşti la finele fiecărei luni calendaristice a anilor prezentaţi, sume rămase datorită faptului că nu au fost achitate obligaţiile aferenţe drepturilor de personal, la nivelul constituit, datorat. S-a constatat neachitarea de instituţie, a obligaţiilor către bugetele publice aferente salariilor, deşi în diferite perioade au existat anumite disponibilităţi băneşti la termenul de plată scadent, au fost efectuate plăţi consecutive de către terţe persoane juridice pe parcursul a câteva luni calendaristice, prin mecanismul executării silite aplicat de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, aferent sumelor de încasat ale ABA Olt de la aceste persoane juridice, ceea ce a determinat calculul de dobânzi şi penalităţi, şi implicit plata acestora din bugetul instituţiei. Exemplificăm: în ianuarie 2012, CAS de plată în sumă totală de 556.700 lei, termen data de 25 februarie 2012, disponibil la data prezentată suma de 605.100 lei (obligaţia de plată este achitată prin două plăţi în data de 14 martie 2012 şi 23 martie 2012); impozit pe venit în sumă totală de 381.200 lei, cu termen de plată 25 ianuarie 2012, disponibil în cont la data prezentată, suma totală de 476.700 lei, este achitată prin trei plăţi în data de 25 ianuarie 2012, 14 februarie 2012 şi 16 februarie 2012; impozit pe venit în sumă totală de 337.400 lei, cu termen de plată 25 februarie 2012, disponibil în cont la data plăţii suma de 605.100 lei, este achitat în două date 16 februarie 2012 şi 31 martie 2012; şomaj angajator de plată în sumă 14.800 lei, în data de 25 ianuarie 2012, disponibil în cont suma de 476.700 lei, este plătit în data de 16 martie 2012; ianuarie 2013, CAS de plată în sumă totală de 556.709 lei, cu termen de plată 25 februarie 2012, disponibil la data plăţii în sumă totală 539.800 lei, este achitat prin 10 plăţi reprezentând operaţiuni de poprire pentru terţe persoane juridice, în perioada 28 februarie 2013 – 18 aprilie 2013; şomaj angajator, în sumă totală de 12.100 lei, cu termen data de 25 ianuarie 2013, disponibil în cont la data prezentată suma de 43.900 lei, este achitat în datele de 21 ianuarie 2013 şi 7 martie 2013; şomaj angajator, în sumă totală de 12.800 lei, cu termen de plată data de 25 februarie 2013, disponibil în cont suma totală de 539.800 lei, este achitat în perioada 7 martie 2013 – 23 aprilie 2013, prin două plăţi efectuate de instituţie şi alte două prin operaţiuni către terţi popriţi.

Cauza abaterii prezentate a fost determinată atât de necorelarea obligaţiilor de plată ale entităţii cu disponibilităţile băneşti aflate în contul deschis la Trezoreria Vâlcea, de nerealizarea veniturilor proprii la nivelul prognozat, precum şi de angajarea cheltuielilor şi efectuarea acestora. Astfel, nu au fost respectate prevederile: Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; OG nr. 119/31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

A fost creată premiza producerii unui potenţial prejudiciu bugetului ABA Olt în sumă de 1 milion lei

 

Curtea de Conturi a mai descoperit că a fost creată premiza producerii unui potenţial prejudiciu bugetului ABA Olt, prin plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală de circa 1 milion de lei. Consecinţe economico-financiare: efectuarea unor cheltuieli nelegale din bugetul instituţiei. Persoane cu atribuţii în domeniu: Lenuţa Dobrinescu – director economic; Ion Stoenescu – director ABA Olt. În nota de relaţii solicitată doamnei Dobrinescu Lenuţa – director economic, este motivată situaţia prin lipsa disponibilităţilor băneşti, la nivelul necesar plăţilor, pentru cheltuieli de personal şi TVA, ceea ce a determinat neachitarea integrală, a obligaţiilor reprezentând contribuţii bugete publice şi TVA. În opinia Curţii de Conturi, această motivare nu se justifică în totalitate, având în vedere faptul că deşi entitatea avea disponibilităţi băneşti, a preferat achitarea obligaţiilor către bugetele publice, prin operaţiuni de executare silită aplicate de AJFP Vâlcea prin terţe persoane juridice şi pe parcursul mai multor luni calendaristice. Exista posibilitatea achitării de către ABA Olt, a diferenţelor neoperate prin executare silită, şi astfel scăderea perioadei de achitare a obligaţiilor către bugetele publice.

Nu se justifică de asemenea neachitarea contravalorii utilităţilor, întrucât şi aici a funcţionat mecanismul compensării pentru energia electrică, iar pentru alte categorii de utilităţi nu a fost respectat termenul de plată. În cadrul procesului de conciliere, conducerea entităţii auditate şi-a însuşit constatarea, fără a rămâne în divergenţă.

