|duminică, martie 7, 2021
  • Follow Us!

Firmele Strabag şi Cazicom vor asfalta drumul DJ 677 Mădulari-limită judeţ Olt 

cazan lucrare Vaideeni

• În urma semnării unui contract de 6,66 milioane euro,

La sfârşitul lunii mai, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a semnat cu firmele Strabag (în calitate de lider al asocierii) şi Cazicom contractul de execuţie lucrări în vederea reabilitării şi modernizării drumului DJ 677 Mădulari – Şuşani – limită judeţ Olt, pe o porţiune de circa 24 kilometri. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de 30,2 milioane de lei, din care cuantumul aferent cheltuielilor diverse şi neprevăzute este de 1,6 milioane de lei, echivalent a 6,66 milioane de euro, la care se adaugă 1,6 milioane de euro reprezentând TVA. Proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 677 Mădulari – Şuşani – limită judeţ Olt judeţul Vâlcea” este cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia sau reabilitarea şoselelor de centură. Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul contractului este de 12 de luni de la data emiterii ordinului de începere, dar după predarea amplasamentului de către achizitor. Printre altele, firmele Strabag şi Cazicom vor avea următoarele obligaţii: de a asigura nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat; de a convoca factorii care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei (Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Râmnicu Vâlcea), precum şi la executarea acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; de a soluţiona lipsurile, neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant şi/ sau executant cu acordul reprezentantului achizitorului; de a utiliza în execuţia lucrărilor numai produsele şi procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la îndeplinirea exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi de a gestiona probele martor (produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant sau executant cu acordul reprezentantului achizitorului; de a respecta proiectul tehnic şi detaliile de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale); de a sesiza, în termen de 24 ore, Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Râmnicu Vâlcea, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; de a supune la recepţie numai lucrările executate corespunzătoare cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei prevăzute la Anexa nr. 6 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; de a aduce la îndeplinire, în termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response