|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Curtea de Conturi a scos la lumină ABATERI GRAVE săvârşite de fostul director al ABA Olt, Ion Stoenescu (II) 

ion-stoenescu-1-s

 

În continuarea raportului Curţii de Conturi care vizează în mare parte mandatul fostului director al ABA Olt, Ion Stoenescu, se menţionează că au fost înregistrate în conturile de cheltuieli, dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală de 1,31 milioane de lei, din care au fost efectuate plăţi din bugetul instituţiei, în sumă totală de 989.600 lei. În anul 2012 dobânzi şi penalităţi de întârziere, în sumă totală de 645.300 lei, pentru neplata la termen: a contravalorii serviciilor de utilităţi publice (apă, energie electrică, telefonie, televiziune), în sumă totală de 31.100 lei; a contribuţiilor către bugetele publice aferent drepturilor de personal, în sumă totală de 480.200 lei; TVA, majorări în sumă totală de 133.900 lei. În anul 2013, suma totală de 672.000 lei, dobânzi şi penalităţi de întârziere, pentru neplata la termen: a contravalorii serviciilor de utilităţi publice (apă, energie electrică, telefonie, televiziune), în sumă totală de 1.300 lei; TVA, la care au fost plătite majorări în sumă totală de 4.900 lei; a contribuţiilor către bugetele publice aferent drepturilor de personal, în sumă totală de 666.000 lei. Din suma totală de 666.000 lei inclusă in contul de cheltuieli, nu a fost achitată suma totală de 327.800 lei, evidenţiată în data de 31 octombrie 2013 şi care a reprezentat accesorii câştigate în instanţă de AJFP Vâlcea, pentru debitul suplimentar în sumă de 314.400 lei, aferent lunii iulie 2010 şi suma de 235.900 în septembrie 2010.

Ordonatorul principal de credite, ANAR Bucureşti, a aprobat prevederi bugetare, au existat de asemenea disponibilităţi băneşti privind plata furnizorilor de utilităţi publice. Bugetul instituţiei, pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, a fost asigurat din venituri proprii, astfel: în procent de 84% în anul 2012, respectiv respectiv venituri proprii, în sumă totală de 49,37 milioane de lei, fiind efectuate plăţi în sumă totală de 58,7 milioane de lei, din care pentru cheltuieli de personal suma totală de 39,71 milioane de lei, respectiv bunuri şi servicii în sumă totală de 18,99 milioane de lei (diferenţa în sumă totală de 9,33 milioane de lei, a fost asigurată ANAR Bucureşti prin redistribuire); în procent de 72%, în anul 2013, respectiv venituri proprii, în sumă totală de 47,94 milioane de lei, fiind efectuate plăţi în sumă totală de 65,85 milioane de lei, din care pentru cheltuieli de personal suma totală de 42,41 milioane de lei, respectiv bunuri şi servicii în sumă totală de 23,43 milioane de lei. Diferenţa în sumă totală de 17,91 milioane de lei, a fost asigurată prin redistribuire de către ANAR Bucureşti.

 

Ion Stoenescu ţinea banii „la ciorap” atunci când era vorba de plata obligaţiilor către bugetele publice

 

În perioada prezentată, s-a constatat existenţa de disponibilităţi băneşti la finele fiecărei luni calendaristice a anilor prezentaţi, sume rămase datorită faptului că nu au fost achitate obligaţiile aferenţe drepturilor de personal, la nivelul constituit, datorat. S-a constatat neachitarea de instituţie, a obligaţiilor către bugetele publice aferente salariilor, deşi în diferite perioade au existat anumite disponibilităţi băneşti la termenul de plată scadent, au fost efectuate plăţi consecutive de către terţe persoane juridice pe parcursul a câteva luni calendaristice, prin mecanismul executării silite aplicat de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, aferent sumelor de încasat ale ABA Olt de la aceste persoane juridice, ceea ce a determinat calculul de dobânzi şi penalităţi, şi implicit plata acestora din bugetul instituţiei. Exemplificăm: în ianuarie 2012, CAS de plată în sumă totală de 556.700 lei, termen data de 25 februarie 2012, disponibil la data prezentată suma de 605.100 lei (obligaţia de plată este achitată prin două plăţi în data de 14 martie 2012 şi 23 martie 2012); impozit pe venit în sumă totală de 381.200 lei, cu termen de plată 25 ianuarie 2012, disponibil în cont la data prezentată, suma totală de 476.700 lei, este achitată prin trei plăţi în data de 25 ianuarie 2012, 14 februarie 2012 şi 16 februarie 2012; impozit pe venit în sumă totală de 337.400 lei, cu termen de plată 25 februarie 2012, disponibil în cont la data plăţii suma de 605.100 lei, este achitat în două date 16 februarie 2012 şi 31 martie 2012; şomaj angajator de plată în sumă 14.800 lei, în data de 25 ianuarie 2012, disponibil în cont suma de 476.700 lei, este plătit în data de 16 martie 2012; ianuarie 2013, CAS de plată în sumă totală de 556.709 lei, cu termen de plată 25 februarie 2012, disponibil la data plăţii în sumă totală 539.800 lei, este achitat prin 10 plăţi reprezentând operaţiuni de poprire pentru terţe persoane juridice, în perioada 28 februarie 2013 – 18 aprilie 2013; şomaj angajator, în sumă totală de 12.100 lei, cu termen data de 25 ianuarie 2013, disponibil în cont la data prezentată suma de 43.900 lei, este achitat în datele de 21 ianuarie 2013 şi 7 martie 2013; şomaj angajator, în sumă totală de 12.800 lei, cu termen de plată data de 25 februarie 2013, disponibil în cont suma totală de 539.800 lei, este achitat în perioada 7 martie 2013 – 23 aprilie 2013, prin două plăţi efectuate de instituţie şi alte două prin operaţiuni către terţi popriţi.