În evaluarea activităţilor de mai sus, auditorul public extern a urmărit: dacă sistemul de control intern sau managerial a fost proiectat şi implementat conform OMFP nr. 946/2005, si dacă acesta funcţionează; dacă activitatea de audit intern a fost organizată corespunzător şi dacă ea s-a desfăşurat eficient; dacă activităţile de mai sus constituie pârghii prin care managementul entităţii să poată obţine o asigurare rezonabilă că obiectivele societăţii vor fi atinse, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, eficienţei, eficacităţii şi economicităţii. În urma analizării datelor şi documentelor puse la dispoziţie, s-a constatat că sistemul de control intern sau managerial a fost proiectat şi implementat. Prin Decizia nr. 16/15 februarie 2013 a fost constituită comitetul de coordonare, îndrumare metodologică şi monitorizare a activităţii de control intern. Prin Decizia nr. 17/15 februarie 2013, au fost stabilite grupe de lucru, asociate proceselor sau structurilor, cu atribuţii în realizarea programelor de dezvoltare a sistemului de control managerial. Mai spunem că activitatea Comitetului de coordonare a însemnat: au fost stabilite obiectivele generale şi specifice ale entităţii; au fost identificate activităţile; au fost stabilite riscurile asociate diferitelor activităţi; au fost identificate măsurile de diminuare a efectelor riscurilor asociate, etc.

În partea a treia a raportului Curţii de Conturi, care vizează în mare parte mandatul fostului director al ABA Olt, Ion Stoenescu, se fac referiri la sesizarea înregistrată la Camera de Conturi Vâlcea la nr. 1432/11 iunie 2013. Pentru achiziţia de sisteme de calcul Desktop şi sisteme de calcul Laptop, a fost utilizată procedura de achiziţie „cerere de ofertă cu etapă finală de licitaţie electronică” şi criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”. Au fost depuse oferte de SC Xeroservice SRL Râmnicu Vâlcea şi SC Pragma Computers SRL Bucureşti, ambele având aceeaşi ofertă financiară, în valoare totală de 522.120 lei, fără TVA. Comisia de evaluare a ofertelor, numită prin Decizia nr. 43/9 mai 2012, prin procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, din data de 9 mai 2012, a solicitat clarificări SC Pragma Computers SRL Bucureşti, cu privire la declaraţia de garanţie emisă de producătorul echipamentelor, precum şi o declaraţie a ambelor societăţi comerciale, cu privire la acceptarea plăţii prin compensare cu SC Oltchim SA. Termenul până la care au fost solocitate clarificări a fost data de 14 mai 2012. SC Xeroservice SRL Râmnicu Vâlcea a răspuns în data de 14 mai 2012, acceptând compensarea contravalorii produselor atât cu SC Oltchim SA, cât şi cu SC Hidroelectrica SA. Nu a transmis nici un răspuns SC Pragma Computers SRL Bucureşti.

A urmat procedura finală de licitaţie electronică, derulată prin SEAP, începând cu data de 16 mai 2012, fiind declarată câştigătoare SC Xeroservice SRL Râmnicu Vâlcea, cu o valoare a contractului de 519.500 lei, fară TVA, în data de 22 mai 2012, iar în data de 23 mai 2012 a fost încheiat raportul procedurii, fiind comunicat rezultatul celor două societăţi comerciale. Nefiind depuse contestaţii, a fost încheiat contractul de furnizare nr. 31/30 mai 2012 cu SC Xeroservice SRL, fiind stabilit efectuarea plăţii celor 120 bucăţi „Sistem de calcul desktop – PC Dell model Optiplex 790 DT”, prin compensare cu SC Oltchim SA. În vederea achiziţionării de computere portabile Laptop – 120 bucăţi, înscrise în lista de investiţii la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii”, aprobată de către ANAR Bucureşti, cu o valoare de 619.400 lei, fară TVA fost respinsă de către ANRMAP documenaţia de atribuire, în vederea modificării şi completării caietului de sarcini şi a fişei de date, în vederea înscrierii „plata către furnizor se va efectua prin compensare cu SC Oltchim SA, iar circuitul de compensare este în sarcina operatorului economic”. A fost acceptată în data de 17 aprilie 2012, fiind publicate termenele limită de depunere a ofertelor până la data de 30 aprilie 2012 şi o valoare estimativă a contractului de 522.200 lei, fară TVA, iar criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut.

