|joi, august 11, 2022
  • Follow Us!

Nereguli grave descoperite de Corpul de Control al premierului la pârtia de schi de la Voineasa (III) 

domeniu-skiabil-transalpina-voineasa

 

În partea a treia a anchetei noastre, scoatem în evidenţă noi nereguli grave descoperite de Corpul de Control al premierului la pârtia de schi de la Voineasa, nereguli cuprinse într-un raport de 26 pagini. Pentru realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, în perioada 2010 – 2013, au fost efectuate plăţi în sumă totală de 95,34 milioane de lei, după cum urmează: plăţi efectuate pentru executarea lucrărilor de proiectare şi execuţie în baza contractului de lucrări nr. 6038/17 decembrie 2010, au fost efectuate plăţi către executantul lucrărilor, societatea Acomin SA, în valoare totală de 94,5 milioane de lei; plăţi efectuate pentru serviciile de dirigenţie de şantier în baza contractului de servicii nr. 2615/6 iunie 2011 şi a actului adiţional încheiat la acesta, au fost efectuate plăţi către societatea Casa Petruţiu SRL în valoare totală de 117.000 lei; plăţile reprezentând taxe, comisioane şi alte cheltuieli efectuate în cadrul derulării proiectului au fost în valoare totală de 721.700 lei. Până la data efectuării controlului, au fost executate şi predate lucrări conform procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4189/23 august 2012, în valoare de 83 milioane de lei reprezentând realizarea obiectivelor telegondolă tronson 1, telegondolă tronson 2, telescaun şi teleschi 2. Din nota de constatare privind stadiul fizic al obiectivului de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” din data de 22 ianuarie 2014, încheiată de către Petrişor Ţăranu, reprezentantul societăţii Acomin SA, Mircea Petruţiu, dirigintele de şantier şi primarul comunei Voineasa, rezultă faptul că din totalul valorii investiţiei, au fost executate lucrări în proporţie de 92%, lucrările neexecutate fiind aferente clădirii multifuncţionale de la cota 1320, parcării supraetajate, utilităţilor şi drumurilor de acces. Conform datelor din înscrisul menţionat anterior, domeniul schiabil a fost deschis publicului în perioada 22 decembrie 2012 – 10 mai 2013 şi începând cu data de 14 decembrie 2013. Potrivit centralizatorului situaţiilor de plată până la data de 31 decembrie 2013, transmis Corpului de control al primului-ministru de către Primăria comunei Voineasa, în evidenţele contabile ale primăriei au fost înregistrate datorii către executantul Acomin SA în cuantum de 54,81 milioane de lei, reprezentând: lucrări executate, facturate şi neachitate, în valoare de 34 milioane de lei; penalităţi calculate şi înregistrate, în cuantum de 1,28 milioane de lei; lucrări executate pentru care s-au depus situaţii de lucrări însuşite de reprezentanţii Primăriei comunei Voineasa, dar pentru care societatea Acomin SA nu a transmis facturi, în sumă de 19,53 milioane de lei. De asemenea, potrivit centralizatorului menţionat, la data de 31 decembrie 2013, valoarea lucrărilor rămase de executat din obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” era de circa 16 milioane de lei. Pentru recuperarea sumelor neachitate, societatea Acomin SA a transmis către Primăria Voineasa somaţia de plată din data de 11 iunie 2013 pentru achitarea, în termen de 15 zile, a sumei de 34,7 milioane de lei, reprezentând debite restante şi penalităţi de întârziere şi s-a adresat instanţei de judecată pentru recuperarea debitului. Prin Sentinţa civilă nr. 5371 din data de 24 septembrie 2013, Tribunalul Vâlcea a obligat Primăria Voineasa la plata sumei de 34,7 milioane de lei în termen de 20 zile de la comunicare. Prin încheierea nr. 334/11 decembrie 2013, executorul judecătoresc Marius Radu din circumscripţia Judecătoriei Brezoi a dispus urmărirea veniturilor imobilelor ce compun domeniul schiabil „Schi Resort Transalpina” situat în comuna Voineasa, precum şi numirea societăţii Acomin SA ca administrator – sechestru care să acţioneze în calitate de administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul bancar deschis la dispoziţia executorului judecătoresc. Prin urmare, până la stingerea integrală a obligaţiilor de plată restante, rezultate din angajamentele asumate de Primăria comunei Voineasa în numele unităţii administrativ-teritoriale comuna Voineasa, în lipsa surselor certe de finanţare, domeniul schiabil „Schi Resort Transalpina”, reprezentând obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, finanţat în proporţie de 99,27% din fonduri publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, va fi administrat de societatea Acomin SA, în contul căreia se transferă întregul rezultat financiar (după acoperirea tuturor cheltuielilor de administrare a domeniului schiabil).

