|duminică, octombrie 2, 2022
  • Follow Us!

Procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute  prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454/20.06.2014 a fost publicat Ordinul comun al ministrului Finanţelor Publice şi ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 741/365/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea Anexei nr. 4 la Ordinul ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Cererile de restituire a sumelor menţionate mai sus, depuse de contribuabili, se soluţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului tranşelor anuale aprobate la restituire.

Cererile de restituire a sumelor se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.

Taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.).

Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-bugetare, în situaţia în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este obligată la restituirea acestora

Contribuabilul care, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o cerere al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 la ordin.

Sumele se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent, care reprezintă:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data hotărârii judecătoreşti executorii.

La cererea de restituire se anexează, în vederea verifi-cării acestora, următoarele documente:

a) hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată;

b) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

Cererea de restituire, însoţită de documentele menţionate mai sus, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, verifică în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire. După verificarea prealabilă şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/ compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal competent întocmeşte Referatul privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii,

Referatul, precum şi copii după cererea de restituire şi documentele depuse de contribuabil vor fi transmise Administraţiei Fondului pentru Mediu, care va stabili graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.

Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire stabilit de Administraţiei Fondului pentru Mediu va fi comunicat organului fiscal şi va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora. Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din grafic este următoarea:

a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării graficului, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent;

b) pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:

– pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia din următorii 4 ani;

– pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia din următorii 4 ani.

Contribuabilii vor primi din partea organului fiscal competent: graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, decizia de soluţionare a cererii de restituire, înştiinţare de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti, decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, după caz şi decizia de restituire a sumelor de la buget.

În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea unor sume. Dacă până la restituirea integrală a sumelor intervin schimbări privind datele de identificare ale contribuabilului sau ale contului bancar menţionate în cerere, contribuabilul are obligaţia de a înştiinţa organul fiscal competent de îndată.

Atenţie! În situaţia în care autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea este Administraţia Fondului pentru Mediu, contribuabilii trebuie să se adreseze acesteia în vederea punerii în aplicare a hotărârii judecătoreşti.

Leave a Response