|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Prefectura Vâlcea a descoperit anul trecut mai multe nereguli la 25 de primării din judeţ 

prefectura

Potrivit unui raport de evaluare a activităţilor desfăşurate în anul 2014 de Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, anul trecut au fost efectuate controale la sediile autorităţilor administraţiei publice locale din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Dănicei, Prundeni, Pietrari, Muereasca, Perişani, Valea Mare, Roeşti, Budeşti, Costeşti, Cernişoara, Stoeneşti, Mitrofani, Lăpuşata, Lădeşti, Orleşti, Bărbăteşti, Ocnele Mari, Boişoara, Ioneşti, Roşiile, Sălătrucel, Ştefăneşti, Frînceşti, Alunu şi Copăceni. Principalele aspecte care au determinat Prefectura Vâlcea să considere ilegale unele acte administrative verificate: adoptarea unor hotărâri cu încălcarea prevederilor OUG nr. 34/2013, în sensul stabilirii unei perioade de închiriere a pajiştilor comunale cu depăşirea termenului legal de 5 ani prevăzut de art. 9 alin. 2 din acest act normativ (de asemenea, preţul de pornire la licitaţie pentru închirierea păşunilor a fost stabilit în mod aleatoriu, fără întocmirea unui raport de evaluare); unele consilii locale au adoptat hotărâri, cu încălcarea competenţei materiale prevăzute de lege, stabilind contravenţii şi sancţiuni în domeniul administrării pajiştilor, deşi erau prevăzute de OUG nr. 34/2013; redactarea unor acte administrative cu încălcarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, în sensul neprecizării temeiului juridic sau a invocării unui temei juridic incomplet; adoptarea unor hotărâri cu încălcarea prevederilor OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică; aprobarea unor atribuiri în folosinţă gratuită a unor spaţii cu încălcarea prevederilor art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţi cu scop lucrativ; atribuirea unor suprafeţe de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3 şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 15/2003, republicată, fără a se stabili ordinea de prioritate şi criterii de atribuire; acordarea prin hotărâri ale consiliilor locale de reduceri la impozitul pe clădiri şi terenul aferent, deţinute de persoane juridice prestatoare de servicii turistice cu încălcarea prevederilor Codului Fiscal; înfiinţarea unor societăţi cu răspundere limitată având ca unic asociat unitatea administrativ teritorială, la care în obiectul de activitate s-au trecut şi activităţi de comerţ şi nu activităţi de interes public local; aprobarea unor propuneri de atribuire de denumiri la obiective de interes local, cu încălcarea prevederilor art. 3, alin. 1 din OG nr. 63/2002.

Principalele concluzii rezultate din controlul de legalitate efectuat la sediul autorităţilor administraţiei publice locale: nu se respectă prevederile art. 49 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ; nu se respectă dispoziţiile legale prevăzute de art. 51 alin. 4 din Legea administraţiei publice locale privind prezentarea unui raport anual de activitate de către viceprimari şi consilierii locali, care să fie făcut public prin grija secretarului; nu s-au stabilit persoanele responsabile cu aplicarea Legilor nr. 52/2003 privind transparenţa decizională şi nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public; unii secretari nu pregătesc în mod corespunzător şedinţele consiliului local, nu urmăresc convocarea acestora potrivit legii şi nu-şi expun punctul de vedere conform legii; nu au fost reactualizate statutele unităţilor administrativ-teritoriale potrivit OG nr. 53/2002 privind statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale; activitatea de informare şi relaţii publice nu este organizată în mod judicios (programul de audienţe la sediul primăriilor este stabilit formal şi nu este evidenţiat, nu sunt instituite registre de audienţe şi registre de petiţii); dosarele profesionale ale funcţionarilor publici nu au fost completate; nu se urmăreşte completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole; nu s-a actualizat planul de pază al unităţii administrativ-teritoriale; nu se asigură publicitatea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism; nu s-a aprobat nomenclatorul arhivistic al documentelor potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; nu s-au întomit rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.

(Petre Coman)

Leave a Response