|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Primarii din Boişoara, Berislăveşti, Nicolae Bălcescu şi Vaideeni, în război cu autorităţile judeţului 

Consiliul-Judetean-Harghita

 

La puţin timp după ce Consiliul Judeţean Vâlcea a decis alocarea sumei de 11,6 milioane de lei unităţilor administrativ-terioriale, patru primării au formulat o plângere prealabilă prin care contestă legalitatea şi modul de repartizare a banilor cuprinse în proiectul de hotărâre respectiv. „Subscrisele: Comuna Boişoara, prin primar Gheorghe Nicolae; Comuna Berislăveşti, prin primar Buşagă Ion; Comuna Nicolae Bălcescu, prin primar Oprea Constantin; Comuna Vaideeni, prin primar Băluţă Achim Daniel, comune aparţinând administrativ-teritorial judeţului Vâlcea, formulăm în termen legal în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 prezenta cerere prin care solicităm revocarea în tot a actului administrativ intitulat Hotărârea Consiliului Judeţean nr 122/28 noiembrie 2014, prin care s-a dispus repartizarea pe UAT-uri a sumei de 11,59 milioane de lei, defalcată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014, pe cale de consecinţă şi a actelor administrative premergătoare care au stat la baza hotărârii atacate, respectiv raportul de specialitate întocmit de către DGE a CJ Vâlcea nr 17654/24 noiembrie 2014 pentru următoarele motive. În fapt, la data de 30 octombrie 2014 s-a emis de către CJ Vâlcea Hotărârea nr. 107 având ca obiect cele menţionate mai sus, prin care subscrisele au fost înlăturate de la repartizarea sumelor pentru finanţarea cheltuielilor privind amenajarea drumurilor comunale pe anul în curs. Astfel, deşi am înaintat către CJ Vâlcea şi Prefectura Vâlcea rapoarte de evaluare a calamităţilor suferite în urma inundaţiilor din vara anului 2014, subscrisele comune fiind cele care am suferit cele mai mari pagube în acest sens, am fost excluse de la repartizarea sumelor, excludere ce s-a dispus în urma întocmirii în mod nelegal şi netemeinic a unor «Expuneri de Motive» şi unui «Raport de Specialitate», documente ce conţin vădite omisiuni şi date nereale faţă de realitatea din teren şi a documentelor prezentate odată cu întocmirea documentelor de evaluare de către subscrisele. În data de 28 noiembrie 2014 într-un mod cu totul nelegal prin nerespectarea procedurilor legale de înscriere pe ordinea de zi şi de supunere la vot s-a hotărât repartizarea aceloraşi sume care au fost decise în hotărârea nr. 107/30 octombrie 2014, încălcându-se grav prevederile legale întrucât prima hotărâre a CJ Vâlcea având acelaşi obiect cu cea atacată continuă să producă efecte juridice nefiind revocată sau anulată conform legii. După ce s-a aprobat hotărârea nr.122/28 noiembrie 2014 în cadrul şedinţei CJ Vâlcea din 28 noiembrie 2014 în mod nelegal, fără a fi trecut pe ordinea de zi şi de către o persoană fără calitate (Bogdan Pistol, vicepreşedinte al CJ Vâlcea, care la data de 18 noiembrie 2014 nu avea atribuţii în conducerea şedinţei CJ Vâlcea) s-a supus aprobării plenului CJ Vâlcea revocarea HCJ nr. 107/30 octombrie 2014 votul consilieriilor fiind în acest sens. Nelegalitatea hotărârii atacate nu constă numai în încălcarea procedurilor prevăzute de lege privind emiterea şi aprobarea ei ci şi prin faptul că la baza sa stau un raport de specialitate identic cu cel al hotărârii anterioare dar, şi două expuneri de motive total diferite, care însă au la baza acelaşi raport de specialitate ceea ce contravine legii. Pentru aceste considerente, vă solicitam că în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 în calitate de autoritate emitentă să admiteţi prezenta plângere prealabilă formulată de subscrisele şi să dispuneţi în consecinţă în sensul revocării actelor administrativ atacate, respectiv a HCJ nr. 122/28 noiembrie 2014, precum şi a raportului de specialitate nr. 17654/24 noiembrie 2014”, se subliniază în plângerea prealabilă formulată de primarii din Boişoara, Berislăveşti, Nicolae Bălcescu şi Vaideeni.

Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului judeţean prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. Având în vedere aceste prevederi legale, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 122 din 28 noiembrie 2014 a fost comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea exercitării atribuţiilor prefectului, respectiv verificarea legalităţii acesteia, şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi tuturor unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din această hotărâre. Prefectul Judeţului Vâlcea nu a atacat hotărârea în contencios administrativ până la această dată, iar consiliile locale si-au rectificat bugetele proprii cu sumele repartizate în vederea folosirii acestora până la sfârşitul anului 2014, întrucât după această dată, sumele nefolosite se regularizează cu bugetul de stat (se restituie). Având în vedere termenul foarte scurt (până la la 31 decembrie 2014), Consiliul Judeţean Vâlcea nu mai avea posibilitatea adoptării unei noi hotărâri privind repartizarea acestor sume, iar consiliile locale nu mai aveau posibilitatea rectificării bugetelor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât întreaga sumă alocată judeţului Vâlcea se restituia la bugetul statului, afectând activitatea întregului judeţ a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, cărora li s-au repartizat sumele prevăzute în Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 122 din 28 noiembrie 2014.

(Petre Coman)

Leave a Response