Cauza abaterii prezentate a fost determinată atât de necorelarea obligaţiilor de plată ale entităţii cu disponibilităţile băneşti aflate în contul deschis la Trezoreria Vâlcea, de nerealizarea veniturilor proprii la nivelul prognozat, precum şi de angajarea cheltuielilor şi efectuarea acestora. Astfel, nu au fost respectate prevederile: Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; OG nr. 119/31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

A fost creată premiza producerii unui potenţial prejudiciu bugetului ABA Olt în sumă de 1 milion lei

 

Curtea de Conturi a mai descoperit că a fost creată premiza producerii unui potenţial prejudiciu bugetului ABA Olt, prin plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală de circa 1 milion de lei. Consecinţe economico-financiare: efectuarea unor cheltuieli nelegale din bugetul instituţiei. Persoane cu atribuţii în domeniu: Lenuţa Dobrinescu – director economic; Ion Stoenescu – director ABA Olt. În nota de relaţii solicitată doamnei Dobrinescu Lenuţa – director economic, este motivată situaţia prin lipsa disponibilităţilor băneşti, la nivelul necesar plăţilor, pentru cheltuieli de personal şi TVA, ceea ce a determinat neachitarea integrală, a obligaţiilor reprezentând contribuţii bugete publice şi TVA. În opinia Curţii de Conturi, această motivare nu se justifică în totalitate, având în vedere faptul că deşi entitatea avea disponibilităţi băneşti, a preferat achitarea obligaţiilor către bugetele publice, prin operaţiuni de executare silită aplicate de AJFP Vâlcea prin terţe persoane juridice şi pe parcursul mai multor luni calendaristice. Exista posibilitatea achitării de către ABA Olt, a diferenţelor neoperate prin executare silită, şi astfel scăderea perioadei de achitare a obligaţiilor către bugetele publice.

Nu se justifică de asemenea neachitarea contravalorii utilităţilor, întrucât şi aici a funcţionat mecanismul compensării pentru energia electrică, iar pentru alte categorii de utilităţi nu a fost respectat termenul de plată. În cadrul procesului de conciliere, conducerea entităţii auditate şi-a însuşit constatarea, fără a rămâne în divergenţă.

În evaluarea activităţilor de mai sus, auditorul public extern a urmărit: dacă sistemul de control intern sau managerial a fost proiectat şi implementat conform OMFP nr. 946/2005, si dacă acesta funcţionează; dacă activitatea de audit intern a fost organizată corespunzător şi dacă ea s-a desfăşurat eficient; dacă activităţile de mai sus constituie pârghii prin care managementul entităţii să poată obţine o asigurare rezonabilă că obiectivele societăţii vor fi atinse, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, eficienţei, eficacităţii şi economicităţii. În urma analizării datelor şi documentelor puse la dispoziţie, s-a constatat că sistemul de control intern sau managerial a fost proiectat şi implementat. Prin Decizia nr. 16/15 februarie 2013 a fost constituită comitetul de coordonare, îndrumare metodologică şi monitorizare a activităţii de control intern. Prin Decizia nr. 17/15 februarie 2013, au fost stabilite grupe de lucru, asociate proceselor sau structurilor, cu atribuţii în realizarea programelor de dezvoltare a sistemului de control managerial. Mai spunem că activitatea Comitetului de coordonare a însemnat: au fost stabilite obiectivele generale şi specifice ale entităţii; au fost identificate activităţile; au fost stabilite riscurile asociate diferitelor activităţi; au fost identificate măsurile de diminuare a efectelor riscurilor asociate, etc.

– va urma –

(Petre Coman)

Leave a Response