|vineri, decembrie 2, 2022
  • Follow Us!

Alexandru Diamant, patronul ziarului „Vocea romilor”, va primi cadou de la CJ Vâlcea un spaţiu de 41 mp 

festival-de-rromi-marca-alex-diamant

Consiliul Judeţean Vâlcea se va întruni vineri, 28 noiembrie, în şedinţă ordinară, pentru a aproba propunerea privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Boby Râmnicu Vâlcea a unor spaţii, respectiv birourile nr. 50 şi 61, în suprafaţă de 41,22 mp, situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea. Fundaţia Boby este deţinută de Alexandru Diamant, patronul ziarului „Vocea romilor”. Fundaţia Boby Râmnicu Vâlcea este înregistrată la Judecătoria Râmnicu Vâlcea cu certificatul de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial, nr. 41 din 30 septembrie 2004, cu durata de funcţionare nelimitată şi la Ministerul Finanţelor Publice prin certificatul de înregistrare fiscală emis la data de 13 ianuarie 2005. Aceste spaţii în suprafaţă de 41,22 mp, împreună cu cota parte din spaţiile comune, vor fi date în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, cu acordul părţilor. Propunerea privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, este în conformitate cu prevederile art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. De asemenea, potrivit art.874 alin. 1 din Codul Civil „dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, In favoarea instituţiilor de utilitate publică”. Fundaţia Boby Râmnicu Vâlcea va folosi imobilul dat în folosinţă, în următoarele condiţii: să păstreze destinaţia iniţială a acestor spaţii; să nu închirieze spaţiile unor terţe persoane; să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a spaţiilor care fac obiectul dării în folosinţă gratuită; la proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la aceste spaţii precum şi la recepţionarea acestora să respecte prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare; va respecta condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului); va efectua la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii; va efectua lucrări de intervenţie la construcţia existentă, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale; va folosi spaţiile, conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei; va suporta cheltuielile aferente furnizării utilităţilor (apă, canal, energie electrică, energie termică, etc). Titularul dreptului de folosinţă poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste bunuri în condiţiile actului de transmitere în folosinţă gratuită. Dreptul de folosinţă gratuită va putea fi revocat în următoarele situaţii: când titularul dreptului de folosinţă nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere; dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în folosinţă gratuită; renunţarea titularului dreptului de folosinţă gratuită la bunul dat în folosinţă; în cazul în care interesul naţional sau local o impune; alte cauze de încetare a dării în folosinţă gratuită, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. La data încetării folosirii bunului, titularul dreptului de folosinţă este obligat să îl restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea. Titularul dreptului de folosinţă este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere. Predarea-preluarea spaţiilor, care fac obiectul dării în folosinţă gratuită se va face în termen de 30 zile, pe bază de proces-verbal încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Fundaţia Boby Râmnicu Vâlcea.

(Marian Dinu)

Leave a Response