|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Fondurile de 4,8 milioane euro rămase neutilizate în 2014 vor fi folosite pentru aceleaşi obiective de investiţii 

consiliul-judetean

 

Vineri, 30 ianuarie, CJ Vâlcea a aprobat propunerea de utilizare a unor sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015. În prezent la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea se află în derulare din anii anteriori mai multe proiecte de investiţii, atât cu finanţare din fonduri nerambursabille cât şi din veniturile bugetului local. La finele anului 2014, la următoarele proiecte, care se continuă şi în anul 2015: „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”; „Reabilitare şi modernizare DJ 665 limită judeţul Gorj – Mariţa – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu; „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea, Grupa I”; „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”; „Consolidare, modernizare, extindere şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, judeţul Vâlcea”; „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Potrivit normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1780 din 19 decembrie 2014, sumele rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, reprezentând fonduri externe nerambursabile cât şi subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul 2015 cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. De asemenea, pentru proiectele: „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”; „Împădurire terenuri agricole degradate, comuna Stoeneşti”; „Consolidare, modernizare, extindere şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni”; „Reabilitare şi modernizare DJ 648 Ioneşti – Olanu – limita judeţului Olt, km 0+000 – 8+900 şi construcţie două poduri din beton armat, judeţul Vâlcea”, u rămas neutilizate în excedentul bugetului local al anilor precedenţi anului 2014, sume în valoare totală de de 2 milioane de lei, care pot fi trase şi utilizate în anul 2015 cu aceaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. Având în vedere prevederile legale menţionate, CJ Vâlcea a decis utilizarea în anul 2015 a sumei totale de 7,61 milioane de lei din excedentul bugetului local.

Anul trecut, prin trei hotărâri de guvern au fost alocate Consiliului Judeţean Vâlcea sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în valoare totală de 20,41 milioane de lei, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii afectate de calamităţile naturale produse de inundaţii. Până la finele anului 2014, pentru refacerea drumurilor şi podurilor judeţene afectate de inundaţii, s-au efectuat şi decontat lucrări în valoare de 6,87 milioane de lei, rămânând neutilizată suma de 13,53 milioane de lei. În conformitate cu dispoziţiile din OUG nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii ca urmare a calamităţilor produse, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate. Suma de 13,53 milioane de lei rămasă neutilizată a fost virată în excedentul bugetului local. Având în vedere prevederile legale menţionate, s-a decis utilizarea din excedentul bugetului local a sumei de 13,53 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii. Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat, se utilizează în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent; pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. De asemenea, potrivit prevederilor aceluiaşi articol, sumele necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, prefinanţarea şi avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.

(Petre Coman)

Leave a Response