|joi, noiembrie 26, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Local a modificat statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea 

consiliu local - iulie2014

 

Vineri, 13 martie 2015, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” (viceprimarul Eduard Vârlan), pentru aprobarea modificării statutului asociaţiei şi pentru semnarea actului adiţional la acesta. Prin hotărârea nr. 264 din 21 septembrie 2010, Consiliului Local a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea ia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, întrucât pentru promovarea proiectelor de modernizare sau extindere a infrastructurii de apă la nivel regional era esenţială crearea unui cadru instituţional adecvat, iar furnizarea de granturi în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare era condiţionată de regionalizarea acestor servicii, respectiv de înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi a operatorului regional. De asemenea, potrivit prevederilor articolului 3 din hotărârea mai sus menţionată, aşa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 34/11 februarie 2014, a fost desemnat Eduard Vîrlan, viceprimarul municipiului, să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”. În baza Hotărârii nr. 3/2008, statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” a fost modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/2008 în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 a fost modificată anexa nr. 4 la statutul-cadru al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare la Hotărârea de Guvern nr. 855/2008, fapt ce impunea modificarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”. Articolul 13 din statut cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: „Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz”. Alineatele (3), (5), (6) şi (7) ale articolului 20 din statut, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi art. 16 alin. (3) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de ia data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor; cvorum şi majoritate obligatorii la orice convocare. În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) din prezentul statut-cadru este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei. În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate”. Alineatul (1) al articolului 21 din statut, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (3) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este”. De asemenea, prin Statutul Asociaţiei, la articolul 11 sunt prevăzute obligaţiile asociaţiile printre care se află şi obligaţia de plată a cotizaţiei într-un cuantum stabilit la înfiinţarea asociaţiei, iar protrivit art. 16, alin. 29 din aceiaşi statut cotizaţia anuală a fost aprobată prin hotărâre a Adunării generale a Asociaţiei, fapt ce impunea modificarea în acest sens a prevederii respective. Litera „b” a articolului 11 din statut, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: „Asociaţii au următoarele obligaţii – să plătească cotizaţia anuală, în cuantumul şi la termenul stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei”.

(Petre Coman)

Leave a Response