|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

În primele opt luni, CET Govora a realizat din surse proprii investiţii de 4,5 milioane euro 

Mihai Balan-director general CET Govora 010

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al CET Govora, întocmit în conformitate cu Ordinul nr. 2032/19 decembrie 2013, a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie al CET Govora nr. 28/30 aprilie 2014 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63/30 mai 2014. Cauza principală de nerealizare a veniturilor estimate de către CET Govora la perioada analizată se datorează în principal reducerii consumului de abur la principalii consumatori. De asemenea, cantitatea de energie electrică produsă în cogenerarea de înaltă eficienţă de CET Govora, pentru care s-a acordat bonus de cogenerare, este mai mică decât cea luată în calcul la fundamentare. La pierderea înregistrată de CET Govora din activitatea de bază se adaugă şi pierderea înregistrată din alte venituri din exploatare, unde s-au estimat încasări ale creanţelor restante mai mari decât ceea ce s-a încasat efectiv, în sumă de 3,8 milioane de lei. Cheltuielile totale ale CET Govora au înregistrat în perioada analizată o creştere cu 8,17 milioane de lei, din care cheltuielile din exploatare a avut o creştere cu 8,37 milioane de lei. Cheltuielile cu combustibilii au înregistrat o majorare cu 9 milioane de lei, în condiţiile înregistrării unor consumuri suplimentare de combustibili. Cheltuielile CET Govora cu întreţinerea şi reparaţiile efectuate în perioada analizată sunt sub nivelul prognozat conform programului de mentenanţă. Obiectivele propuse în cadrul programului dc mentenanţă al CET Govora sunt asigurarea disponibilităţilor agregatelor de bază, siguranţa lor în funcţionare, prin executarea lucrărilor dc mentenanţă preventivă şi corectivă cu prioritate la agregatele de producere a energiei electrice şi termice pentru a evita defectarea acestora. Analizând rezultatele financiare obţinute de CET Govora în perioada analizată se observă că s-a înregistrat începând cu luna martie o pierdere în medie pe lună de la 6-8 milioane de lei, comparativ cu o medie de 3 milioane de lei (pierdere) prognoză în aceeaşi perioadă. În luna august 2014, s-a înregistrat pe costuri suma de 6 milioane de lei, sumă reţinută de ANRE Bucureşti, conform Deciziei nr. 738/28 martie 2014, care reprezintă o parte din supracompensarea aferentă perioadei 2011-2013, supracompensare calculată de autoritate în aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 33/2007 precum şi a HG nr. 1215/2009 pentru anii 2011-2013, de 53,74 milioane de lei. Conform bugetului de investiţii al CET Govora la data de 31 august 2014, s-a alocat pentru perioada analizată suma de 30,75 milioane de lei, investiţiile realizate fiind de 20,22 milioane de lei (4,5 milioane de euro), din care: depozit de zgură şi cenuşă – 5,15 milioane de lei; reţele secundare urbane – 2,84 milioane de lei; turbină TA 3 DSL – 6,66 milioane de lei; electrofiltre – 1,16 milioane de lei; silozuri de cenuşă – 365.600 lei. La data de 30 septembrie 2014, soldul facturilor curente de livrări energie termică şi electrică către SC Oltchim SA după deschiderea procedurii de insolvenţă este de 66,88 milioane de lei. În luna septembrie 2014, încasările CET Govora de la SC Oltchim SA au fost în sumă de 10,37 milioane de lei, din care 8,8 milioane de lei încasări prin virament bancar şi 1,56 milioane de lei prin compensare. În perioada ianuarie – septembrie 2014, CET Govora a livrat şi facturat către SC Oltchim SA energie electrică în sumă de peste 89 milioane de lei şi energie termică în sumă de 26,3 milioane de lei, în total 115,3 milioane de lei. SC Oltchim SA a achitat în această perioadă suma de 93,67 milioane de lei cu bilete la ordin, ordine de plată şi compensări cu marfă livrată de SC Oltchim SA. Valoarea încasărilor realizate de CET Govora în perioada ianuarie – septembrie 2014 de la SC Oltchim SA acoperă doar contravaloarea energiei electrice livrate în această perioadă, o parte din aceste încasări în sumă de 19,8 milioane de lei fiind descărcată în evidenţele contabile pe facturile de energie electrică şi termică din ianuarie – iunie 2013, conform procesului verbal de eşalonare din data de 26 iunie 2014 încheiat între CET Govora şi SC Oltchim SA. Suma de 19,8 milioane de lei reprezintă contravalorea ratelor de eşalonare scadente în lunile ianuarie, februarie şi martie din procesul verbal de eşalonare încheiat cu SC Oltchim SA. Conform procesului verbal de eşalonare, SC Oltchim SA avea obligaţia ca, începând cu luna iulie 2014, să achite rate de eşalonare în sumă de 6 milioane de lei lunar, obligaţie care nu a fost respectată de SC Oltchim SA. Începând cu luna august 2014, SC Oltchim SA garantează plata energiei electrice livrate lunar cu bilete la ordin scadente la 15 zile după decada de livrare, valoarea acestor bilete fiind achitată de SC Oltchim SA la termen. CET Govora a primit din partea SC Oltchim SA adresa din data de 29 august 2014, prin care acesta se angajează ca, începând cu luna septembrie 2014, să achite lunar suma de 14,5 milioane de lei, din care 13 milioane de lei în contul facturilor curente, iar 1,5 milioane de lei în contul datoriilor restante, astfel ca până în decembrie 2015 întreaga datorie restantă să fie achitată. Din cei 14,5 milioane de lei achitaţi lunar de SC Oltchim SA, 4 milioane de lei urmează a fi achitaţi prin furnizare de cărbune energetic către CET Govora, până la această dată SC Oltchim SA nefinalizând un acord cu Complexul Energetic Oltenia (CEO) pentru livrare cărbune. Din corespondenţa purtată de CET Govora reiese că SC Oltchim SA nu poate achiziţiona cărbune direct de la Complexul Energetic Oltenia, fiind făcute demersuri în vederea încheierii unei tranzacţii prin care SC Oltchim SA să facă plata către Complexul Energetic Oltenia a cărbunelui livrat către CET Govora. SC Oltchim SA a propus încheierea unui protocol între părţi, document care nu a fost finalizat până la această dată. Conform prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al CET Govora aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63 din 30 mai 2014, în Anexa nr. 8 privind reducerea arieratelor a fost cuprinsă măsura nr. 5 prin care s-a prevăzut încasarea în anul 2014 a energiei termice livrate la SC Oltchim SA restantă la 31 decembrie 2013. Ca urmare a solicitării SC Oltchim SA din adresa din data de 29 august 2014, de eşalonare la plată a datoriilor până la sfârşitul anului 2015, prin Decizia CA nr. 58/2 septembrie 2014, s-a dispus ca SC Oltchim SA fie să achite suma de 22,6 milioane de lei lunar până la sfârşitul anului pentru ca CET Govora să se încadreze în buget, fie rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora aprobat pentru ca propunerea SC Oltchim SA să se încadreze în prevederile din buget.

Leave a Response