|joi, noiembrie 26, 2020
  • Follow Us!

ANUNTpentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Scolar Județean Vâlcea și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Vâlcea 

 

 

Ministerul Educației și Cercetării Știintifice organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Scolar Județean Vâlcea și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Vâlcea.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a)      este membru al corpului național de experți în management educațional;

b)      este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;

c)      este personal didactic titular în învațamant/ într-o unitate de învațamant și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;

d)     are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani;

e)      a obținut calificativul foarte bine în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;

f)       are recomandare/ caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;

g)      nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învațamant prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

h)      este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

i)        la data susținerii concursului nu a îndeplinit vârsta standard de pensionare.

 

Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depun, în perioada 25 martie – 5 aprilie 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 20 aprilie – 29 mai 2015 la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria raspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și cea de director la casa corpului didactic, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

Informatii suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0350431571, în perioada 20 martie 29 mai 2015 între orele 9 – 16.

Leave a Response