|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

Daniel Băviţă, un profesionist la conducerea unei instituţii mari – Administrația Bazinală de Apă Olt 

Bavita-Daniel-300x225(2)

Din cursul lunii decembrie 2013 şi până în prezent, inginerul Daniel Băviță conduce destinele Administrației Bazinale de Apă Olt din calitatea de director general. Traiectoria profesională a lui Daniel Băviţă (43 ani) a fost următoarea: • din octombrie 2013 până in decembrie 2013 – manager proiect la Hidroelectrica Râmnicu Vâlcea; • din septembrie 2012 până în octombrie 2013 – director sucursală la Hidroelectrica Râmnicu Vâlcea (principalele responsabilităţi au fost stabilirea obiectivelor generale şi specifice de dezvoltare ale sucursalei în concordanţă cu strategia de dezvoltare a societăţii aprobată de consiliul de administraţie; elaborarea de propuneri pentru bugetul sucursalei; identificarea de oportunităţi de afaceri; reprezentarea entităţii în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organisme cu impact real sau potenţial asupra rezultatelor sucursalei; coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii sucursalei în domeniul de activitate; asigurarea managementului entităţii); • din mai 2005 până în septembrie 2007 – şef coloană auto la Divizia Agroalimentară a Oltchim; • din iunie 2001 până în mai 2005 – inginer mecanic dispecerat Divizia Agroalimentară a Oltchim; • din iulie 1996 până în iunie 2001 – inginer mecanic coordonare activitate MEA la Fabrica de Nutreţuri Combinate (FNC) din cadrul Oltchim. Daniel Băviţă a absolvit în anul 1996 Universitatea Politehnică Bucureşti – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice (inginer profil mecanic), specialitatea mecanică agricolă (maşini şi instalaţii agricole). Ulterior, din septembrie 2010 până în iulie 2012, Daniel Băviţă şi-a luat diploma de master în Ingineria şi Managementul Sistemelor Biotehnice tot la Universitatea Politehnică Bucureşti – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice.

• Care sunt principalele atribuţii ale Administraţiei Bazinale de Apă Olt?

Daniel Băviţă: „Instituţia noastră are câteva atribuţii importante, dintre care amintesc: administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului bazinal Olt de veghe hidrologică şi hidrogeologică; administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere a calităţii resurselor de apă; – supravegherea calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterană, de prevenire şi avertizare în caz de poluări accidentale; administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului Bazinal Olt de supraveghere cantitativă a resurselor de apă din administrare; realizarea sistemului informatic si de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei; asigurarea funcţiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafaţă naturale sau amenajate din bazinul Hidrografi Olt, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajării, şi pentru resursele de apă subterane, indiferent de natură lor şi a instalaţiilor aferente, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, în condiţiile legii, cu excepţia celor prevazute expres in reglementările specifice in vigoare; alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane din bazinul hidrografic lt in toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996; apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor, etc”.

• Prezentaţi în câteva cifre în ce constă activitatea ABA Olt?

Daniel Băviţă: „Administraţia Bazinală de Apă Olt are în administrare bazinul hidrografic Olt care are o suprafaţă de 24050 kmp şi o lungime a rețelei hidrografice de 9872 km, din care râul Olt este de 615 km, fiind al patrulea ca mărime după Siret, Prut şi Mureş. Lucrările hidrotehnice și rețeaua hidrografică sunt: 22 acumulări, din care 7 acumulări permanente şi 15 acumulări nepermanente; 1366,29 km îndiguiri; 1324,06 km regularizări; 250,08 km apărări de mal cu consolidări; 14 prize și noduri hidro, însumând un debit instalat de 210,18 mc/s; 11 staţii  de pompare; 15 canale si aducţiuni însumând 101 km”.

• Care este stadiul proiectului privind implementarea planului pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt?

