|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Preşedintele Iustin Predescu şi alţi trei membri vor fi daţi afară din Consiliul de Administraţie al CET Govora 

Consiliul-Judetean-Harghita

 

Vineri, 28 noiembrie, Consiliul Judeţean Vâlcea se va întruni în şedinţă ordinară să mandateze reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea CET Govora, pentru revocarea a patru membri ai consiliului de administraţie al întreprinderii, după cum urmează: Iustin Predescu (preşedinte), Daniela Oteşanu, Eugen Costinel Mihalache şi Marius Eugen Andronie. În data de 19 noiembrie 2014, consilierul judeţean independent Petre Grigore a comunicat CJ Vâlcea că, în urma analizării activităţii consiliului de administraţie al CET Govora, în conformitate cu prevederile statutului CET Govora şi cu ale Contractului de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014, a constatat deficienţe de natură a periclita normala funcţionare a societăţii prin: încălcarea criteriilor de performanţă impuse prin contractele de mandat ale administratorilor; adoptarea unor decizii dramatice pentru societate (decizia consiliului de administraţie al CET Govora nr. 58 din 18 august 2014); ingerinţa nepermisă în conducerea executivă şi operaţională a societăţii (decizia consiliului de administraţie al CET Govora nr. 57 din 18 august 2014); neimplicarea activă în viaţa societăţii precum şi neînţelegerea complexităţii activităţii CET Govora, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, potrivit cărora membrii consiliului de administraţie sunt obligaţi să îşi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, precum şi cu loialitate, în interesul societăţii. De asemenea, membrii consiliului de administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator. În prezent cadrul legislativ care stabileşte ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, între consiliul de administraţie sau de supraveghere, directori sau directorat, acţionari şi alte persoane interesate, este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit acestui act normativ, întreprinderile publice sunt şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, iar autoritatea publică tutelară este instituţia care exercită, în numele statului sau unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la aceste întreprinderi publice. Noţiunea de control este definită ca fiind raportul dintre stat-acţionar sau o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, şi societatea comercială la care: deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control; poate exercita, în calitate de acţionar, o influenţă determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia. În înţelesul acestor dispoziţii legale, Consiliul Judeţean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Judeţului Vâlcea, toate în înţelesul acestor dispoziţii legale, CJ Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Judeţului Vâlcea, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la CET Govora. În conformitate cu dispoziţiile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, potrivit cărora autoritatea publică tutelară numeşte reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor şi aprobă mandatul acestora, Consiliul Judeţean Vâlcea, prin Hotărârea nr. 105 din 30 octombrie 2014, l-a desemnat pe consilierul judeţean Petre Grigore în calitatea de reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea CET Govora. Precizăm că potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi oricând. Dispoziţiile din Legea societăţilor nr. 31/1990 statuează că adunarea generală ordinară are competenţa de a alege şi a revoca membrii consiliului de administraţie, iar administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. Potrivit Contractului de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014 al reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a CET Govora, acesta va îndeplini, prin vot, atribuţia de a desemna şi de a revoca membrii consiliului de administraţie, această atribuţie putând fi exercită doar în baza unui mandat special acordat de către mandant, respectiv de către Consiliul Judeţean Vâlcea. În adresa transmisă CJ Vâlcea, Petre Grigore, reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora, a precizat că după revocarea celor patru administratori, urmează să fie declanşată, în regim de urgenţă, procedura de selecţie a candidaţilor ce urmează a fi propuşi pentru funcţiile vacante de membri în consiliul de administraţie.

(Petre Coman)

Leave a Response