Au fost depuse oferte de către SC Xeroservice SRL – 522.000 lei, fară TVA şi SC Romsoft SRL Râmnicu Vâlcea – 522.200 lei, fară TVA. Au fost solicitate clarificări SC Romsoft SRL, cu privire la asigurarea garanţiei de către producător, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini. Au fost transmise aceste clarificări, iar comisia de licitaţie a analizat răspunsul, fiind considerat neconform. A urmat procedura de finală de licitaţie electronică, fiind admisă oferta SC Xeroservice SRL, în data de 16 mai 2012. În urma procedurii derulate pe SEAP, a fost declarat câştigător SC Xeroservice SRL, cu oferta în valoare de 519.389 fără TVA, fiind întocmit raportul procedurii în data de 23 mai 2012, fiind comunicat rezultatul celor două firme. Totodată a fost comunicat SC Romsoft SRL posibilitatea contestaţiei până la data de 30 mai 2012. Nu a fost depusă o contestaţie, fiind astfel încheiat contractul de furnizare nr. 32/31 mai 2012, cu SC Xeroservice SRL şi a cărui plată urma a fi efectuată prin compensare cu SC Oltchim SA, în sarcina operatorului economic.

 Firma Xeroservice SRL a luat tot „caşcavalul” de la licitaţiile organizate de fosta conducere a ABA Olt

Pentru contractul de furnizare a unui număr de 6 rezervoare de combustibil, urmare cererii de ofertă de preţ, publicată pe SEAP, în data de 24 aprilie 2012, având drept criteriu de atribuire preţul cel mai scăzut, cu termen final de depunere data de 4 mai 2012, cu o valoare estimată de 105.100 lei. A fost depusă o singură ofertă de către SC Xeroservice SRL, cu o valoare totală de 105.700 lei, fară TVA şi care a fost acceptată de comisia de licitaţie, fiind încheiat contractul nr. 28/25 mai 2012. Şi pentru acest contract plata a fost efectuată prin compensare cu SC Hidroelectrica SA şi ANAR Bucureşti, circuitul de compensare fiind în sarcina operatorului economic câştigător al licitaţiei.

Documentaţia de privind atribuirea unui contract de achiziţie a 12 betoniere a fost acceptată de ANRMAP, fiind publicată invitaţia de participare în data de 23 aprilie 2012, având termen de depunere a ofertelor 4 mai 2012 şi o valoare estimată de 105.100 lei fară TVA. Din nou a fost efectuată clarificarea „plata către furnizor se va efectua prin compensare cu SC Oltchim SA, circuitul de compensare fiind în sarcina operatorului economic”. A fost depusă o singură ofertă la termenul final, 4 mai 2012, de către SC Xeroservice SRL, cu valoarea de 105.000 lei, fară TVA. A fost întocmit raportul procedurii în data de 15 mai 2012, fiind atribuit contractul de furnizare agentului economic, fiind acceptat preţul ofertat.

Cu adresa nr. 9835/30 iulie 2012, au fost comunicate măsurile luate în vederea înlăturării abaterilor constatate în raportul de control înregistrat la Administraţia Bazinală de Apă Olt cu nr. 3741/22 martie 2012 şi la Camera de Conturi a judeţului Vâlcea cu nr. 12/471/23 martie 2012. Nu au fost luate măsuri pentru stabilirea întregului prejudiciu reprezentat de efectuarea unor cheltuieli de personal, reprezentate de: neaplicarea prevederilor legale privind diminuarea cu 15,5% a cheltuielilor de personal în luna Noiembrie şi Decembrie 2009; neaplicarea măsurilor de reducere cu 25% a cuantumului brut al drepturilor de personal în perioada iulie 2010-decembrie 2010; majorarea fară temei legal a salariilor de bază prin introducerea în salariul de bază a sporului pentru vechime în muncă şi acordarea unui număr de zile de concediu de odihnă mai mare decât cel prevăzut de actele normative, sau a unor sume reprezentând 1/12 din cuantumul primei de vacanţă, 1/12 din cuantumul premiului anual şi tichete de masă în sumă fixă; achitarea în cursul anului 2011 a unor drepturi de natură salarială reprezentând premiul anual pe anul 2010, prima de vacanţă şi indemnizaţii la ieşirea la pensie; sporul de fidelitate de până la 15% din salariul de bază şi indemnizaţii de şedinţă pentru membrii comitetului de direcţie, precum şi acordarea unor premii cu ocazia zilei de 8 Martie, cu ocazia Zilei Mondiale a apei şi premii de Crăciun; aplicarea unor coeficienţi de ierarhizare pentru stabilirea salariilor de bază pentru personalul de execuţie şi personalul de conducere, mai mari decât cei prevăzuţi de lege. Mai spunem că ANAR Bucureşti a formulat cerere de chemare în judecată a Curţii de Conturi a României, în vederea suspendării Deciziei nr. 11/2012, cu privire la prejudiciile prezentate, prin Dosarul nr 8206/2/2012 din data de 2 noiembrie 2012, înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti, care a ajuns în stadiul de judecată pe fond în data de 25 februarie 2014. Pentru anii 2012 şi 2013, au fost menţinute drepturile salariale prezentate, având în vedere existenţa pe rolul instanţei de judecată a acestora, precum şi neschimbarea prevederilor din contractul colectiv de muncă.

Leave a Response