|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

Parc Ind Vâlcea SA, firma care realizează parcurile industriale, va avea încasări de 173.800 lei 

Masuri-de-atenuare-a-impactului-impozitelor-agricole--Banii-ar-putea-ajunge-in-vistieria-primariilor

Zilele acestea, Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat să aprobe proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la societăţii Parc Ind Vâlcea SA. Pentru anul acesta, veniturile totale din bugetul supus spre aprobare sunt în sumă de 173.860 lei şi prezintă următoarea structură: 173.800 lei sunt venituri din exploatare respectiv, 123.000 lei venituri din redevenţe şi chirii şi 50.800 lei alte venituri; 60 lei reprezintă venituri financiare, respectiv dobânzi aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile societatii deschise la bancă. Cheltuielile aferente volumului de activitate pe anul 2014, au fost fundamentate la nivelul de 173.610 lei, din care: cheltuieli materiale cu bunuri şi servicii în sumă totală de 44.000 lei, vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materiale consumabile, cheltuieli materiale de natura obiectelor de inventar, utilităţi şi cheltuieli cu alte servicii executate de terţi; cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate sunt în sumă de 2.400 lei; cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 123.210 lei. Fondul de salarii aferent conducătorului regiei este de 60.000 lei, iar indemnizaţiile ce vor fi plătite reprezentanţilor AGA şi cenzorilor sunt în sumă de 18.900 lei. La fundamentarea fondului de salarii al conducătorului regiei s-au avut în vedere prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice. Suma de 26.310 lei, calculată ca diferenţă între totalul cheltuielilor de personal şi cheltuielile cu salariile brute, reprezintă contribuţiile plătite de angajator la fondul asigurărilor sociale, fondul de şomaj, fondul de risc şi accidente, fondul de sănătate, fondul de garantare a salariilor şi tichete de masă, acordate conform Codului Fiscal şi alte acte normative în vigoare. Rezultatul brut al exerciţiului economico-financiar, pe anul 2014, este estimat la suma 250 lei. SC Parc Ind Vâlcea SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, toate acţiunile fiind deţinute de unităţile administrativ teritoriale, reprezentate prin Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, Consiliul Local al Oraşului Bălceşti, ca persoane juridice de drept public, activitatea fiind desfăşurată în conformitate cu legile române şi actul constitutiv. Obiectul de activitate al societăţii este realizarea şi operarea parcurilor industriale, efectuarea cu respectarea legislaţiei române în vigoare, de acte de comerţ, corespunzătoare şi necesare realizării obiectului de activitate stabilit prin actul constitutiv al societăţii, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract. Conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, capitalul social este de 200.000 lei, reprezentând contravaloarea a 20.000 acţiuni cu o valoare de 10 lei/acţiune – capital subscris în întregime din aportul acţionarilor stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea şi prin hotărârile Consiliului Local Dragăşani şi Bălceşti, după cum urmează: Judeţul Vâlcea -10.000 acţiuni, reprezentând 50%; Municipiul Drăgăşani – 5000 acţiuni reprezentând 25%; Oraşul Bălceşti – 5000 acţiuni reprezentând 25%. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanţelor publice nr. 2032/19 decembrie 2013 prin care s-a aprobat formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi instrucţiunile de completare. Operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, au obligaţia întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli în formatul prevăzut conform Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanţelor publice nr. 2032/19 decembrie 2013.

(Petre Coman)

Leave a Response