 

Primăria Voineasa a angajat cheltuieli suplimentare, fără existenţa certă a surselor de finanţare

 

Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Voineasa, în legătură cu proiectul de investiţii în turism „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” şi utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit dispoziţiilor HG nr. 120/2010 privind aprobarea listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, cu modificările şi completările ulterioare. La data de 24 februarie 2010, data intrării în vigoare a HG 120/2010, prin care a fost aprobată investiţia „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, nu existau prevederi legale care să reglementeze eligibilitatea proiectelor de investiţii în turism ce urmau să fie finanţate de la bugetul de stat. Această reglementare a fost adoptată abia la data de 8 aprilie 2011. S-a constatat că noua documentaţie tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” a fost aprobată de Consiliul Local al comunei Voineasa, în data de 15 februarie 2010, respectiv de către Consiliul Judeţean Vâlcea, în data de 26 februarie 2010, anterior încheierii între Primăria Voineasa şi societatea Aspro SRL a contractului de servicii nr. 3043/6 iulie 2010 ce avea ca obiect prestarea serviciilor de „revizie” a studiului de fezabilitate. Studiul de fezabilitate revizuit conţinea modificări substanţiale ale obiectivului de investiţii, cu implicaţii financiare esenţiale, ceea ce a determinat o creştere considerabilă a costurilor estimate cu suma de 96,25 milioane de lei (cu TVA), autorităţile publice locale luând în calcul o cofinanţare din resurse proprii nesemnificativă, de numai 400.000 lei, reprezentând doar 0,28% din valoarea totală aprobată a obiectivului de investiţii. Această împrejurare a influenţat realizarea obiectivului de investiţii prin faptul că lipsa surselor certe de finanţare a împiedicat finalizarea proiectului în varianta prevăzută de studiul de fezabilitate modificat. Proiectul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” a fost finanţat în proporţie de 99,27% de la bugetul de stat, fiind alocată în acest sens suma totală de 94,25 milioane de lei prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi turismului. În adresa din 27 ianuarie 2014, transmisă Corpului de control al primului-ministru, Autoritatea Naţională pentru Turism a comunicat faptul că alocarea de sume către consiliile locale s-a realizat „în funcţie de solicitările acestora şi de graficul de lucrări al contractului de lucrări”. Între Primăria comunei Voineasa, în calitate de achizitor şi societatea Acomin SA, liderul asocierii formate din Acomin SA, Leitner SpA şi Primavera Design SRL, în calitate de executant, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 6038/17 decembrie 2010, având ca obiect proiectarea şi execuţia infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa, la preţul de 118,41 milioane de lei (fără TVA). Prin încheierea actului adiţional nr. 166/11 ianuarie 2013 la contractul de lucrări, Primăria Voineasa a angajat cheltuieli suplimentare în valoare de 14,63 milioane de lei, fără existenţa certă a surselor de finanţare necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate, ceea ce a condus la creşterea obligaţiilor financiare către societatea Acomin SA. Menţionăm că la data de 31 decembrie 2012, autoritatea publică locală înregistra deja datorii restante faţă de societatea Acomin SA în valoare de 34,1 milioane de lei. Conform dispoziţiilor legale, ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior. Mai mult, potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 273/2006, constituie infracţiune angajarea cheltuielilor din buget peste limita creditelor bugetare aprobate. Potrivit prevederilor din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1218/2010 privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele sau proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, autoritatea contractantă poate încheia, în condiţiile legii, acte adiţionale la contractul de achiziţie de servicii sau lucrări, pe durata executării tucrărilor la obiectivele de investiţii, în cazuri temeinic motivate, dar cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie şi în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi. Conform indicatorilor aprobaţi, Primăria Voineasa putea încheia acte adiţionale a căror valoare maximă trebuia să fie de 1,37 milioane de lei, reprezentând diferenţa dintre valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi valoarea contractului de lucrări.

– va urma –

(Petre Coman)

Leave a Response