|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Curtea de Conturi a scos la lumină mai multe ilegalităţi făcute de DJST Vâlcea în administrarea taberelor şcolare 

Tabere-Valcea

 

În cursul anului trecut, Curtea de Conturi a efectuat un raport de audit al performanţei cu privire la evoluţia şi situaţia patrimoniului taberelor şcolare. În anul 1990, în România existau 207 tabere şcolare, aflate în proprietatea statului şi în administrarea inspectoratelor şcolare judeţene. La nivelul actualelor structuri ale MTS nu s-au găsit documente contabile din care să poată fi stabilit distinct şi integral patrimoniul acestor tabere. Din verificarea efectuată la nivelul a patru direcţii judeţene pentru sport şi tineret, respectiv la 28 de tabere şcolare (printre care şi la DJST Vâlcea) s-a constatat că în 1990 nu erau evaluate şi înregistrate în evidenţele contabile ale entităţilor ce le aveau în administrare un număr de 40 de active. Din verificarea efectuată la nivelul a patru direcţii judeţene pentru sport şi tineret (Braşov, Buzău, Constanţa, Vâlcea), s-a constatat că legislaţia în acest domeniu a fost respectată. În contabilitatea ATS Vâlcea, la nivelul anului 1990 valoarea contabilă a terenurilor centrelor de agrement aflate în administrare era zero, fiind evaluate în cursul anului 2009 la valoarea totală de 9.648.660 lei.

În perioada 2003-2004, agenţiile teritoriale au încheiat 15 contracte de colaborare, de acest tip, astfel: ATTS Vâlcea – contractul de colaborare nr. 541/2004 încheiat cu SC Extrem Turism SRL, având ca obiect modernizarea întreţinerea şi utilizarea taberei Cozia. În baza Ordinului preşedintelui ANST nr. 939/2006, s-a solicitat DJT Vâlcea anularea sau rezilierea contractelor de colaborare „deoarece nu a fost respectată procedura legală privind atribuirea contractelor cu privire la patrimoniul unei instituţii publice, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia” şi/sau „pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale”. Urmare demersurilor efectuate de direcţiile teritoriale menţionate, s-au reziliat 12 din cele 15 contracte de colaborare, după cum urmează: pentru 6 contracte de colaborare instanţele de judecată au dispus rezilierea ca urmare a atribuirii acestora cu încălcarea prevederilor Legii nr. 213/1998; un contract a fost reziliat de instanţa de judecată pentru nerealizarea programului investiţional; două contracte au fost reziliate prin înţelegere sau convenţie judiciară; trei contracte au fost reziliate prin acordul părţilor. Decontarea investiţiilor efectuate la Tabăra Cozia, în sumă de 341.562 lei a fost însoţită şi de cheltuieli neeconomicoase, în sumă de 313.824 lei, reprezentând penalităţi de întârziere plus cheltuieli de executare. Valoarea mare a penalităţilor se datorează numărului mare de zile de întârziere a plăţilor şi, în mod special, cuantumului neobişnuit de ridicat al penalităţilor stabilite şi acceptate de DJT Vâlcea prin tranzacţia judiciară încheiată la 16.12.2008, respectiv de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere în situaţia în care dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a fost la acea dată de 10,25% pe an (0,028%/zi).

 

Au beneficiat de gratuitate la serviciile de cazare şi masă în taberele din Vâlcea persoane care nu aveau acest drept

 

Din inspecţia pe teren efectuată de auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Vâlcea s-a constatat faptul că, în proporţie de 75%, imobilele-construcţii transferate în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari se află într-o stare tehnică bună. Cu toate acestea, ele nu pot fi utilizate din lipsa dotării cu bunuri necesare funcţionării, în perioada de la preluare până în prezent nefiind alocate fonduri pentru întreţinerea şi modernizarea centrului de agrement.

Din informaţiile primite de la conducerea DJST Vâlcea au rezultat următoarele: Centrul de agrement Lotru este închis din anul 2000; Centrul de agrement Arutela este închis din anul 2004. Închiderea centrelor de agrement s-a datorat lipsei de fonduri pentru renovarea şi modernizarea acestora în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare. Urmare inspecţiei în teren a rezultat o degradare de până la 75% a construcţiilor din cadrul centrelor de agrement Lotru şi Arutela. Direcţia Politici Economice asigură decontarea cheltuielilor cu transportul, cazarea şi masa elevilor beneficiari de tabere sociale, conform solicitărilor direcţiilor teritoriale. Cu ocazia efectuării acţiunii de audit al performanţei, au fost constatate unele nereguli referitoare la aplicarea Normelor metodologice privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi.

Astfel, din verificarea documentelor pentru un eşantion de 170 de elevi trimişi în taberele sociale, la DJST Vâlcea, s-a constatat că pentru 148 dintre aceştia nu reieşea că aveau dreptul la tabără socială, întrucât: din unele dosare personale lipsea adeverinţa de venit pentru unul dintre părinţi (fără a exista documente din care să reiasă că elevul face parte din familie monoparentală); lipseau adeverinţe de la şcolile pe care elevii le frecventau (din care să reiasă media generală şi media la purtare); au fost trimise în tabere sociale 10 persoane pentru care nu exista nici un document, (nici măcar cererea pentru acordarea unui loc în tabără); deşi numărul elevilor din judeţul Vâlcea care ar putea beneficia de tabere sociale este foarte mare, rata şomajului fiind ridicată, s-a constatat că din numărul total de 320 de elevi beneficiari de locuri gratuite în taberele sociale, 24 elevi au fost trimişi de căte două ori, în cursul aceluiaşi an; au fost trimişi în tabere sociale şi elevi care, conform adeverinţelor de venit, nu respectau condiţia ca venitul mediu lunar pe membru de familie să fie de până la 50% din salariul minim brut pe economie.

Urmare verificărilor efectuate la DJST Vâlcea, au fost constatate mai multe încălcări ale prevederilor normative, în sensul că în perioada 2010-2012, au beneficiat de gratuitate la serviciile de cazare şi masă, în tabere de odihnă, persoane care nu aveau dreptul legal la gratuităţi. S-a constatat că în anul 2012 au fost aprobate cu întârziere normele metodologice de organizare a taberelor sociale şi pentru persoanele cu handicap. Acest fapt a întârziat cu aproape trei săptămâni desfăşurarea taberelor sociale şi pentru persoanele cu handicap, având drept consecinţe: întârzierea rezervărilor la mijloacele de transport şi chiar lipsa disponibilităţii transportatorilor în perioadele solicitate, precum şi imposibilitatea transmiterii în avans a sumelor necesare pentru transport; întârzierea contractărilor serviciilor de cazare şi masă; aglomerarea desfăşurării taberelor respective în ultimele două săptămâni de vacanţă.

(Petre Coman)

Leave a Response