|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Curtea de Conturi: Primarul Robert Schell a produs în 2013 prejudicii Primăriei Brezoi de 270.000 euro 

schell brezoi

 

La sfârşitul anului trecut, Camera de Conturi Vâlcea, din cadrul Curţii de Conturi, a prezentat sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurată la Primăria orașului Brezoi (edil şef fiind Robert Schell) asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2013. Astfel, s-a constatat că la Primăria Brezoi nu au fost respectate, în totalitate, prevederile legale privind arieratele, și anume: volumul arieratelor înregistrate în ianuarie 2013 nu a fost diminuat cu cel puțin 85% până la 31 martie 2013, scăderea acestora fiind de doar 24%; volumul arieratelor înregistrate în anul 2013 nu numai că nu a fost diminuat cu cel puțin 5%/lună, dar acesta a și crescut; la sfârșitul lunilor ianuarie și decembrie 2013 au fost raportate ca arierate și sume prescrise; nu au fost diminuate arieratele înregistrate de Spitalul Orășenesc Brezoi în anul 2013; Primăria Brezoi nu a publicat pe pagina proprie de internet și nici pe cea a Ministerului Administraţiei şi Internelor documentele și informațiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. La Liceul Teoretic Brezoi au fost constatate abateri privind modul de organizare şi efectuare a controlului financiar preventiv.

S-au constatat abateri privind modul de stabilire și încasare a „Taxei speciale destinată finanțării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și a activității de Protecție Civilă”, această taxă nu a fost încasată de la toți agenții economici de pe raza orașului Brezoi, valoarea estimată a sumelor în cauză fiind de 34.000 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în valoare de 18.000 lei. Au fost identificate 16 persoane fizice și 2 persoane juridice cărora nu li se regularizase taxa de eliberare a autorizației de construire, valoarea abaterii fiind de 7.000 lei. La nivelul Primăriei Brezoi nu a fost stabilit și încasat impozit pe clădiri în sumă estimată de 18.000 lei la care se adaugă accesorii în sumă de 7.000 lei. Nu s-a stabilit și încasat, cu respectarea prevederilor contractului de închiriere nr. 60/18 septembrie 2012, contravaloarea chiriei datorate de către o persoană fizică, valoarea estimată a abaterii fiind de 7.000 lei la care se adaugă accesorii în sumă de 1.000 lei. În anii 2012 și 2013, Primăria Brezoi nu a virat la bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea cota de 40% din veniturile provenite din taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maxim egală sau mai mare de 12 tone în sumă totală de 6.000 lei la care se adaugă majorări de 2.000 lei. Pentru bunurile concesionate către SC Apavil SA Vâlcea nu a fost stabilită și calculată redevența în funcție de valoarea bunurilor preluate prin contractul de concesiune, valoarea estimată a abaterii fiind de 9.000 lei la care se adaugă accesorii în valoare de 2.000 lei. Din verificarea dosarelor de concesiune încheiate de către Primăria Brezoi cu persoanele fizice și juridice, s-a constatat că, în 11 cazuri, concesionarii nu au constituit, în termen de 90 de zile, garanții reprezentând cota-parte (90%) din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare, valoarea estimată a abaterii fiind de 8.000 lei.

 

Primăria Brezoi a încheiat contracte cu două firme ai căror asociați sunt rude… cu doi consilieri locali

 

La nivelul Primăriei Brezoi au fost încălcate prevederile legale privind exercitarea demnităților publice, în sensul că în anul 2013, Primăria Brezoi a încheiat contracte de furnizare cu două societăți comerciale ai căror asociați sunt rude de gradul I cu doi consilieri locali în funcție. Nu au fost respectate, în totalitate, prevederile legale referitoare la organizarea și efectuarea inventarierii generale a patrimoniului atât la nivelul Primăria Brezoi cât și la ordonatorul terțiar de credite „Liceul Teoretic Brezoi”. La nivelul Spitalului Orășenesc Brezoi nu au fost întocmite dosare de garanţie gestionară, nu au fost încheiate contracte în vederea constituirii garanţiei materiale pentru fiecare gestionar și nu au fost reținute garanții gestionare. În anul 2013, la nivelul Primăriei Brezoi au fost plătite penalități de întârziere la facturile eliberate de furnizorii de telefonie, valoarea estimată a abaterii fiind de 1.000 lei. La nivelul Primăriei Brezoi s-a decontat nelegal suma de 12.000 lei, reprezentând „prestări servicii” efectuate de Asociația de proprietari nr. 1.

Pentru obiectivul de investiții „Terasamente, împrejmuire și demolări în Parcul Central” au fost decontate lucrări neexecutate în valoare de 2.000 lei. În anul 2013, la nivelul Primăriei Brezoi a fost acceptată la plată contravaloarea unor lucrări neexecutate, în valoare de 1,18 milioane de lei, lucrările nefiind efectiv decontate la data auditului. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea: reanalizarea tuturor arieratelor pentru identificarea situațiilor în care sumele datorate sunt prescrise și efectuarea eventualelor corecții privind raportarea acestora la AJFP precum și luarea măsurilor pentru a se asigura angajarea cheltuielilor doar pe baza creditelor bugetare aprobate cu asigurarea sursei de finanțare, înregistrarea cronologică şi sistematică în evidența contabilă a documentelor din care rezultă obligația de plată către terți; luarea măsurilor pentru respectarea în totalitate a prevederilor legale privind controlul financiar preventiv propriu în cadrul Liceului Teoretic Brezoi; inventarierea persoanelor juridice care desfășoară activități economice pe raza localității Brezoi pentru identificarea tuturor agenților economici care datorează „Taxa specială destinată finanțării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și a activității de Protecție Civilă”, stabilirea întregii obligaţii către bugetul local (estimate în timpul misiunii de audit la suma totală de 34.000 lei reprezentând valoarea taxei neîncasată de la persoanele juridice care desfășoară activități pe raza localității, la care se adaugă majorări de întârziere în valoare de 18.000 lei) şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; verificarea tuturor autorizațiilor de construire al căror termen de valabilitate a expirat pentru identificarea construcțiilor finalizate, regularizarea tuturor autorizațiilor de construire, stabilirea întregii obligaţii către bugetul local (estimate în timpul misiunii de audit la suma totală de 7.000 lei, reprezentând valoarea taxei pentru eliberarea sau prelungirea autorizațiilor de construire și contravaloarea regularizării taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire nestabilite și neîncasate) şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; luarea măsurilor de inventariere a tuturor autorizațiilor de construire al căror termen de valabilitate a expirat pentru identificarea construcțiilor finalizate și nedeclarate în vederea impozitării, stabilirea întregii obligaţii către bugetul local (estimate în timpul misiunii de audit la suma totală de 18.000 lei reprezentând impozit pe clădiri nestabilit și neîncasat, la care se adaugă accesorii în sumă de 6.000 lei) şi luarea măsurilor de încasare în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response