|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Conducerea Primăriei Lăpuşata, dată pe mâna procurorilor de la Parchetul Horezu 

Joita primar Lapusata

În cursul anului trecut, Camera de Conturi a județului Vâlcea a sesizat oficial Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu pentru că Primăria Lăpușata nu a respectat măsurile dispuse prin Decizia nr. 24/2/27 noiembrie 2013 pentru un prejudiciu estimat de circa 81.000 lei (18.400 euro). De fapt, Camera de Conturi Vâlcea a efectuat în 2013 un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a comunei conduse de primarul Nicolae Joiţă pe anul 2012. Principalele abateri constatate au fost următoarele: nu există corelație între datele reflectate în contul de execuție bugetară, partea de venituri, cu cele din evidența tehnic-operativă fiscală condusă de compartimentul de impozite și taxe locale, cu privire la drepturile constatate de încasat la finele anului 2012; nu a fost evidenţiată garanţia de bună execuție în contul în afara bilanţului „8050 – Disponibil din garanția constituită pentru bună execuție”, în sumă totală de 6.000 lei, constituită pentru lucrările de investiţii decontate în anul 2012; contravaloarea cheltuielilor de capital efectuate în anul 2012, în sumă totală de 305.000 lei nu a fost înregistrată în evidența contabilă în contul 231 de active fixe în curs de execuție, nici sintetic și nici analitic pe obiectivele de investiții; sistemul de control intern nu este proiectat și nu funcționează în conformitate cu prevederile legale, în sensul că nu au fost parcurse toate etapele de organizare şi implementare a acestuia; impozitul pe terenul intravilan, s-a stabilit în mod eronat la valoarea de 613 lei/hectar, (rangul V) același pentru toate satele localității, contrar prevederilor legale care stabilesc rangul IV pentru satul de reședință și nivelul impozitului la suma de 766 lei/hectar; în anul 2012 entitatea a condus evidența fiscală manual și nu a calculat, urmărit și încasat majorări de întârziere pentru debitele neîncasate la termen la toate categoriile de impozite și taxe locale; s-a stornat fără bază legală din evidență contravaloarea unui proces verbal de contravenție; nu s-a efectuat reevaluarea activelor fixe corporale existente în patrimoniul unității administrativ teritoriale în vederea actualizării valorii elementelor patrimoniale respective în situaţiile financiare anuale; la lucrările de reparații curente realizate la drumurile locale de către SC Bricus Com SRL Lăpușata s-au efectuat plăți de natura cheltuielilor materiale, care nu au la bază servicii prestate sau lucrări efectuate, în sumă totală de 1.000 lei; s-a înregistrat în evidența contabilă aprovizionarea și plata unei cantități de 1.109,58 litri motorină în valoare totală de 7.000 lei, pentru care nu s-au prezentat documente privind recepția achiziției carburantului, întocmite de comisia de recepție a bunurilor și nici documente justificative privind consumul carburantului respectiv, consum care nu a fost înregistrat în evidența contabilă; anchetele sociale, privind cheltuielile cu asistența socială, sunt întocmite în toate cazurile, dar nu sunt înregistrate în registrul de intrare-ieșire al entității, aspect care pune la îndoială veridicitatea faptului că aceste anchete au fost întocmite la termenele legale și nu ulterior acestora; la lucrarea de investiții „Reabilitare Cămin cultural Sărulești, Lăpușata”, executată de SC UTA SRL Dăești, s-a constatat că s-au acceptat la plată lucrări care nu se regăsesc a fi executate în teren, în valoare totală de 74.000 lei; nu s-a întocmit programul anual al achizițiilor publice, corelat cu bugetul de venituri și cheltuieli; la Contractul de lucrări nr. 3088/2009 încheiat cu SC UTA SRL nu s-a prevăzut și nu s-a reținut garanția de buna execuție a lucrărilor.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea conducerii Primăriei Lăpuşata au fost: inventarierea tuturor situațiilor de lucrări decontate și înregistrarea în evidența contabilă a garanției de bună execuție constituite; calcularea, înregistrarea și încasarea majorărilor de întârziere aferente impozitelor achitate cu întârziere de către contribuabili; organizarea și parcurgerea tuturor etapelor de implementare a controlului intern, așa cum prevăd standardele de control intern aprobate prin OMFP 946/2005; efectuarea reevaluării activelor fixe corporale și înregistrarea în evidența contabilă a diferențelor din reevaluare precum și reflectarea corespunzătoare a situației patrimoniale în raportările financiare întocmite; determinarea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă de 7.000 lei reprezentând contravaloarea a 1.109,58 litri motorină al cărei consum nu a putut fi justificat, stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia, la nivelul actualizat la data încasării; stabilirea întregii întinderi a prejudiciului estimat în sumă de 74.000 lei reprezentând lucrări decontate, dar care nu se regăsesc ca fiind executate în teren, stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia, la nivelul actualizat la data încasării; întocmirea programului anual al achizițiilor publice, în structura legală și corelat cu bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale; intrarea în legalitate în ceea ce privește constituirea și reținerea garanției de bună execuție la lucrarea de „Reabilitare cămin Cultural”. Mai spunem că abaterile la care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Leave a Response