|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Liberalii Remus Petrescu şi Gheorghe Folea, aleşi în fruntea Casei de Asigurări de Sănătate 

folea-gheorghe-1-e1358437011319

 

 

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea l-a desemnat pe Remus Petrescu, consilier judeţean al noului PNL, ca reprezentant al CJ Vâlcea în consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea. De asemenea, consilierul judeţean liberal Gheorghe Folea a fost ales ca reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor, organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. În data de 23 octombrie 2014, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea a invocat dispoziţiile din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, şi a cerut CJ Vâlcea să-i comunice numele reprezentantului desemnat de către instituţie în Consiliul de Administraţie al CAS Vâlcea. Articolul 287 din Legea nr. 95/2006 cuprinde dispoziţii privind consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene referitoare la: numărul de membri – 11 şi modul de desemnare a lor. unul dintre ei fiind desemnat de către consiliul judeţean; durata mandatului membrilor consiliului de administraţie – 4 ani, cuantumul indemnizaţiei membrilor acestui consiliu – de până la 1% din salariul directorului general al casei respective, precum şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei – prezenţa efectivă la şedinţele consiliului de administraţie; modalitatea de revocare din funcţie a membrilor consiliului de administraţie – de către cei care i-au numit, precum şi modalitatea de ocupare a funcţiilor rămase vacante; atribuţiile generale ale consiliului de administraţie; modalitatea de adoptare a hotărârilor de către consiliul de administraţie; caracterul public al şedinţelor consiliului de administraţie, cu excepţia cazurilor în care membrii consiliului decid ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise, nu însă cele în care se dezbat probleme de buget. În conformitate cu dispoziţiile art. 287 – prima teză, din legea sus-menţionată, Consiliul Judeţean Vâlcea avea obligaţia de a desemna un reprezentant al său în consiliul de administraţie al CAS Vâlcea, cu un mandat de 4 ani. Precizăm că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 102 din 28 iulie 2011 fusese desemnat domnul Ion Bîzîc în calitate de membru în Comitetul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, dar, în urma alegerilor locale din luna iunie 2012, dânsul a devenit primarul oraşului Băbeni, deci era in incompatibilitate de funcţii, aşa că şi-a dat demisia din consiliul de administraţie sus-menţionat şi locul respectiv a devenit vacant.

În vara anului trecut, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea să desemneze reprezentantul asiguraţilor din judeţul Vâlcea, delegat de către consiliul judeţean pentru Adunarea Reprezentanţilor a CNAS, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Potrivit prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, CNAS este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, asigurând aplicarea politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar, în coordonarea Ministerului Sănătăţii, iar potrivit prevederilor art. 266 din acelaşi act normativ, CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, precum şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. Conform prevederilor din legea sus-menţionată, CNAS are următoarele organe de conducere: adunarea reprezentanţilor, consiliul de administraţie, preşedintele, comitetul director, doi vicepreşedinţi şi directorul general. Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de asigurări trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României; să aibă calitatea de asigurat; să nu aibă cazier judiciar sau fiscal. Adunarea Reprezentanţilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde reprezentanţi ai asiguraţilor delegaţi de către consiliile judeţene, în număr de unu pentru fiecare judeţ. Adunarea Reprezentanţilor se întruneşte în şedinţă o dată pe an, la convocarea consiliului de administraţie, sau în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui CNAS, a consiliului de administraţie sau a unui număr de cel puţin 30 de membri ai Adunării Reprezentanţilor. Adunarea Reprezentanţilor poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor, iar pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi. Adunarea Reprezentanţilor are următoarele atribuţii: propune modificarea Statutului CNAS; analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă ordonatorului principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în condiţiile legii; analizează modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficienţă a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor. Precizăm că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 47 din 30 martie 2007, a fost numit în calitatea de reprezentant al asiguraţilor din judeţul Vâlcea în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, doctorul Dionisie Dubinciuc, pe atunci, consilier judeţean.

(Petre Coman)

Foto: publipro.ro

Leave a Response