|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Nereguli grave descoperite de Corpul de Control al premierului la pârtia de schi de la Voineasa (I) 

Partie_schi_Prahova

 

În vara acestui an, timp de trei săptămâni, o echipă de la Corpul de Control al primului-ministru a efectuat verificări amănunţite în legătură cu proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” (pârtia de schi) aprobat prin HG nr. 120/2010. Echipa Corpului de Control a redactat un raport de 26 pagini ce cuprinde principalele concluzii care s-au desprins în urma verificărilor în teren. Obiectivele controlului au constat în: verificarea modului de realizare a proiectului de investiţii în turism „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, aprobat prin HG nr. 120/2010 privind aprobarea listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism; verificarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit dispoziţiilor HG nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunea de control s-a efectuat la sediul Primăriei comunei Voineasa. Prin Hotărârea nr. 4/15 februarie 2010, Consiliul Local Voineasa a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, însă contractul privind serviciile de „revizie” a studiului de fezabilitate a fost încheiat ulterior între Primăria Voineasa şi societatea Aspro SRL, respectiv la data de 6 iulie 2010. Modificarea substanţială a obiectivului de investiţii a determinat şi o creştere considerabilă a costurilor estimate, cu suma de 96,25 milioane de lei (cu TVA), autorităţile publice locale luând în calcul o cofinanţare din resurse proprii nesemnificativă, de numai 400.000 lei. Această împrejurarea a influenţat realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” prin faptul că lipsa surselor certe de finanţare a împiedicat finalizarea proiectului în varianta prevăzută de studiul de fezabilitate modificat.

Încheierea și derularea contractului de lucrări

Potrivit raportului procedurii din data de 9 noiembrie 2010, au fost evaluate ofertele depuse de următorii operatori economici: societatea Acomin SA în asociere cu Leitner AG şi cu societatea Primavera Design SRL; societatea Vectra Service SRL Zărneşti în asociere cu societatea Cominco Oltenia SA, cu Doppelmayer Seilbahnen GmbH, cu Klenhart & Partener Consulting ZT GmbH, cu societatea Prinfo SRL şi cu societatea Ana Teleferic SA. Oferta declarată câştigătoare a fost cea depusă de societatea Acomin în asociere cu Leitner şi cu Primavera Design SRL, la un preţ total de 118,4 milioane de lei (fără TVA). Între Primăria Voineasa, în calitate de achizitor şi societatea Acomin, în calitate de executant, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 6038/17 decembrie 2010, având ca obiect proiectarea şi execuţia infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa. Durata de execuţie a lucrărilor a fost stabilită la 24 luni începând cu ziua următoare primirii ordinului de începere a lucrărilor şi predarea amplasamentului liber de orice sarcini de către executant. Pe parcursul derulării contractului de lucrări, au fost încheiate trei acte adiţionale, după cum urmează: actul adiţional nr. 166/11 ianuarie 2013, prin care executantul s-a obligat să execute şi să finalizeze lucrările suplimentare constând în proiectarea şi execuţia unui rezervor de apă potabilă şi apă tehnologică „Lacul Mioarele” (valoarea lucrărilor suplimentare a fost de 14,63 milioane de lei); actul adiţional nr. 1856/3 aprilie 2013, prin care a fost prelungită durata contractului de lucrări până la data de 30 septembrie 2015; actul adiţional nr. 3/30 mai 2013, prin care au fost modificate datele privind sediul, numărul de ordine în Registrul Comerţului şi contul de virament ale societăţii Acomin. Toate actele adiţionale au fost semnate de către Gheorghe Stanciu, primarul comunei Voineasa, în calitate de achizitor şi de către Daniel Faur, administrator al societăţii Acomin, în calitate de executant. În data de 24 ianuarie 2011, Primăria Voineasa a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului avizul pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”. În acest sens, la data de 14 februarie 2011 a fost emis avizul privind documentaţia „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, aprobat în numele şi pentru ministrul dezvoltării regionale şi turismului. Conform datelor din aviz, documentaţia înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia Dezvoltare turistică a fost analizată în cadrul şedinţei Comisiei de avizare a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă din data de 7 februarie 2011. Având în vedere faptul că valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie din studiul de fezabilitate avizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a fost de 142,22 milioane de lei (cu TVA de 19%), iar valoarea iniţială a contractului de lucrări a fost de 146,83 milioane de lei (cu TVA), rezultă că Primăria Voineasa putea încheia acte adiţionale a căror valoare maximă trebuia să fie de 1,37 milioane de lei, reprezentând diferenţa dintre valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi valoarea contractului de lucrări. Astfel, prin contractarea lucrărilor suplimentare în valoare de 14,63 milioane de lei prevăzute în actul adiţional din 11 ianuarie 2013, Primăria Voineasa a angajat cheltuieli cu 13,26 milioane de lei mai mari decât valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin avizul emis de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Controverse privind lucrările de la „Lacul Mioarele”

