|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea estimează că va avea în acest an încasări record de 150 milioane euro 

Consiliul-Judetean-Harghita

 

Marţi, 17 februarie 2015, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de buget propriu, lista obiectivelor de investiţii ale CJ Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget şi a numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2015 şi estimări pe anii 2016-2018. Pentru anul 2015, încasările estimate la nivelul de 660,9 milioane de lei (150 milioane de euro). Suma totală este compusă din 54,78 milioane de lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor în conformitate cu prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2015. Tot în conformitate cu prevederile din Legea bugetului de stat pe anul acesta, prin anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale nr. 14/2015, s-a aprobat suma totală de 52,27 milioane de lei. În conformitate cu prevederile din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a evaluat veniturile din cota defalcată din impozitul pe venit (11,25%) încasat la bugetul de stat, la nivelul de 29,7 milioane de lei. În baza prevederilor din Legea nr. 273/2006, au fost evaluate veniturile proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri, în sumă de 4,44 milioane de lei. În baza prevederilor din Legea nr. 273/2006, subvenţiile de la bugetul de stat şi alte bugete au fost evaluate la suma totală de 264,1 milioane de lei. Suma de 255,56 milioane de lei reprezintă sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (FEDER, FC şi FSE).

La capitolul cheltuieli pe acest an, 26,83 milioane de lei reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea la organismele din care acesta face parte, precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi asigurarea cofinanţării Consiliului Judeţean Vâlcea în cadrul proiectelor europene. 1,13 milioane de lei reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. 200.000 lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate, cu bunurile şi serviciile , precum şi pentru achiziţionarea de dotări independente, la Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea. 800.000 lei reprezintă Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea. 2,6 milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate. 250.000 lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la Centrul Militar Judeţean Vâlcea. 300.000 lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” Vâlcea. 2,07 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare şi a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului la aparatul propriu al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea. 3,47 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare şi a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Băbeni. 3 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare şi a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului la Liceul Tehnologic Special nr. 1 Bistriţa. 7,64 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare decontării contravalorii produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, precum şi a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat. 934.000 pentru asigurarea creditelor bugetare necesare finalizării proiectului „Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni”. 39,5 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare continuării proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”. 4,42 milioane de lei pentru rambursarea liniei de credit contractată în vederea realizării proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”. 500.000 lei reprezentând valoarea necesară realizării studiilor (SF, PT, expertiză, studiul geo) pentru promovarea proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea – ambulatoriul şi blocul operator”. 1,1 milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare finanţării cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti. 2,3 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii precum şi pentru cofinanţare proiecte, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea. 5,34 milioane de lei reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură, respectiv Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea, Memorialul Nicolae Bălcescu, Teatrul Anton Pann şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Vâlcea. 4,9 milioane de lei pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în conformitate cu prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 202.000 lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare finalizării proiectului „Centrul Naţional pentru Promovarea Turismului”. 127,65 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, drepturi şi facilităţi acordate persoanelor cu handicap şi cheltuieli de capital ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. 1 milion de lei pentru realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în „Programul termoficare căldură şi confort 2006-2015”. 162,16 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 -2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice”. 160,35 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”. 100.000 lei pentru asigurarea contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Vâlcea la realizarea documentaţiei aferentă proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” – faza II. 2,04 milioane de lei pentru rambursarea liniei de credit contractată în vederea realizării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice”. 654.000 lei reprezintă transferuri către Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acesteia, în anul 2015. 81,9 milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor. 12,37 milioane de lei reprezintă creditele bugetare necesare realizării proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”. 100.000 lei reprezintă suma necesară revizuirii documentaţiei tehnico economice pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa – judeţul Vâlcea – Adventure Park”. 4,64 milioane de lei pentru rambursarea liniei de credit contractată în vederea realizării proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”.

(Petre Coman)

Leave a Response