Daniel Băviţă: „Proiectul a fost demarat în anul 2011 avand ca scop imbunatatirea managementului riscului la inundatii. Pana în prezent au fost finalizate studiile topogeodezice fiind efectuate lucrari de scanare laser pentru albiile raurilor bazinului hidrografic Olt, în urma cărora s-a obtinut modelul digital al cursului de apă pentru o suprafata de 24.849 kmp. In vederea urmăriri zonei inundabilă, au fost realizate lucrări de modelare hidrologică pe întreg bazinul hidrografic (activitate realizata 100%), precum si modelări hidraulice: 2D numai în zonele de aglomerare urbană şi cu risc foarte ridicat de inundaţii (220 kml – finalizata);  1D pentru restul sectoarelor de rauri încadrate la pericol mare de inundare – 7.698 km (realizare 90,38%). Avand la baza lucrarile de aerofotografiere, lucrarile de teren, respectiv modelul digital al terenului au fost realizate hartile de inundabilitate pentru 7918 km (93,73%) care redau limitele zonelor inundabile in cazul producerii unor viituri cu probabilitatile de depasire de 0,2%, 0,5%, 1% si 10% si alte elemente de detaliere (adancimea apei, viteze sau debite), variante de referinta in faza de evaluare a efectelor generate de diferite scenarii de amenajare suplimentara prin care sa se limiteze gravitatea inundatiilor potentiale in zonele critice in vederea selectarii unor tipuri de masuri adecvate. În ceea ce privește Componenta 2 a proiectului, având ca suport datele cuprinse în hartile de hazard la inundații (inundabilitate), au fost realizate scenarii de amenajare pentru judetele Harghita, Covasna, Sibiu si Brasov. Scenariile de amenajare stau la baza analizei care va fi efectuată pentru întregul bazin hidrografic Olt privind prevenirea şi diminuarea efectelor inundaţiilor unde datele hidrologice au fost colectate, procesate și transformate în modele: precipitații, descărcări, nivele de apă, inundații. În luna ianuarie 2014 s-a depus la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului prima versiune a programului Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt fiind declanşata procedura evaluării de mediu, conform HG 1076/2004 (Componeta 4 a proiectului). Scopul evaluării de mediu este acela de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Olt. Până în prezent din valoarea totală a proiectului de 38,94 milioane de lei au fost cheltuiți 36,53 milioane de lei, iar stadiul de implementare al acestuia este de 93,79%. Finanțarea proiectului este asigurată în proporție de 80% din fondurile Uniunii Europene, restul de 20% fiind asigurat de la bugetul de stat”.

• Care este principalul proiect al ABA Olt în care vă implicaţi cel mai mult în momentul de faţă?

Daniel Băviţă: „Aş aminti aici proiectul prin care Administraţia Bazinală de Apă Olt realizează lucrări de amenajare a cursului pârâului Cașin în județul Covasna. Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. În luna decembrie anul 2012 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 5559/4 decembrie 2012 pentru proiectul «Regularizare pârâu Cașin pe sectorul Târgu Secuiesc-Valea Seacă, judeţul Covasna», între Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de autoritate de management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu (axa prioritară 5) şi Administraţia Naţională Apele Române Bucureşti în calitate de beneficiar, prin Administraţia Bazinală de Apă Olt, care este parte delegată cu implementarea proiectului. Obiectivul de investiții este de prioritate social-economică şi prevede lucrări de amenajare în bazinul hidrografic Olt, pe cursul pârâului Caşin, pentru reducerea riscului la inundaţii pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc și a localităților Valea Seacă şi Sânzieni. Lucrările de amenajare respectă prevederile HG nr. 846/2010 privind strategia națională de management a riscului la inundații pe termen mediu și lung, și constau în: mărirea capacităţii de transport a albiei minore pentru scurgerea debitelor cu asigurarea de 1%; consolidarea malurilor în zonele cu eroziuni şi protejarea construcţiilor din vecinătatea malurilor; stabilizarea albiei; reabilitarea şi completarea digurilor existente, pentru a se asigura linia de apărare a sectorului studiat. Capacitățile aprobate sunt: regularizare albiei are o lungime de 16.080 metri; consolidarea malurilor are o lungime de 12.075 metri. Valoarea totală a proiectului este de 25,72 milioane de lei (inclusiv TVA), echivalentul a 5,77 milioane de euro, din care 90% este finanţare europeană şi 10% cofinanţare de la bugetul de stat. Durata contractului de finanțare, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3251/16 august 2012 este de 36 luni, respectiv până la 30 septembrie 2015”.

(Petre Coman)

Leave a Response