Din fişa furnizorului Acomin, rezultă faptul că în perioada anului 2012 au fost angajate cheltuieli în cuantum de 71,15 milioane de lei, din care s-a achitat suma de 37 milioane de lei şi a rezultat o obligaţie de plată neachitată în cuantum de 34,1 milioane de lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor care ar fi fost efectuate de către societatea Acomin după data ultimului transfer de fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului către Consiliul Local Voineasa din data de 15 mai 2012. De asemenea, conform datelor din bugetul local pe anul 2013, rectificat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Voineasa nr. 64/19 decembrie 2013, s-au prevăzut credite bugetare în cuantum de 130.000 lei pentru obiectivul de investiţie „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”. Prin urmare, prin încheierea actului adiţional înregistrat cu nr. 166/11 ianuarie 2013 la contractul de lucrări, prin care Primăria Voineasa a angajat cheltuieli în cuantum de 14,63 milioane de lei, fără existenţa certă a surselor de finanţare necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate şi având în vedere şi obligaţiile restante către executantul societatea Acomin în cuantum de 34,1 milioane de lei, datoriile Primăriei Voineasa faţă de societatea Acomin au ajuns la valoarea totală de 48,74 milioane de lei. În nota de informare din 6 februarie 2014 transmisă Corpului de control al primului-ministru, Primăria Voineasa a comunicat următoarele aspecte referitoare la lucrările suplimentare constând în proiectarea şi execuţia unui rezervor de apă potabilă şi apă tehnologică de la Lacul Mioarele: „Lucrările au fost executate în totalitate, constructorul a depus situaţiile de lucrări, acestea fiind confirmate de dirigintele de şantier şi aprobate de ordonatorul de credite. Menţionăm că pentru aceste lucrări nu s-au depus şi înregistrat facturile pentru plată”. Însă, Corpul de Control a constatat că executantul lucrărilor, societatea Acomin, ar fi realizat lucrările suplimentare constând în proiectarea şi execuţia unui rezervor de apă potabilă şi apă tehnologică „Lacul Mioarele” integral din surse proprii. La data de 20 martie 2013, situaţia de plată aferentă lucrărilor suplimentare constând în proiectarea şi execuţia unui rezervor de apă potabilă şi apă tehnologică „Lacul Mioarele” a fost depusă de către executantul Acomin la sediul Primăriei Voineasa. Pentru sumele menţionate în situaţiile de plată referitoare la lucrările suplimentare constând în proiectarea şi execuţia unui rezervor de apă potabilă şi apă tehnologică „Lacul Mioarele”, societatea Acomin nu a transmis Primăriei Voineasa facturi. Prin acceptarea situaţiilor de plată de către reprezentantul legal al Primăriei comunei Voineasa a fost însuşită obligaţia de plată faţă de societatea Acomin ca fiind una certă.
– va urma –
(Petre Coman)

Leave a Response