|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Nereguli majore descoperite de Camera de Conturi Vâlcea la firmele Pieţe Prest şi ETA 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

Camera de Conturi Vâlcea a efectuat anul trecut un control al situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de către societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar al UAT, la SC Pieţe Prest SA Râmnicu Vâlcea. S-a constatat că există capacităţi care nu au fost acoperite cu contracte şi comenzi în integralitatea lor. Astfel la finele anului 2013, gradul mediu de acoperire a capacităţilor existente era de 84,37%, cel mai mic grad de acoperire înregistrându-se la spaţiile din Hala centrală: de 55,5% la spaţiile comerciale, respectiv 18,18% la spaţiile de depozitare din subsolul Halei centrale. Nu au fost reşpectate următoarele prevederi legale: pct. 23 (6) din OMFP nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Pentru întreaga perioadă verificată, respectiv 2011-2013, societatea a prezentat în situaţiile financiare, creanţele neîncasate şi datoriile la valoarea nominală, fără a determina valoarea probabilă de încasat sau de de plată. Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: conducătorul operatorului economic nu asigură informarea consiliului de administraţie cu privire la exercitarea şi rezultatele controlului financiar de gestiune; persoana desemnată de conducătorul operatorului economic, cu atribuţii de control financiar de gestiune, nu participă la şedinţele consiliului de administraţie, atunci când se dezbat probleme financiare, contabile şi de control financiar de gestiune. Nu au fost respectate prevederile legal din anexa la HG nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune. Pentru înlăturarea deficienţelor de mai sus, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992 şi ale regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi aprobat prin hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, directorul Camerei de Conturi Vâlcea a decis înlăturarea conform prevederilor art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1992, republicată a neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată, astfel: luarea măsurilor pentru analizarea şi găsirea soluţiilor pentru creşterea gradului de ocupare a capacităţilor funcţionale, în vederea creşterii veniturilor societăţii (termen de realizare – 30 iunie 2015); finalizarea operaţiunii dispusă prin decizia directorului societăţii nr. 182/24.11.2014 privind inventarierea generală a patrimoniului, referitoare la evaluarea creanţelor la valoarea probabilă de încasat şi evidenţierea în bilanţul contabil al anului 2014 a rezultatului operaţiunii de evaluare a creanţelor, pe seama ajustărilor pentru depreciere. În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entităţii verificate putea depune sau transmite contestaţie împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la Camera de Conturi Vâlcea.

 

Deşi a înregistrat pierderi financiare, societatea ETA a majorat salariile

 

La societatea de transport ETA SA, s-a descoperit că în contractul de delegarea a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Râmnicu-Vâlcea, nu a fost evidenţiată valoarea totală a bunurilor date în concesiune, precum şi un număr de 18 staţii de autobuz, în valoare totală de 222.477,12 lei. Nu au fost respectate următoarele prevederi legale: Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile comunitare de utilităţi publice, privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. Deşi societatea a înregistrat în anul 2012 o pierdere de 449.368 lei, pentru cheltuielile cu salariile din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 a fost prevăzută o creştere de 11,61% peste nivelul realizat în anul 2012, cu sumă totală de 385.156 lei (3.317.544 lei realizat 2012 – 3.702.700 lei prevederi definitive). Nu au fost respectate prevederile din Legea nr. 5/21.02.2013 a bugetului de stat; OUG nr. 79/2008 actualizată, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici; OG nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Au fost efectuate cheltuieli mai mari decât cele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, cu suma totală de 280.616 lei (prevederi definitive 10.993.500 lei şi cheltuieli efectuate în sumă de 11.274.116 lei). Au fost efectuate cheltuieli cu salariile în sumă totală de 242.557 lei, peste valoarea aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv suma totală de 3.945.257 lei cheltuieli efectuate – 3.702.700 lei prevederi definitive. S-au efectuat o plată în sumă totală de 12.698,59 lei către SC Ecoteam SRL Rm.Vâlcea, reprezentând transportul prin purtare directă a moluzului la lucrările de reparaţii curente efectuate la platforma betonată din incinta unităţii, operaţiune care nu a fost cuprinsă în oferta prezentată şi în baza căreia a fost întocmit contractul de execuţie lucrări nr. 6434/03.12.2013. O depăşire a consumurilor efective de carburanţi faţă de consumurile normate aprobate la 4 autoturisme de deservire în perioada noiembrie 2011- octombrie 2013, valoarea estimată este de 2.716,56 lei, din care 2358,03 lei, contravaloarea cantităţii de 418,09 litri benzină şi 358,53 lei, contravaloarea cantităţii de 67,52 litri motorină. Efectuarea la ETA a unei cheltuieli nelegale în sumă de 3.000 lei, reprezentând contravaloarea unor cursuri de mediator efectuate de juristul societăţii, cursuri care sub nicio formă nu au legătură cu activitatea entităţii, nu reprezintă pregătire profesională, ci calificarea pentru o profesie liberală. La această pagubă se mai adaugă şi prejudiciul în sumă estimată de 611,75 lei reprezentând contravaloarea transportului efectuat la aceste cursuri cu autoturismul unităţii.

(Petre Coman)

One Response to Nereguli majore descoperite de Camera de Conturi Vâlcea la firmele Pieţe Prest şi ETA

  1. Sandu

    Hai sa fim seriosi. Ce nereguli majore sa se gaseasca, daca directorul economic al uneia dintre societati este chiar nevasta unui inspector de la Curtea de Conturi. Dadura vina pe saracu conducator, doar ca sa acopere neregulile stimabilei. Asa nu.

     

Leave a Response