|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali vor aproba noua documentaţie pentru delegarea gestiunii salubrizării din Râmnic 

consiliu local - iulie2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat joi, 28 august, să aprobe revizuirea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare din localitate. Astfel, se va aproba studiul de fundamentare (oportunitate) – forma revizuită – pentru delegarea gestiunii următoarelor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului: colectarea separata şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii si acumulatori; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară sau exterioară a acestora. De asemenea, consilierii locali vor mai aproba delegarea, prin concesiune, prin licitaţie publică deschisă, a gestiunii activităţilor enumerate mai sus, precum şi aprobarea documentaţiei de atribuire în forma revizuită, pentru delegarea gestiunii activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiu elaborată în baza contractului de servicii nr. 26731/12 august 2014. Prin Hotărârea nr. 294/143 din 20 noiembrie 2012, Consiliul Local al municipiului a aprobat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează: precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc); colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală. Ţinând seama de faptul că după publicarea documentaţiei de licitaţie în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice au fost depuse contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), de către unii operatori de servicii de salubrizare, prin care aceştia au solicitat unele modificări la documentaţia de atribuire, iar unii chiar anularea procedurii de licitaţie şi având în vedere decizia din data de 18 septembrie 2013, prin care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis în parte contestaţiile depuse de SC Compania Romprest Service SA, SC Brai-Cata SRL şi SC Polaris M Holding SRL, obligând autoritatea contractantă ca, în termen de cel mult douăzeci de zile de la data primirii deciziei să remedieze aspectele pentru care au fost admise contestaţiile, prin Hotărârea nr. 251/07 octombrie 2013, Consiliul Local a aprobat documentaţia de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiu, revizuită conform deciziei CNSC. Procedura de licitaţie având ca obiect delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, desfăşurată în baza documentaţiei aprobată în modul descris anterior, a fost anulată potrivit raportului procedurii semnat şi aprobat în data de 15 mai 2014, iar în data de 27 mai 2014 a fost validată de ANRMAP erata privind anularea acestei proceduri. Prin adresa din 4 iunie 2014 transmisă de Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice, s-a solicitat, în vederea relansării procedurii de licitaţie pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, reanalizarea documentaţiei care a stat la baza organizării acestei proceduri, întrucât cea aprobată prin HCL 251/2013 prezintă menţiunea „Revizuit conform deciziei CNSC din 18 septembrie 2013”, ceea ce ar crea confuzie atât pentru potenţialii ofertanţi cât şi pentru ANRMAP, în etapa de validare a documentaţiei de atribuire. Astfel, în baza Referatului Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios şi al Direcţiei de Investiţii-Achiziţii Publice, a fost emisă Dispoziţia nr. 1409/24 iunie 2014 prin care s-a constituit colectivul de lucru în vederea corelării şi clarificării documentaţiei de atribuire aferentă procedurii având ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea”. Prin referatul din 9 iulie 2014, colectivul de lucru desemnat prin dispoziţia mai sus menţionată, a făcut propunerile de corelare a prevederilor caietelor de sarcini, a studiului de oporunitate, precum şi a celorlalte documente subsecvente, în acord cu solicitările de clarificări transmise de operatorii economici în cadrul procedurii anulate, iar în urma aprobării referatului respectiv, au fost modificate şi completate documentele respective, care urmau a fi supuse aprobării Consiliului Local în şedinţa din luna iulie 2014. Ulterior, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, conform căreia, în termen de 120 de zile de la publicarea acesteia se va modifica regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare a municipiului, iar în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, autoritatea executivă a unităţilor administrativ-teritoriale elaborează şi supune spre aprobare autorităţii deliberative a unităţilor administrativ teritoriale respective, strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare. Modificările aduse de Legea 99/8 iulie 2014, au impus de asemenea, revizuirea studiului de oportunitate şi implicit a documentaţiei de atribuire a serviciului, având în vedere că activităţile componente ale serviciului de salubrizare definite prin această lege sunt diferite de cele definite prin Legea nr. 101/2006, ceea ce implică o nouă abordare a modului în care urmează a se desfăşura serviciul de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din HG 71/2007 conform cărora autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă în scopul elaborării studiilor şi analizelor necesare fundamentării deciziei de concesionare precum şi a documentaţiei de atribuire şi ţinând cont de modificările aduse Legii nr. 101 a Serviciului de salubrizare de Legea 99/08 iulie 2014, s-a propus şi aprobat demararea într-o primă etapă, a procedurilor legale privind achiziţia serviciului de revizuire a studiului de fundamentare (oportunitate) şi documentaţiei de atribuire, de către o firmă specializată în domeniu, urmând ca ulterior, să fîe demarată şi procedura de achiziţie a serviciului de întocmire a strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.

(Petre Coman)

Leave a Response